Uchwała nr 35/05/641

z 14 listopada 2005 r.

 

w sprawie zasad wybierania delegatów na VI WZD Regionu

 

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" ustala następujące zasady wyborcze według, których wybierani będą delegaci na VI Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe na kadencję 2006 - 2010:

   

 1. Naturalnym okręgiem wyborczym uprawnionym do wyboru delegatów na WZD Regionu jest każda podstawowa jednostka organizacyjna Związku lub zarejestrowana w Regionie niższa jednostka organizacyjna podstawowej jednostki organizacyjnej, zarejestrowanej w innym regionie, których liczba członków jest większa niż 75.

   

   

 2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust.1, mniej liczebne (75 lub mniej członków) wybierają elektorów uprawnionych do wyboru delegatów na WZD Regionu w okręgach łączonych.

   

   

 3. Norma przedstawicielska - 1 delegat na każde rozpoczynające się 150 członków oznacza, że w okręgach wyborczych liczących:
 • od 76 do 150 członków przypada 1 mandat delegata,
 • od 151 do 300 członków przypadają 2 mandaty,
 • od 301 do 450 członków przypadają 3 mandaty,
 • od 451 do 600 członków przypadają 4 mandaty,
 • od 601 do 750 członków przypada 5 mandatów,
 • od 751 do 900 członków przypada 6 mandatów,
 • od 901 do 1050 członków przypada 7 mandatów,
 • od 1051 do 1200 członków przypada 8 mandatów itd.

       4.    Proporcje wyborcze elektorów w organizacjach zakładowych liczących poniżej 76 członków - 1 elektor na każdą rozpoczętą 10 członków. Oznacza to, że w organizacji zakładowej liczącej:

 • do 10 członków wybierany jest 1 elektor,
 • od 11 do 20 członków - 2 elektorów,
 • od 21 do 30 członków - 3 elektorów,
 • od 31 do 40 członków - 4 elektorów,
 • od 41 do 50 członków - 5 elektorów,
 • od 51 do 60 członków - 6 elektorów,
 • od 61 do 70 członków - 7 elektorów,
 • od 71 do 75 członków - 8 elektorów.

   

     

  Uchwała nr 34/05/640

  z 14 listopada 2005 r.

   

  w sprawie terminów rejestracji protokołów z wyborów elektorów i delegatów

   

  Działając na podstawie § 50 i § 52 Ordynacji Wyborczej NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" postanawia, że:

 • termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyborów elektorów uprawnionych do wyboru delegatów na WZD Regionu na zebraniach wyborczych w okręgach łączonych upływa z dniem 7 kwietnia 2006 roku,

   

 • do 14 kwietnia 2006 roku Regionalna Komisja Wyborcza przyjmować będzie pisemne porozumienia o ustaleniu przez zainteresowane organizacje związkowe okręgów wyborczych łączonych w celu dokonania wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu,

   

 • ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu upływa z dniem 5 maja 2006 roku.

   

  Uchwała nr 33/05/639

  z 14 listopada 2005 r.

   

  w sprawie powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

   

   

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" realizując postanowienia § 83 Ordynacji Wyborczej NSZZ �Solidarność�, w celu zorganizowania wyborów statutowych władz Związku na kadencję 2006 - 2010:

  I. Powołuje w skład Regionalnej Komisji Wyborczej:

     

   1. członków Prezydium Zarządu Regionu

     

     

   2. kierowników biur Oddziałów Zarządu Regionu.

     

  II. Powołuje na przewodniczącego Regionalnej Komisji Wyborczej Jerzego Morawskiego.

  III. Unieważnia uchwałę ZR nr 36/01/474 z 20 sierpnia 2001 r.

   

  Uchwała nr 20/05/626

  z 20 czerwca 2005 r.

   

  w sprawie terminu uroczystego posiedzenia WZD Regionu

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" unieważnia uchwałę ZR nr 14/05/620 z 18 kwietnia 2005 r. i postanawia, że uroczyste posiedzenie V Walnego Zebrania Delegatów Regionu, z okazji 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" i 15. rocznicy utworzenia Regionu, odbędzie się 2 września br. w Lubinie.

   

   

  Uchwała nr 14/05/620

  z 18 kwietnia 2005 r.

   

   

  w sprawie terminu uroczystego posiedzenia WZD Regionu

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" postanawia, że 25 września br. w Legnicy, odbędzie się uroczyste posiedzenie V Walnego Zebrania Delegatów Regionu z okazji 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" i 15. rocznicy utworzenia Regionu.

   

   

  Stanowisko

  z 14 lutego 2005 r.

   

  w sprawie wysokości płacy minimalnej

   

   

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" - dostrzegając coraz większe ubożenie naszego społeczeństwa, w którym ponad 22 miliony Polaków uzyskuje dochody średnio na poziomie minimum socjalnego, a liczba osób żyjących w skrajnej biedzie przekroczyła już 4,5 miliona obywateli - zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" o podjęcie działań zmierzających do dostosowana wysokości płacy minimalnej w Polsce do standardów obowiązujących w krajach zachodnioeuropejskich, poprzez nacisk w tej sprawie na władze Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zarząd Regionu uważa, że NSZZ "Solidarność", od samego początku stojący na straży obrony godności człowieka, w obecnym tak trudnym czasie, powinien ze wzmożoną siłą upominać się o ludzi najuboższych, podejmując wszelkie możliwe działania, mogące spowodować wzrost ich poziomu życia.

 •