Solidarność na kryzys


"Solidarność na kryzys" - pod takim hasłem NSZZ Solidarność rozpoczęła ogólnopolską kampanię informacyjną. Korzystając z doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu, "S" postuluje o solidarne współdziałanie pracodawców i pracowników przy aktywnym wsparciu rządu.


Warszawa, dnia 18 lutego 2009 r., Kampania „Solidarność na kryzys” została zainicjowana przez NSZZ „Solidarność” w celu ochrony pracowników przed negatywnymi konsekwencjami kryzysu gospodarczego. Stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 10,5% . Według analityków jeszcze wzrośnie ponieważ firmy chcą ograniczyć skutki kryzysu poprzez redukcję zatrudnienia.

NSZZ „Solidarność”, opierając się na założeniach Komisji Europejskiej, uważa, że jednym z najważniejszych założeń w walce z kryzysem powinno być utrzymanie siły nabywczej, wpływającej na wzrost popytu wewnętrznego i rozwój gospodarki. Równoległym kierunkiem działań musi być ochrona miejsc pracy, opracowanie systemu pomocy dla najuboższych i najbardziej poszkodowanych w wyniku kryzysu. Działania te powinny być realizowane w oparciu o zasady solidarności i sprawiedliwości społecznej.

„Aby przeciwdziałać kryzysowi konieczne jest solidarne współdziałanie pracodawcy i pracownika, wsparte aktywnymi działaniami rządu. Nie godzimy się na wykorzystywanie kryzysu do działań antypracowniczych. Prowadzona przez nas kampania “Solidarność na kryzys” wyraźnie wskazuje, że solidarność jest kluczem do rozwiązania trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. - mówi Janusz Śniadek Przewodniczący NSZZ “Solidarność”. Podejmujemy dialog tak z pracodawcami, jak i rządem. Aktywnie włączamy się w rozmowy dążące do wypracowania rozwiązań antykryzysowych dobrych dla pracowników i pracodawców. Proponujemy możliwe do realizacji działania, które są konieczne do podjęcia w kryzysie. Jednocześnie cały czas jesteśmy blisko ludzi - pracowników, którzy potrzebują teraz wsparcia. Poprzez nasz biura prawne pomagamy tysiącom pracowników.

NSZZ “Solidarność” apeluje do rządu o podjęcie aktywnych antykryzysowych działań mających na celu:
 utrzymanie zatrudnienia poprzez stymulowaną pomoc dla firm i pracowników,
 utrzymania popytu wewnętrznego poprzez ochronę poziomu wynagrodzeń i przyspieszenie wykorzystania funduszy unijnych,
 lepsze wykorzystanie funduszy europejskich do działań antykryzysowych na rynku pracy,
 opracowanie systemu pomocy dla najuboższych i najbardziej poszkodowanych w wyniku kryzysu
 odbudowę zaufania i solidarności.

W ramach kampanii zostanie podjętych szereg działań mających wspierać pracowników w trudnej dla nich sytuacji. W ramach akcji w zakładach pracy zostaną rozwieszone plakaty informujące o działaniach antykryzysowych jakie należy podjąć. Wraz z nimi, zostanie przekazany manifest promujący przeciwdziałanie kryzysowi poprzez solidarne współdziałanie pracodawcy i pracownika, wsparte aktywnymi działaniami rządu.

NSZZ Solidarność będzie także promować dobre praktyki w zakładach pracy. W marcu zakończy się II edycja ogólnopolskiej akcji certyfikacji pracodawców, którzy spełniają kryteria zakładu pracy przyjaznego pracownikom. Najlepsze praktyki będą nagłaśniane i upowszechniane.

Interaktywnym narzędziem kampanii jest strona www.solidarnoscnakryzys.pl, na której znajdują się informacje dot. rozwiązań kryzysowych w innych krajach, ekspertyzy na temat sytuacji na rynku pracy. Za pomocą strony można zadać także pytanie ekspertowi NSZZ „Solidarność” z zakresu prawa pracy.

Rozwiązania przyjęte w innych krajów Unii Europejskiej wskazują na celowość działań opartych na zasadzie solidarności. Przyjęty 26 listopada 2008 r. przez Komisję Europejską komunikat “Europejski plan naprawy gospodarczej” oparty na zasadzie solidarności i sprawiedliwości społecznej skupia się na 2 kluczowych filarach. Pierwszym jest zwiększenie siły nabywczej umożliwiającej wzrost popytu i zaufania. Drugim jest ukierunkowanie działań króŧkoterminowych na zwiększenie konkurencyjności w dalszej perspektywie, poprzez przyjęcie działań dostosowawczych do sytuacji.


Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, władza wykonawcza największego w Polsce związku zawodowego działająca od 1980 r. NSZZ „Solidarność” zrzesza ponad 700 tys. pracowników różnych zawodów. Komisja Krajowa zajmuje się przede wszystkim koordynacją działań związku w regionach i branżach. Zakres działania całego związku jest bardzo szeroki. NSZZ Solidarność zajmuje się, m.in.: obroną praw pracowników, organizowaniem pracowników w zakładach pracy, negocjacjami na forum Komisji Trójstronnej, opiniowaniem aktów prawnych.Kontakt:
Marta Pióro
Rzecznik prasowy - NSZZ Solidarność
80 – 855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24
Tel.: (58) 308 44 76,
mobile.:0 - 502 273 465
e-mail.: mpioro@solidarnosc.org.pl

Małgorzata Czerepak
Biuro Prasowe Kampanii

On Board Public Relations Sp. z o.o.
ECCO International Communications Network
01-141 Warszawa, ul. Wolska 88
tel.: (22) 321 51 00, fax: (22) 321 51 01
e-mail.: mczerepak@onboard.pl