Urlop wypoczynkowy

Z dniem 1 stycznia 2004 roku weszło życie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Przed omówieniem zmian należy przypomnieć, że Kodeks pracy w art. 172 określa wynagrodzenie za urlop pracownika jakie on otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Mówi także o tym, że zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W szczególnej sytuacji, znacznego wahania się wysokości wynagrodzenia, okres do obliczania tych składników może być przedłużony do 12 miesięcy.

Bez zmian pozostaje przepis § 7 zmienianego rozporządzenia stanowiący, że składniki wynagrodzenia określone stawką miesięczną uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Zarówno składniki w stałej wysokości, jak i składniki zmienne, stanowią podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Aby uzyskać wynagrodzenie urlopowe § 9 ust. 1 rozporządzenia uzyskał nowe brzmienie, z którego wynika, że podstawą wymiaru dzieli się przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego ustalona została podstawa. Tak ustalone wynagrodzenie mnoży się przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu, w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu, gdyby w tym czasie z urlopu nie korzystał.

Wchodzące w życie rozporządzenie zmieniło również przepis §18 i 19 ust. 2, które podaję w pełnym brzmieniu:

“§ 18. Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:

  1. dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie § 15-17 przez współczynnik, o którym mowa w § 19, a następnie,
  2. dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez 8, a następnie,
  3. mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.”

“ § 19 ust. 2. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.”

Henryk Sągajłło