Rodzina i praca

 

Krajowy Zjazd Delegatów apeluje do członków Związku i wszystkich pracowników o aktywny udział w akcjach protestu organizowanych przez „Solidarność”.

„(…) tylko powszechny społeczny sprzeciw może takiej antyspołecznej, antypracowniczej polityce położyć kres” – czytamy w przyjętym przez delegatów stanowisku. Przyczyną takiego protestu jest rosnące
bezrobocie, spadek płac realnych, wydłużenie wieku emerytalnego, wzrost kosztów utrzymania. Delegaci są zgodni, że rządząca koalicja nie robi nic, żeby przeciwdziałać tym zjawiskom. Co więcej, na najuboższych są przerzucane koszty kryzysu.Efektem dyskusji dotyczącej polityki przemysłowej jest stanowisko Krajowego Zjazdu w tej sprawie. W opinii delegatów „niewidzialna ręka rynku nie zastąpi mądrej polityki władz publicznych”, której w tej chwili nie ma. Świadczy o tym upadek wielu gałęzi przemysłu czy kryzys w przemyśle okrętowym, który przyczyniał się do wysokiego eksportu rozwoju wysokich technologii i zapewniał tysiące miejsc pracy także w zakładach
kooperujących. Związek domaga się polityki przemysłowej, która będzie wykorzystywała i umacniała potencjał polskich firm, stwarzała im właściwe warunki do konkurencji na globalnym rynku. „Filarami polityki
przemysłowej powinny być inwestycje w kapitał ludzki oraz dialog społeczny. Taka strategia będzie też najlepszą drogą do ochrony miejsc pracy, stabilnego zatrudnienia, godziwego wynagrodzenia – a więc
najważniejszych postulatów naszego Związku” – uważają delegaci „Solidarności”.

Strategii społecznej poświęcona była druga część dyskusji panelowej. W tej części gościem Zjazdu był prof. Ryszard Bugaj. Ekonomista zwrócił uwagę na rosnące nierówności społeczne i jednocześnie niesprawiedliwy system podatkowy czy nierówne obciążenia związane z systemem ubezpieczeń społecznych. Namawiał również delegatów do większej aktywności w życiu
społeczno-politycznym. Delegaci zwaracali uwagę, że niestabilne zatrudnienie to konsekwencja braku polityki społecznej. "Władza publiczna w sposób niewystarczający lub w ogóle nie dostrzega konieczności przeciwdziałania tym zjawiskom. Polityka skupiona na cięciach i oszczędnościach nie daje gwarancji poprawy sytuacji przeciętnej rodziny. To z kolei odbije się na stabilności publicznych finansów oraz bezpieczeństwie ubezpieczeń społecznych.

W stanowisku dotyczącym sytuacji społeczno-gospodarczej delegaci domagają się stworzenia systemu kompleksowej pomocy rodzinie na rynku pracy, w systemie podatkowym, edukacji i opieki nad dzieckiem, osobami starszymi czy niepełnosprawnymi. Zdaniem delegatów konieczna jest strategia państwa na rzecz zatrudnienia a jej podstawą uruchomienie zamrożonych środków Funduszu Pracy na aktywne formy wzmacniające zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu.
 

Zobacz więcej zdjęć w galerii