Zmiany dotyczące zasiłków chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych

Z dniem 8 lutego 2005 r. weszły w życie zmiany doty­czące zasiłków chorobo­wych wprowadzone ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubez­pieczenia społecznego w razie cho­roby i macierzyństwa oraz niektó­rych innych ustaw (Dz. U. Nr 10, poz. 71).

Obecnie zasiłek chorobowy przy­sługuje za 182 dni trwania niezdolno­ści do pracy, a w przypadku niezdolno­ści spowodowanej gruźlicą przez okres 270 dni.

Podstawowy okres pobierania zasił­ku chorobowego został zwiększony o 2 dni (przed nowelizacją wynosił 180 dni). Nie zmienił się okres pobierania zasiłku chorobowego spowodowany niezdolnością do pracy na skutek gruź­licy. Nie obowiązuje już przepis art. 10 (uchylony), który przewidywał możli­wość przedłużenia okresu zasiłkowe­go o dalsze 3 miesiące, jeżeli okres ten rokował odzyskanie zdolności do pracy. Po okresie pobierania zasiłku chorobowego, jeżeli ubezpieczony w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy, a okres dalszego leczenia lub rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy przysługuje mu świadczenie rehabilita­cyjne, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Zachowano podstawę wysokości zasiłku chorobowego wynoszącą 80% podstawy wymiaru zasiłku z pewnymi zastrzeżeniami omawianymi dalej. Za pobyt w szpitalu zasiłek wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku

Uwaga: Obecnie podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagro­dzenie za okres 12 miesięcy kalen­darzowych, poprzedzających mie­siąc, w którym powstała niezdol­ność do pracy.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% wymiaru zasiłku przysługuje:

gdy choroba przypada w czasie ciąży, poszkodowanym w wypadku w drodze do pracy lub z pracy, dawcom komórek, tkanek i narzą­dów, gdy niemożność świadczenia pracy powstała na skutek poddania się niezbędnym badaniom oraz zabiegom.

Uwaga: zasiłek w wysokości 100% wymiaru przysługuje rów­nież z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub choroba zawodową na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.10. 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673).

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 % podstawy zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, a za pozostały okres 75 %. Gdy nie­zdolność do pracy przypada w okresie ciąży świadczenie wynosi 100% pod­stawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Omawiana ustawa wprowadziła zmiany dotyczące ochrony przed roz­wiązaniem umowy o pracę art. 53 Kodeksu pracy. Przed zmianą praco­dawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia pracowni­kowi zatrudnionemu u pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, jeżeli niezdolność do pracy trwała dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wyna­grodzenia i zasiłku (art. 53 § I pkt I ust. ), obecnie gdy niezdolność do pobierania zasiłku trwa dłużej niż okres pobierania zasiłku cho­robowego (182 dni) i okres pierw­szych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (łącznie 272 dni), a gdy niezdolność do pracy dotyczy chorego na gruźlicę 360 dni.

Opracował Henryk Sągajłło