Zarząd KGHM ustalił  0% wskaźnik !


Krzywdząca załogę - uchwała Zarządu Polskiej Miedzi została podjęta !

Zarząd KGHM PM S.A. 10 marca br. ustalił jednostronnie wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w spółce na rok 2009 w wysokości – 0,00%.

Ustalony przez pracodawcę wskaźnik, zamraża wzrost stawek osobistego zaszeregowania w KGHM Polska Miedź S.A., powoduje dalszy spadek realnej płacy pracowniczej oraz oddala waloryzację tabeli płac o postępującą inflację.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” ustalony wskaźnik nie spełnia oczekiwań załogi, w związku z czym odbywają się konsultacje z pracownikami i po wypracowaniu stanowisk w Komisjach Zakładowych i Międzyzakładowych - Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” - 18 marca br. podejmie decyzję o kierunkach dalszych działań na rzecz przyrostu średniej płacy w naszej spółce.

Wskaźnik nie uwzględnia założeń pracodawcy zmniejszających wynagrodzenie wynikające z ograniczenia pracy w nadgodzinach, soboty, niedziele i święta oraz zmniejszenie zatrudnienia o 334 pracowników na stawkach wyższych niż średnia w KGHM. Ponadto spadek pracowniczych wynagrodzeń nastąpi w 2009r. w wyniku braku wypłaty zaliczek nagrody rocznej z tytułu wypracowania zysku w 2009r.

Wszystkie te działania zarząd Spółki uzasadnia występującym w świecie kryzysem i wynikającymi stąd oszczędnościami kosztowymi, które mają przynieść gwarancję zatrudnienia.

W opublikowanym budżecie na 2009r. zarząd prezesa Mirosława Krutina prognozuje osiągnięcie zysku  w wysokości 488 milionów - kosztem obniżenia funduszu wynagrodzeń o 271 milionów.

Na cięcie kosztów poprzez zaniżenie średniej płacy w Spółce nie ma zgody Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”!

Do prognozy budżetu zarząd Polskiej Miedzi przyjął parametry: średnioroczny kurs 2, 9 USD oraz średnią cenę miedzi elektrolitycznej 3200 USD/t. Jak można przypuszczać są to parametry celowo zaniżone. Na dzień 11marca 2009r. cena miedzi wynosiła 3665,50 USD/t i wzrasta w przeciągu 3 m-cy o13,9%, a kurs dolara kształtował się na poziomie 3,64 zł.

Sztuczne zaniżenie parametrów powoduje, że prognozowany zysk jest zaniżony, co przełoży się na brak wypłaty pracownikom zaliczek na poczet dodatkowej nagrody rocznej za wypracowany zysk (ust 10 zał. Nr 11 ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A.: Jeżeli wynik finansowy netto wynikający z zatwierdzonego budżetu Spółki na dany rok obrotowy i stopień realizacji odpowiednio za I półrocze oraz okres 9 miesięcy roku obrotowego wskazują, że dodatkowa nagroda roczna przekroczy 10% wynagrodzeń, Zarząd Spółki podejmuje decyzję o uruchomieniu wypłaty zaliczkowych na poczet dodatkowej nagrody rocznej.).

Nie ma zgody załogi Polskiej Miedzi i reprezentującego ją NSZZ „Solidarność” na sztuczne zaniżanie efektów ekonomiczno finansowych w zatwierdzonym na 2009 rok budżecie Spółki. SKGRM NSZZ „Solidarność” protestuje przeciw obniżeniu wynagrodzeń pracowniczych w wyniku likwidacji wypłaty zaliczek na poczet dodatkowej nagrody rocznej!

Wskaźnik przyrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia nie został wynegocjowany, tylko ustalony jednostronnie przez pracodawcę – Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., który został powołany po przejęciu władzy w Polsce przez Platformę Obywatelską.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” ustalony wskaźnik nie spełnia  oczekiwań załogi, w związku z czym odbywają się konsultacje z pracownikami i po wypracowaniu stanowisk w Komisjach Zakładowych i Międzyzakładowych - Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” - 18 marca br. podejmie decyzję o kierunkach dalszych działań na rzecz przyrostu średniej płacy w naszej spółce.