Uchwała nr 13/10/801

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

z dnia 15 marca 2010 roku

ws. Regulaminu przyznawania odznaczeń Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ ”Solidarność”

           Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” przyjmuje Regulamin przyznawania odznaczeń Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” o następującej treści:

Regulamin

przyznawania odznaczeń

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

 

    1. Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” przyznaje następujące odznaczenia:

·     miedziana odznaka honorowa

·     srebrna odznaka honorowa

·     złota odznaka honorowa.

   2. Odznaczenia nadawane są przez Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” na podstawie wniosku               zaopiniowanego przez Komisję Odznaczeń, powołaną przez Zarząd Regionu (zał. nr 1).

    3. Wniosek o odznaczenie może złożyć:

·     Członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”,

·     Władza wykonawcza jednostki organizacyjnej NSZZ „Solidarność” działającej w Regionie Zagłębie Miedziowe.

    4. Odznaczenia przyznawane są:

·     członkom NSZZ „Solidarność”

·     innym osobom działającym na rzecz NSZZ „Solidarność”.

    5. Kryteria jakie musi spełniać członek NSZZ „Solidarność”, aby zostać kandydatem do wyróżnienia odznaką danej klasy:

·   miedziana odznaka honorowa – za zaangażowanie w działalność związkową i społeczno-zawodową, za wysoką jakość pracy związkowej, za działania na rzecz rozwoju i prestiżu NSZZ „Solidarność”, minimum 10-letni staż w NSZZ „Solidarność”

·   srebrna odznaka honorowa – za zaangażowanie w działalność związkową i społeczno-zawodową, za wysoką jakość pracy związkowej, za działania na rzecz rozwoju i prestiżu NSZZ „Solidarność”, minimum 15-letni staż w NSZZ „Solidarność”

·   złota odznaka honorowa – za zaangażowanie w działalność związkową i społeczno-zawodową, za wysoką jakość pracy związkowej, za działania na rzecz rozwoju i prestiżu NSZZ „Solidarność”, minimum 20-letni staż w NSZZ „Solidarność”

    6. W szczególnych przypadkach Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” może przyznać odznaczenie         członkowi NSZZ „Solidarność” bez spełnienia kryterium stażu.

    7. Kryterium jakie musi spełnić inna osoba, aby zostać kandydatem do wyróżnienia odznaką danej klasy:

·    zaangażowanie w działalność społeczną oraz działania służące rozwojowi i podnoszeniu prestiżu NSZZ „Solidarność”

    8. Odznaczenia wręcza przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” lub osoba przez niego      wyznaczona:

·     członkom NSZZ „Solidarność” - na posiedzeniu władzy stanowiącej szczebla wskazanego przez wnioskodawcę;

·     innym osobom - na posiedzeniu Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

.

Załącznik nr 1

Wniosek

o nadanie odznaczenia

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

 

Wniosek o nadanie:

·     miedzianej odznaki honorowej *

·     srebrnej odznaki honorowej *

·     złotej odznaki honorowej *

 

Dane Wnioskodawcy:

…………………………………………………………………….…………...................................................................

…………..……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………

 

Dane Kandydata:

Nazwisko Imię …………………………………………………………….…………………… …………………………..

Adres zamieszkania …………………………………………………………………..…………………………………….

Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail …………………………………………………………………………………………………………….................

 

Przebieg pracy i/lub działalności społecznej: ……………………………………..…………………………………

…………………………………………………………….………………………………….......……………….………….……………………………………………...…………...…………………………………………………………………….

…………………………………………………………….…………………………………..............................................

…………………………………………………………….…………………………………......…………………………………………………………….…………………………………..................................................................................                                                             

Uzasadnienie wniosku: ………………………………………………….…………..……………………………………..

…………………………………………………………….………………………………….......……………….………………………………………………………...…………...……………………………………………….……….…………...

…………………………………………………………….…………………………………...............................……….

…………………………………………………………….…………………………………......…………………………………………………………….…………………………………........................................................……….…………...

Posiadane wyróżnienia: …………………………………………….………………..………………………………….…

…………………………………………………………….………………………………….......……………….………………….……………………………………………...…………...……………………………………………….…………...

…………………………………………………………….…………………………………...............................……….

…………………………………………………………….…………………………………......…………………………………………………………….…………………………………........................................................……….…………...

                                                                                                                      ……………………………………….

                                                                                                                                  Wnioskodawca

 

Decyzja Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

Przyznano ……………………………………… odznakę honorową nr ………………………………..

Na podstawie uchwały Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” nr ……… z dnia ……………

                                                                      

 

 

 

Uchwała

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

nr 1/10/789

z dnia 18 stycznia 2010 roku

 

ws. zmian w Regulaminie Regionalnego Funduszu Pomocy Członkom NSZZ „Solidarność”

Szykanowanym za Działalność Związkową

 

   Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zmienia treść Rozdziału IV Regulaminu Regionalnego Funduszu Pomocy Członkom NSZZ „Solidarność” Szykanowanym za Działalność Związkową poprzez:

  • wykreślenie ust. 1;
  • nadanie numeru 1 dawnemu ustępowi 2,
  • zastąpienie w ust. 2 pkt a) słowa „bezgotówkowych” wyrazem „gotówkowych”, a w pkt b) liczby „50” liczbą „100”
  • przeniesienie drugiego zdania w pkt b) do nowego ustępu 2 oraz wykreślenie słów „ust. 2” i zastąpienie słowami „ust. 1”.
  • wykreślenie w ust. 3 słów punkt b).
  •     Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

     

    Jednolity tekst Regulaminu po wprowadzeniu ww. zmian można znaleźć na stronie głównej Regionu