23 Krajowy Zjazd Delegatów - Rok Solidarności


W Białymstoku w piątek 16 października zakończył się 23. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Delegaci przyjęli m.in. stanowisko w sprawie ratowania zakładów Cegielskiego w Poznaniu i prywatyzacji przemysłu stoczniowego. Zdecydowali również o kontynuowaniu akcji "Zorganizowani mają lepiej" czy utworzeniu "czarnej listy pracodawców" łamiących przepisy bhp.

Połowa drugiego dnia Zjazdu poświęcona była dyskusjom panelowym. Delegaci razem z ekspertami - dr Barbarą Fedyszak Radziejowską, dr Ryszardem Bugajem, prof. Juliuszem Gardawskim i Stephanem Portet zastanawiali się nad: organizacją strukturą i rozwojem Związku wobec oczekiwań pracowników; społeczną gospodarką rynkową oraz rolą "S" w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.


Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska w panelu: NSZZ "Solidarność" warunkiem budowy społeczeństwa obywatelskiego. Fot. Piotr Machnica

Wśród dokumentów przyjętych przez Krajowy Zjazd Delegatów są, m.in. uchwała w sprawie akcji "Zorganizowani mają lepiej"; realizacji społecznej gospodarki rynkowej i bezpiecznej pracy.

Delegaci uznali, że obowiązkiem członków "Solidarności" jest przekonanie pracowników, którzy do Związku nie należą, dlaczego warto być związkowcem. "Pracownikom potrzebne są związki zawodowe, bo to najskuteczniejsza forma ochrony, to narzędzie dzięki któremu możemy czuć się bezpieczniej. Poprawa warunków pracy może się dokonać tylko wtedy, jeśli pracownicy będą licznie zorganizowani i gotowi do działania" - czytamy w uchwale KZD. Delegaci zobowiązali Komisję Krajową do kontynuowania w 2010 r. akcji "Zorganizowani mają lepiej" i opracowaniu programu akcji.

Jednym z tematów Zjazdu było bezpieczeństwo pracy. Delegaci domagają się od rządu, m.in. przyjęcia strategii na rzecz bezpieczeństwa pracy, nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zapewniającą dostęp kontroli PIP bez żadnych ograniczeń czasowych i bez wcześniejszego ostrzegania oraz odpolitycznienia inspekcji pracy. Delegaci zobowiązali struktury Związku do zgłaszania do Komisji Krajowej przypadków naruszania przepisów bhp. W oparciu o te informacje Komisja Krajowa przygotuje "czarną listę" pracodawców.


Ewa Tomaszewska i dr Ryszard Bugaj w panelu o społecznej gospodarce rynkowej. Fot. Piotr Machnica

Delegaci dyskutowali również na temat praktycznej realizacji zapisanych w Konstytucji RP zasad społecznej gospodarki rynkowej, które w Polsce nie są realizowane. Zaprzeczeniem konstytucyjnych zasad są szczególnie: brak zdefiniowanej polityki społecznej i gospodarczej; rosnące rozwarstwienie płacowe; niski poziom finansowania zabezpieczeń społecznych; niski i nieskuteczny poziom finansowania aktywnych form walki z bezrobociem; prywatyzacja usług publicznych; ograniczenie równego dostępu do usług publicznych; słabość trójstronnego dialogu społecznego, ograniczenie możliwości zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych; system podatkowy, który obciąża przede wszystkim osoby mało zarabiające i wielodzietne; brak w programie edukacji podstawowej wiedzy o pracy, gospodarce i polityce społecznej. Delegaci zobowiązali Komisję Krajową do przeprowadzenia odpowiednich analiz prawnych i przygotowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie realizacji przez władze zasad społecznej gospodarki rynkowej i praw socjalnych.


Zakończenie 23. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "S". fot. Piotr Machnica

Krajowy Zjazd Delegatów wezwał również do powołania sejmowej komisji śledczej do wyjaśnienia procesów prywatyzacyjnych w sektorze stoczniowych. Delegaci zajęli także stanowiska m.in. w sprawie dyskryminacji związkowców, sytuacji w służbie zdrowia, ratowania zakładów Cegielskiego w Poznaniu czy sytuacji w energetyce. XXIII KZD NSZZ "Solidarność" wyraził również oczekiwanie dotyczące podpisania porozumienia pomiędzy centralami związkowymi szczebla europejskiego i krajowego w sprawie warunków wdrażania Pakietu Klimatyczno Energetycznego przed rozpoczęciem jego realizacji.

Ze względu na przypadającą w przyszłym roku 30. rocznicę powstania NSZZ "Solidarność" delegaci zdecydowali również o ogłoszeniu roku 2010 - Rokiem NSZZ "Solidarność".

·         Dział Informacji KK