Przemysł protestuje


Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ "Solidarność" organizuje 6 marca br. w Warszawie manifestację w obronie swoich miejsc pracy. Z Regionu Zagłebie Miedziowe jedzie kilkadziesiąt pracowników firmy Volkswagen

Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ ,,Solidarność”w/s braku działań Rządu RP na rzecz wsparcia sektora motoryzacyjnego w Polsce i ochrony miejsc pracy.

Wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Polsce spowodowanej światowym kryzysem gospodarczym, której skutki dotykają szczególnie branżę motoryzacyjną i zatrudnionych w niej pracowników, Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność” wyraża sprzeciw dla braku konkretnych działań antykryzysowych ze strony Rządu Rzeczpospolitej Polskiej.

Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ ,,Solidarność” już dwukrotnie występowała do Rządu RP z apelem o przygotowanie wielopłaszczyznowego pakietu antykryzysowego, którego głównym celem powinna być ochrona miejsc pracy i wprowadzenie rozwiązań, które doprowadzą do stabilnego wzrostu gospodarczego, ale których koszty nie będą ponosili przede wszystkich pracownicy. Postulaty związane z podjęciem przez rząd działań antykryzysowych SKPM NSZZ „Solidarność” zawarła w:

- piśmie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów RP Pana Donalda Tuska z dnia 10 grudnia 2008 roku, które opracowano wspólnie z Pracodawcami Związku Pracodawców Motoryzacji

- stanowisku Rady Sekcji z dnia 26 stycznia 2009 roku skierowanym również do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska.

Brak reakcji Rządu RP na powyższe wystąpienia oraz pogarszająca się z tygodnia na tydzień sytuacja w zakładach motoryzacyjnych, zmusza SKPM NSZZ „Solidarność” do wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu wobec dotychczasowej bezczynności Rządu! Dlatego Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ ,,Solidarność” celem obrony miejsc pracy przyłącza się do akcji protestacyjnej przemysłu metalowego zorganizowanej 6 marca br. w Warszawie.

Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ ,,Solidarność” ponawiając postulaty zawarte w w/w wcześniejszych wystąpieniach, oczekuje od rządu RP podjęcia w szczególności działań:

- zmierzających do pobudzenia rynku samochodowego w Polsce poprzez m.in. stworzenie możliwości preferencyjnego zakupu nowych samochodów np. wprowadzenie premii za złomowanie, obniżenie podatku VAT od samochodów, - zmierzających do wypłacania dopłat do pensji pracowników, których firmy mają przestoje,

- zmierzających do zwiększenia dostępności kredytów oraz systemu gwarancji i poręczeń dla firm sektora motoryzacyjnego.

Jednocześnie Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność” wyraża sprzeciw wobec prób wykorzystywania okresu kryzysu jako pretekstu do wprowadzenia trwałych zmian w prawie pracy niekorzystnych dla pracowników.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność” oczekuje od Rządu RP podjęcia zdecydowanych działań antykryzysowych.

 

Przewodniczący
SKPM NSZZ „Solidarność”
Bogdan Szozda