Uchwała nr 26/08/735

z 18 sierpnia 2008 r.

 

ws. regulaminu Regionalnego Funduszu Pomocy Członkom NSZZ „Solidarność” Szykanowanym za Działalność Związkową

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, przyjmuje regulamin Regionalnego Funduszu Pomocy Członkom NSZZ „Solidarność” Szykanowanym za Działalność Związkową o następującej treści:

 

Regulamin

Regionalnego Funduszu Pomocy

Członkom NSZZ „Solidarność

Szykanowanym za Działalność Związkową

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Zgodnie z uchwałą nr 9 XIV KZD i uchwałą nr 115/02 Komisji Krajowej Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” tworzy Regionalny Fundusz Pomocy Członkom NSZZ „Solidarność” Szykanowanym za Działalność Związkową, zwany dalej Funduszem Regionalnym. Niniejszy regulamin określa cele, zasady tworzenia i dysponowania Funduszem Regionalnym.

2. Celem Funduszu jest udzielanie pomocy materialnej członkom Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” represjonowanym i szykanowanym za działalność na rzecz NSZZ „Solidarność”.

 

Rozdział II

Tworzenie Funduszu Regionalnego

 1. Fundusz Regionalny tworzy się:

a) ze środków przekazywanych corocznie przez Fundusz Krajowy,

b) ze środków własnych Regionu przekazanych na mocy decyzji Zarządu Regionu w kwocie nie niższej niż 1/3 środków, o których mowa w pkt a),

c) wpłat i darowizn osób prawnych i fizycznych,

d) z przychodów pochodzących z gospodarowania środkami Funduszu Regionalnego.

2. Środki Funduszu Regionalnego gromadzone są na rachunku bankowym Regionu.

3. Środki nie wykorzystane w danym roku powiększają kwoty do wykorzystania w roku następnym.

4. Prezydium Zarządu Regionu do 28 lutego każdego roku przedstawia Zarządowi roczne sprawozdanie z działalności Funduszu w roku poprzednim.

 

Rozdział III

Zarządzanie Funduszem Regionalnym

  1. Dysponentem Funduszu Regionalnego jest Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

2. Zarząd Regionu zobowiązany jest, do końca I kwartału, do złożenia w Komisji Krajowej:

a) sprawozdania finansowego z działalności Funduszu Regionalnego za poprzedni rok,

b) potwierdzenia faktu zasilenia Funduszu Regionalnego kwotą nie mniejszą niż 1/3 dotacji krajowej za dany rok.

Rozdział IV

Zasady przyznawania pomocy ze środków Funduszu Regionalnego

 1. Pomoc osobom szykanowanym może być udzielona w formie finansowej, rzeczowej lub innej.

2. Ze środków Funduszu Regionalnego udzielane być mogą:

a) zwrotne lub bezzwrotne zapomogi wypłacane w formie świadczeń bezgotówkowych lub w formie rzeczowej.

b) comiesięczne zwrotne zapomogi na poczet niewypłaconego przez pracodawcę wynagrodzenia dochodzonego na drodze sądowej i egzekucyjnej, do wysokości 50 % minimalnej płacy. W przypadku zasądzenia i wyegzekwowania należnych wynagrodzeń przed sądem, zapomogi, o których mowa w ust. 2 punkt b) podlegają zwrotowi.

3. Zarząd Regionu, na wniosek osoby zainteresowanej, może odstąpić od dochodzenia zwrotu całości lub części zapomóg, o których mowa w ust. 2 punkt b).

4. Decyzje dotyczące uznania faktu szykanowania i represjonowania członka NSZZ „Solidarność” oraz wypłaty świadczenia z Funduszu Regionalnego muszą każdorazowo uwzględniać indywidualny charakter sprawy i pozostają do rozstrzygnięcia przez Zarząd Regionu. Decyzja Zarządu Regionu jest ostateczna.

5. Rozwiązanie stosunku pracy nie stanowi podstawy do udzielenia pomocy z Funduszu Regionalnego, za wyjątkiem rozwiązania stosunku pracy z powodów wskazujących na szykanowanie ze względu na działalność związkową.

