Moja niedziela z rodziną – konkurs SRŚN

 
Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, NSZZ „Solidarność” Region Zagłębie Miedziowe, Wydziałem Katechetycznym Legnickiej Kurii Biskupiej, Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym, Radiem PLUS Legnica oraz Redakcją „Niedzieli” serdecznie zaprasza do udziału w diecezjalnym konkursie na plakat pn. „Moja niedziela z rodziną”.

Oczekujemy prac ukazujących wartość świętowania niedzieli jako Dnia Pańskiego, w którym rodzina we wspólnocie doświadcza obecności Zmartwychwstałego Chrystusa, znajduje właściwy sens i rytm pracy oraz świątecznego odpoczynku, buduje więzi między małżonkami i dziećmi, krewnymi
i przyjaciółmi.

Prace należy składać w biurze redakcji „Niedzieli” w Kurii Diecezji Legnickiej do 17 grudnia 2012 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 stycznia 2013 r. w kościele św. Jana w Legnicy po zakończeniu przemarszu Orszaku Trzech Króli.

Regulamin

Organizator:

– Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli

Partnerzy:

– Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej

– NSZZ „Solidarność” Region Zagłębie Miedziowe

– Redakcja „Niedzieli legnickiej”

– Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej

– Diecezjalne Centrum Edukacyjne

– Radio PLUS Legnica

Cele konkursu:

– przypominanie wartości świętowania niedzieli, uczestnictwa w Eucharystii dla rozwoju duchowego człowieka, wyboru dobrego życia, podtrzymywania jego sił witalnych, budowania relacji międzyosobowych,

– propagowanie poszanowania tradycji, godziwego wypoczynku, gościnności, postaw otwartości oraz zrozumienia dla osób w różnym wieku w rodzinie i wspólnocie, zwłaszcza sąsiedzkiej i zawodowej,

– rozwijanie aktywności twórczej i integracja diecezjan.

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby w wieku od 6 lat zamieszkujące na terenie Dolnego Śląska.2. Konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych, w każdym z rodzajów formy wypowiedzi artystycznej – literackiej i plastycznej:

I kategoria: 6 – 12 lat,

II kategoria: 13 – 18 lat,

III kategoria: powyżej 18 lat.

3. Na konkurs należy przesłać prace nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.

4. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 2 prace.

6. Każda praca powinna być oznaczona godłem; to samo godło powinno występować w dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, adresem autora, telefonem kontaktowym lub adresem e-mailowym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu /podpis uczestnika konkursu lub opiekuna uczestnika/).

Terminy:

1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 17 grudnia2012 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Redakcja „Niedzieli”

Legnicka Kuria Biskupia

ul. Jana Pawła II 1

59-220 Legnica

2. Wręczenie nagród odbędzie się 6 stycznia 2013 r. w kościele franciszkańskim pw. św. Jana w Legnicy podczas koncertu kolęd nazakończenie przemarszu Orszaku Trzech Króli (ok. godz.15.30), o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni 28 grudnia 2012 r. na stronach internetowych Diecezji Legnickiej (www.diecezja.legnica.pl) raz Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli (www.swietowanieniedzieli.pl).

 

Nagrody:

1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora.

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Organizatora i sponsorów.

Inne postanowienia:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac na potrzeby promocji konkursu na różnych polach eksploatacji /np. internet, prasa itp./

Wykorzystanie pracy – z podaniem informacji o autorze – nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych ze strony Organizatora.

2. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży itp.).

3. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego Regulaminu ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.

(bd)