Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe

NSZZ „Solidarność”

z dnia 17 listopada 2009 r.

 ws. bezprawnych działań

Zarządu Sanden Manufacturing Poland

Sp. z o. o. w Polkowicach

 

             Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ “Solidarność” zdecydowanie pro­testuje przeciwko jawnemu łamaniu przepisów prawa przez Zarząd Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach.

Dyrektor ds. personalnych Michał Romanowski bezprawnie wyrzucił z pracy przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”.

Prezydium uważa, że działania dyrektora mają na celu rozbicie Związku, który w ostatnim okresie osiągnął znaczący sukces, wymuszając w trybie sporu zbiorowego podwyżkę płac dla wszystkich pracowników.

            Prezydium żąda natychmiastowego przywrócenia przewodniczącej do pracy i zaprzestania szykanowania działaczy związkowych w Sandenie.

Stanowisko

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe

NSZZ „Solidarność”

z dnia 26 października 2009 roku

ws. obniżenia dodatków specjalnych służbie cywilnej

 

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zdecydowanie protestuje przeciwko kolejnemu przypadkowi „arogancji władzy”.

Pismem z 3 września 2009 r. Szef Służby Cywilnej przekazał do zaopiniowania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” projekt uchwały Rady Ministrów określającej wielkość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom służby cywilnej, uzyskując poparcie władz krajowych Związku dla proponowanej treści uchwały. Mimo to, Rada Ministrów 6 października 2009 r. podjęła uchwałę, w której obniżyła wcześniej planowaną kwotę niemal o połowę, lekceważąc nie tylko przepisy prawa i partnerów społecznych, ale przede wszystkim pracowników służby cywilnej.

Zarząd Regionu domaga się respektowania prawa i szacunku dla zasad dialogu społecznego. Apelujemy o niezwłoczną reasumpcję ww. uchwały i przekazanie służbie cywilnej środków finansowych w wysokości niezbędnej do wypłaty dodatków specjalnych w pełnej, zaplanowanej wcześniej, wysokości.

 

Stanowisko

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe

NSZZ „Solidarność”

z dnia 26 października 2009 roku

ws. prywatyzacji WPEC w Legnicy SA

 

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” wzywa Ministra Skarbu Państwa do podjęcia niezwłocznych działań w celu zagwarantowania pracownikom Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy SA i innym osobom uprawnionym prawa do odkupu, przez inwestora, akcji WPEC w Legnicy S.A. po cenie ich nabycia od Skarbu Państwa, w procesie prywatyzacji wyżej wymienionej Spółki. Skarb Państwa winien zagwarantować odkupienie tych akcji przez inwestora w terminie do dwóch lat od dnia ich objęcia i dnia złożenia pisemnej propozycji ich zbycia przez osobę uprawnioną.

Gwarancja odkupu przez inwestora akcji prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, które przysługują pracownikom i innym osobom uprawnionym, stanowi stały element porozumień zbiorowych zabezpieczających prawa oraz materialne i socjalne interesy pracowników w procesie prywatyzacji (tzw. pakietów socjalnych).

Biorąc pod uwagę wkład pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. w budowę i wieloletni rozwój tego przedsiębiorstwa, w pełni uzasadnione jest żądanie związków zawodowych od Skarbu Państwa gwarancji jak najlepszej ochrony dla pracowników w procesie prywatyzacji.

 

Uchwała nr 27/09/776

z dnia 20 lipca 2009 roku

 ws. wniosku o nadanie tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

 

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” postanawia wnioskować do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” o nadanie tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”:

- ojcu Euzebiuszowi Ciaćkowi,

- księdzu prałatowi Władysławowi Jóźkowowi,

- księdzu prałatowi Marianowi Kopce.

 

Uchwała nr 26/09/775

z dnia 20 lipca 2009 roku

            w sprawie powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

 

            Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” realizując postanowienia § 84 Ordynacji Wyborczej NSZZ “Solidarność” w celu zorganizowania wyborów statuto­wych władz Związku na kadencję 2010 – 2014, powołuje w skład Regionalnej Komisji Wyborczej członków Prezydium Zarządu Regionu oraz kierowników biur Oddziałów Zarządu Regionu.

Zarząd Regionu ustala, że przewodniczącym Regionalnej Komisji Wyborczej będzie Jerzy Moraw­ski.

Zarząd Regionu unieważnia uchwałę ZR nr 33/05/639 ws. powołania RKW z 14 listopada 2005 r.

 

Uchwała nr 16/09/765

z 20 kwietnia 2009 r.

 w sprawie zasad wybierania delegatów na VII WZD Regionu

 

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" ustala następujące zasady wyborcze, według których wybierani będą delegaci na VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe na kadencję 2010 - 2014:

   

 1. Naturalnym okręgiem wyborczym uprawnionym do wyboru delegatów na WZD Regionu jest każda podstawowa jednostka organizacyjna Związku lub zarejestrowana w Regionie niższa jednostka organizacyjna podstawowej jednostki organizacyjnej, zarejestrowanej w innym regionie, których liczba członków jest większa niż 75.

   

 2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust.1, mniej liczebne (75 lub mniej członków) wybierają elektorów uprawnionych do wyboru delegatów na WZD Regionu w okręgach łączonych.

   

 3. Norma przedstawicielska - 1 delegat na każde rozpoczynające się 150 członków oznacza, że w okręgach wyborczych liczących:

 4.  

  • od 76 do 150 członków przypada 1 mandat delegata,

  • od 151 do 300 członków przypadają 2 mandaty,

  • od 301 do 450 członków przypadają 3 mandaty,

  • od 451 do 600 członków przypadają 4 mandaty,

  • od 601 do 750 członków przypada 5 mandatów,

  • od 751 do 900 członków przypada 6 mandatów,

  • od 901 do 1050 członków przypada 7 mandatów,

  • od 1051 do 1200 członków przypada 8 mandatów itd.

   

 5. Proporcje wyborcze elektorów w organizacjach zakładowych liczących poniżej 76 członków - 1 elektor na każdą rozpoczętą 10 członków. Oznacza to, że w organizacji zakładowej liczącej:

  •  

  • do 10 członków wybierany jest 1 elektor,

  • od 11 do 20 członków - 2 elektorów,

  • od 21 do 30 członków - 3 elektorów,

  • od 31 do 40 członków - 4 elektorów,

  • od 41 do 50 członków - 5 elektorów,

  • od 51 do 60 członków - 6 elektorów,

  • od 61 do 70 członków - 7 elektorów,

  • od 71 do 75 członków - 8 elektorów.

   

   

  Uchwała nr 17/09/766

  z 20 kwietnia 2009 r.

   

  w sprawie terminów rejestracji protokołów z wyborów elektorów i delegatów

   

Działając na podstawie §§ 73 - 75 Ordynacji Wyborczej NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" postanawia, że:

 • termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyborów elektorów uprawnionych do wyboru delegatów na WZD Regionu na zebraniach wyborczych w okręgach łączonych upływa z dniem 9 kwietnia 2010 roku,

 • do 16 kwietnia 2010 roku Regionalna Komisja Wyborcza przyjmować będzie pisemne porozumienia o ustaleniu przez zainteresowane organizacje związkowe okręgów wyborczych łączonych w celu dokonania wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu,

  ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu upływa z dniem 7 maja 2010 roku.