6. Z wnioskiem o udzielenie pomocy mogą wystąpić:

a) Osoba szykanowana

b) Członkowie rodziny osoby szykanowanej

c) Władze wykonawcze podstawowej jednostki organizacyjnej NSZZ „Solidarność”

d) Członek Zarządu Regionu.

7. Warunkiem udzielenia pomocy jest złożenie wniosku, zgodnego z wzorem opracowanym przez Zarząd Regionu, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

8. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest prowadzenie przez władze jednostki organizacyjnej NSZZ „Solidarność”, której członkiem jest osoba szykanowana, działalności zgodnej z prawem wewnątrzzwiązkowym.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 4. Działalność Funduszu Regionalnego podlega kontroli Krajowej i Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

5. Środki pozostałe po ewentualnej likwidacji Funduszu Regionalnego przekazane zostaną na rzecz Regionalnego Funduszu Strajkowego.

6. Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia przez Zarząd Regionu.

 

Załącznik

 

Wniosek o przyznanie świadczenia

z Regionalnego Funduszu Pomocy Członkom NSZZ „Solidarność”

Szykanowanym za Działalność Związkową

 • Imię i nazwisko osoby szykanowanej*

• Dane niezbędne do przekazania pomocy (adres, nr konta itp.)*

• Nazwa macierzystej jednostki organizacyjnej NSZZ „S” osoby szykanowanej*

• Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, nazwa)*

• Forma i wielkość oczekiwanej pomocy*

• Załączniki potwierdzające zasadność wniosku*

1. Opis sytuacji.

2. Kopie dokumentów potwierdzających szykanowanie członka NSZZ „S” (np. opinia Państwowej Inspekcji Pracy, korespondencja z pracodawcą, opinia SIP itp., wniosek o wszczęcie postępowania prokuratorskiego)

3. Informacja o działaniach podjętych przez władze macierzystej jednostki organizacyjnej, aby pomóc osobie szykanowanej.

4. Informacja o dochodach za ostatnie 6 miesięcy oraz o sytuacji rodzinnej osoby szykanowanej.

Podpis Wnioskodawcy………………………………..

• Decyzja Zarządu Regionu

Podpisy uprawnionych przedstawicieli ZR………………………………………

• Oświadczenie osoby szykanowanej

Niniejszym potwierdzam otrzymanie świadczenia z Regionalnego Funduszu Pomocy Członkom NSZZ „Solidarność Szykanowanym za Działalność Związkową w formie ……………………… i oświadczam, że dokonam zwrotu tej zapomogi w wysokości ustalonej przez Zarząd Regionu w terminie 14 dni od otrzymania wynagrodzenia lub innych świadczeń. Oświadczam, że ujawnię Zarządowi Regionu fakt otrzymania wynagrodzenia oraz, że nie zrzeknę się w żaden sposób praw do otrzymania wynagrodzenia.

Podpis osoby szykanowanej………………………………………….

 * wypełnia Wnioskodawca

 

Uchwała nr 14/08/722

z 17 marca 2008 r.

 

ws. zwołania I Sesji Zwyczajnej VI WZD Regionu

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", postanawia, że I Sesja Zwyczajna VI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" odbędzie się 27 czerwca br. w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy.

 

Uchwała nr 13/08/721

z 17 marca 2008 r.

 

ws. nadania skwerowi w Głogowie imienia Andrzeja Kosmalskiego

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", wspierając inicjatywę radnych Rady Miejskiej Głogowa, wnioskuje o uczczenie śp. Andrzeja Kosmalskiego poprzez nazwanie skweru przy ul. Obrońców Pokoju w Głogowie Jego imieniem.

Andrzej Kosmalski wybitnie zasłużył się dla dobra publicznego uczestnicząc w założeniu struktur NSZZ "Solidarność" w Regionie Zagłębie Miedziowe, prowadząc działalność podziemną w stanie wojennym oraz godnie reprezentując mieszkańców naszego regionu w tzw. Sejmie Kontraktowym.