PRAWO

Statut NSZZ "Solidarność"

Uchwała KZD ws. działalności finansowej Związku

Ustawa o związkach zawodowych

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego

Ochrona danych członka związku

Ustawa o ochronie danych osobowych

Czy pracodawca musi nieodpłatnie udostępniać pomieszczenia związkom

Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

Trybunał Konstytucyjny o prawach pracodawcy
Zmniejszy się odpowiedzialność karna związkowców


Członek związku zatrudniony na czas określony

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

Rozporządzenie MPiPS ws. szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Rozporządzenie ws. trybu udzielania urlopu bezpłatnego

Rozporządzenie ws. powiadamiania przez pracodawcę zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą

Rozporządzenie ws. usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
Kodeks Pracy

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Praktyczny poradnik prawa pracy dla pracownika

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

RADY PRACOWNIKÓW

Zmiany w ustawie o radach pracowników

Rady pracowników: wyrok Trybunału

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Chcesz wiedzieć, jakie plany ma Twój pracodawca?

Wzór porozumienia między związkami zawodowymi

Możliwe warianty dla Związku (prezentacja)

Wzór regulaminu rady pracowników

Wzór porozumienia między radą pracowników a pracodawcą

Komentarz do porozumienia (prezentacja)

Rola Rad Pracowników - praktyczny komentarz do ustawy

Pracodawca nie może narzucać pracownikom terminu utworzenia rady

WYNAGRODZENIA

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24.07.2009 r. ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r.

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Nowelizacja do ustawy ws. roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw.

Zwolnienie niektórych świadczeń na rzecz pracowników - zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

FUNDUSZ SOCJALNY

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Rozporządzenie ws. sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozporządzenie w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas ...

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

Ustawa o społecznej inspekcji pracy

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Poradnik Społecznego Inspektora Pracy

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej

EUROPEJSKIE RADY ZAKŁADOWE

Nowy kształt Dyrektywy o Europejskich Radach Zakładowych

USTAWA z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych

10 lat Dyrektywy o Europejskich Radach Zakładowych

DYREKTYWA RADY z dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej

Rewizja Dyrektywy o Europejskich Radach Zakładowych
Karta Nauczyciela - 22.01.2009

DOKUMENTY UNIJNE

Europejska Karta Społeczna

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Traktat Lizboński

Powrót