STRONA GŁÓWNA   O REGIONIE    GAZETA    PORADY PRAWNE    DOKUMENTY    GALERIA    KLUB SIP    LINKI    KONTAKT

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI DZIAŁU SZKOLEŃ

 

 

 

 

 
 

 

DZIAŁ SZKOLEŃ ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W NIŻEJ WYMIENIONYCH SZKOLENIACH

 

Wszystkie szkolenia, poza PEZ, są bezpłatne dla członków NSZZ "Solidarność" z Regionu Zagłębie Miedziowe. Szkolenia stacjonarne rozpoczynają się o godz. 8.30, kończą ok. 15.00. Termin każdego szkolenia wyznaczany jest po zgłoszeniu się na nie co najmniej 15 osób. Uczestników i pracodawcę zawiadamiamy najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie, elektronicznie lub listownie.

Organizujemy również szkolenia na zamówione przez organizację tematy.

Podstawowe Elementy Zarządzania
Lider dialogu autonomicznego - część 1

Szkolenie podstawowe z rozwoju Związku
Lider dialogu autonomicznego - część 2
Prawo Pracy - Lider dialogu autonomicznego - część 3
Zasady działania komisji rewizyjnej
Księgowość w Związku
Społeczna Inspekcja Pracy
Gra w przedsiębiorstwo
Zarządzanie sobą
Zarządzanie grupą i zespołem
Podstawy komunikacji społecznej
Negocjacje racjonalne
Wybory w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność"Podstawowe Elementy Zarządzania (22-dniowe) - to cykl szkoleń przeznaczonych dla osób, które chcą wzbogacić swoją wiedzę o zarządzaniu organizacjami. Kurs przygotowuje do skutecznego zarządzania organizacją związkową oraz oceniania sytuacji firmy w oparciu o zdobytą o niej wiedzę. Jedna z sesji poświęcona jest odczytywaniu dokumentów finansowych firmy (rachunek wyników, arkusz przepływów, bilans, itp.). Cykl trwa 1 rok. Składa się z 2 jednodniowych i 10 dwudniowych sesji (raz w miesiącu - piątek i sobota). Występujemy do pracodawcy z wnioskiem o oddelegowanie, podając harmonogram zajęć na cały rok. Program projektu "Podstawowe Elementy Zarządzania": Zarządzanie sobą, Zarządzanie zespołem i grupą, Elementy zarządzania wg McKinsey & Co., Zarządzanie społecznością, Zarządzanie strategiczne, Podstawy komunikacji społecznej, Elementy rachunkowości, Prawo pracy (2 sesje), Negocjacje (2 sesje). Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia zgodnego z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu MEN i MPiPS ws. zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (DZ. U. nr 103, poz. 472 z 1993 r.). Od kandydatów oczekujemy: gotowości do ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności pracy z ludźmi. Zgłoszenia przyjmowane są w Zarządzie Regionu w Legnicy i w oddziałach terenowych Regionu. Odpłatność za udział 1 osoby, w całym cyklu, wynosi 330 zł (30 zł za sesję). Istnieje możliwość rozłożenia należności na trzy raty.

Lider dialogu autonomicznego - część 1 (4-dniowe) - jest to podstawowe szkolenie związkowe, które powinien przejść każdy działacz KZ. Tematyka szkolenia obejmuje m.in.: spotkania ze związkowcami i interwencje w sprawach pracowniczych, zebrania komisji zakładowej, negocjacje i spory zbiorowe, kodeks pracy i ustawę o zwolnieniach grupowych.
 

Szkolenie podstawowe z rozwoju Związku (1-dniowe) - szkolenie uświadamiające członkom, że siła Związku leży m.in. w jego liczebności oraz to, że od tej siły zależy powodzenie w negocjacjach - osiągnięcie najwyższych możliwych płac i najlepszych warunków pracy. Jest wstępem do Lidera-2.


Lider dialogu autonomicznego - część 2 (3-dniowe), jest kontynuacją Lidera-1 i  Szkolenia Podstawowego. Podczas tego szkolenia działacze wzbogacają swoją wiedzę na temat: uprawnień związków zawodowych, rozwiązywania problemów, komunikowania się, społecznej inspekcji pracy, negocjowania itd.

 
Prawo Pracy - Lider dialogu autonomicznego - część 3 (4-dniowe) - jest to szkolenie, w którym można uczestniczyć po zaliczeniu Lidera-1 i Lidera-2. Program szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące: Kodeksu Pracy, Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Jest również jedna z sesji PEZ-u.

Zasady działania komisji rewizyjnej, (2-dniowe) członkowie komisji rewizyjnych dowiedzą się na tym szkoleniu jakie są zasady działania komisji rewizyjnej oraz jej uprawnienia

Księgowość w Związku, (1-dniowe) - podczas tego szkolenia osoby, które zajmują się księgowością KZ, a dotychczas nie miały z tym wiele wspólnego mogą poznać podstawowe zasady księgowości.

Społeczna Inspekcja Pracy, (3-dniowe) - dotyczy roli i zadań związku zawodowego w zakresie ochrony pracy, podstaw prawnych działalności SIP.

Gra w przedsiębiorstwo, 2-dniowa gra symulacyjna, podczas której uczestnicy zarządzając spółką, poznają podstawowe pojęcia ekonomiczne oraz uczą się wypełniać arkusze: planowania decyzji oraz przepływów gotówkowych, rachunku wyników, kapitału obrotowego i bilansów, a na koniec wyceniają przedsiębiorstwo na podstawie wartości księgowej i metodą dochodową z kapitalizacją. Uczą się rozszyfrować druk F-01. Jest również jedna z sesji PEZ-u.

Zarządzanie sobą, 2-dniowe szkolenie, podczas którego można się nauczyć zarządzać własnym czasem oraz poznać służące do tego narzędzia i techniki. Jest również jedna z sesji PEZ-u.

Zarządzanie grupą i zespołem, 2-dniowe szkolenie dotyczące mechanizmów pracy w grupach, sposobów dobierania członków zespołów, sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Jest również jedna z sesji PEZ-u.

Podstawy komunikacji społecznej, 2-dniowe szkolenie poświęcone komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasadom konstruktywnego porozumiewania się interpersonalnego i w organizacjach. Jest również jedna z sesji PEZ-u.

Negocjacje racjonalne, 4-dniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy poznają reguły racjonalnych negocjacji, ćwiczą techniki negocjacyjne, uczą się jak przygotować się do różnych etapów negocjacji. Jest również jedna z sesji PEZ-u.

Wybory w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność" (1-dniowe) - jest to szkolenie przeznaczone dla osób prowadzących zebrania wyborcze, członków komisji skrutacyjnych i wszystkich zainteresowanych członków Związku.

 

Wszystkie szkolenia, poza PEZ, są bezpłatne dla członków NSZZ "Solidarność" z Regionu Zagłębie Miedziowe. Szkolenia stacjonarne rozpoczynają się o godz. 8.30, kończą ok. 15.00. Termin każdego szkolenia wyznaczany jest po zgłoszeniu się na nie co najmniej 15 osób. Uczestników i pracodawcę zawiadamiamy najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie, elektronicznie lub listownie. Organizujemy również szkolenia na zamówione przez organizację tematy.
 

 

Region Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

 tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

e-mail: legnica'malpa'solidarnosc.org.pl