Uchwała

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

nr 14/13/877

z dnia 19 sierpnia 2013 roku

 

            ws. terminów rejestracji protokołów z wyborów elektorów i delegatów

 

Działając na podstawie §§ 73 - 75 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” postanawia, że:

 • termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyborów elektorów uprawnionych do wyboru delegatów na WZD Regionu na zebraniach wyborczych w okręgach łączonych upływa z dniem 11 kwietnia 2014 roku;

 • do 18 kwietnia 2014 roku Regionalna Komisja Wyborcza przyjmować będzie pisemne porozumienia o ustaleniu przez zainteresowane organizacje związkowe okręgów wyborczych łączonych w celu dokonania wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu;

 • ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu upływa z dniem 9 maja 2014 roku.

 

 

Uchwała

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

nr 13/13/876

z dnia 17 czerwca 2013 roku

 

w sprawie zasad wybierania delegatów na VIII WZD Regionu

        

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” ustala następujące zasady wyborcze, według których wybierani będą delegaci na VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe na kadencję 2014 - 2018:

 1. Naturalnym okręgiem wyborczym uprawnionym do wyboru delegatów na WZD Regionu jest każda podstawowa jed­nostka organizacyjna Związku lub zarejestrowana w Regionie niższa jednostka organizacyjna podstawowej jednostki organizacyjnej zarejestrowanej w innym regionie, której liczba członków jest większa niż 75.

 2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust.1, mniej liczebne (75 lub mniej członków) wybierają elektorów uprawnionych do wyboru delegatów na WZD Regionu w okręgach łączonych.

 3. Norma przedstawicielska - 1 delegat na każde rozpoczynające się 150 członków oznacza, że w okręgach wy­borczych liczących:

 • od 76 do   150 członków przypada     1 mandat delegata,

 • od   151 do   300 członków przypadają  2 mandaty,

 • od   301 do   450 członków przypadają  3 mandaty,

 • od   451 do   600 członków przypadają  4 mandaty,

 • od   601 do   750 członków przypada     5 mandatów,

 • od   751 do   900 członków przypada     6 mandatów,

 • od   901 do 1050 członków przypada     7 mandatów,

 • od 1051 do 1200 członków przypada     8 mandatów,

 • od 1201 do 1350 członków przypada     9 mandatów,

 • od 1351 do 1500 członków przypada   10 mandatów,

 • od 1501 do 1650 członków przypada   11 mandatów,

 • od 1651 do 1800 członków przypada   12 mandatów itd.

4.  Proporcje wyborcze elektorów w organizacjach liczących poniżej 76 członków – 1 elektor na każdą rozpoczętą 10 członków. Oznacza to, że w organizacji liczącej:

 • do 10 członków wybierany jest 1 elektor,

 • od 11 do 20 członków - 2 elektorów,

 • od 21 do 30 członków - 3 elektorów,

 • od 31 do 40 członków - 4 elektorów,

 • od 41 do 50 członków - 5 elektorów,

 • od 51 do 60 członków - 6 elektorów,

 • od 61 do 70 członków - 7 elektorów,

 • od 71 do 75 członków - 8 elektorów.

 

Uchwała

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

nr 12/13/875

z dnia 17 czerwca 2013 roku

               

ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

 

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” realizując postanowienia § 84 Ordynacji Wyborczej NSZZ “Solidarność” w celu zorganizowania wyborów statutowych władz Związku na kadencję 2014 – 2018, powołuje w skład Regionalnej Komisji Wyborczej członków Prezydium Zarządu Regionu oraz kierowników biur Oddziałów Zarządu Regionu.

Zarząd Regionu ustala, że przewodniczącym Regionalnej Komisji Wyborczej będzie Jerzy Morawski.

Zarząd Regionu unieważnia uchwałę ZR nr 26/09/775 ws. powołania RKW z 20 lipca 2009 r.

 

Uchwała

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

nr 9/13/872

z dnia 18 marca 2013 roku

 

ws. powołania Regionalnego Komitetu Protestacyjnego

 

        Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” powołuje Regionalny Komitet Protestacyjny z składzie: Józef Czyczerski, Dariusz Dąbrowski, Jacek Dziuba, Jacek Krawczun, Bogdan Orłowski, Jerzy Morawski i Piotr Wegner. Zadaniem Komitetu jest ustalenie działań protestacyjnych Regionu po manifestacji 26 marca 2013 r.

 

Stanowisko

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 18 marca 2013 r.

 

ws. poparcia solidarnościowego strajku generalnego

 

             Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" popiera działania organizatorów solidarnościowego strajku generalnego w Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność”, uważając je za w pełni uzasadnione.

Cyniczna polityka obecnego rządu, skierowana przeciwko żywotnym interesom ogromnej większości społeczeństwa, w szczególności przeciwko pracownikom, zasługuje na ostrą reakcję ze strony świata pracy.

Nie wolno dopuścić, aby skutki kryzysu nadal były przerzucane w całości na barki społeczeństwa, bo nie ono do niego doprowadziło.

Polscy liberałowie odegrali już swoją niechlubną rolę. Czas, by zeszli ze sceny! 

 

Stanowisko

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 18 marca 2013 r.

 

ws. poparcia żądań oświatowych związków zawodowych w Lubinie

 

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” popiera żądania związków oświatowych działających na terenie Lubina, które od władz miasta oczekują:

 • wypracowania strategii rozwoju edukacji dla miasta Lubina,
 • współpracy ze związkami ws. reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych,
 • negocjacji ws. warunków, na których odbywałyby się dobrowolne odejścia z pracy w oświacie związane ze zmianami organizacyjnymi pracy szkól
 • zaniechania likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie.

Zarząd Regionu jest przekonany, że tylko dialog może zapobiec eskalacji napięć i nieporozumień pomiędzy władzami miasta, a pracownikami szkół, dziećmi i ich rodzicami.