Uchwały, stanowiska i apele przyjęte na sesji sprawozdawczo-wyborczej VI WZD Regionu Zagłębie Miedziowe

Legnica, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała nr 1
ws. liczebności Zarządu Regionu w kadencji 2006 - 2010

 

VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe ustala na podstawie § 92 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ "Solidarność", że Zarząd Regionu w kadencji 2006 - 2010 będzie liczył 21 członków, z przewodniczącym.

 

Uchwała nr 2
ws. liczebności Prezydium Zarządu Regionu w kadencji 2006 - 2010

 

VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe na podstawie § 110 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ "Solidarność" upoważnia Zarząd Regionu do ustalenia liczebności Prezydium Zarządu Regionu.

 

Uchwała nr 3
ws. liczebnoœci Regionalnej Komisji Rewizyjnej

 

VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe ustala na podstawie § 92 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ "Solidarność", że Regionalna Komisja Rewizyjna w kadencji 2006 - 2010 będzie liczyła 5 członków.

 

Uchwała nr 4
ws. sesji zwyczajnych VI Walnego Zebrania Delegatów

 

VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe postanawia, że sesja zwyczajna VI Walnego Zebrania Delegatów w kadencji 2006 - 2010 odbędzie się w 2008 roku.

 

Uchwała nr 5
ws. tworzenia list rezerwowych przy wyborach delegatów na KZD

 

VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe postanawia, że na liście rezerwowej delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, znajdą się ci kandydaci, którzy uzyskają w ostatniej turze wyborów delegatów na KZD ponad połowę głosów ważnych, lecz nie znajdą się na miejscach mandatowych.

 

Uchwała nr 6
ws. podniesienia nakładów na oświatę

 

VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" do zgłoszenia na XX KZD postulatu podniesienia nakładów na oświatę do wysokości co najmniej 5% PKB.

 

Uchwała nr 7
ws. przywrócenia placówkom opiekuńczo-wychowawczym warunków pracy i płacy obowiązujących w prawie oświatowym

 

VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe zobowiąuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" do zgłoszenia na XX KZD wniosku o przywrócenie placówkom opiekuńczo-wychowawczym warunków pracy i płacy obowiązujących w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.

 

Uchwała nr 8
ws. opracowania strategii odtworzenia szkolnictwa zawodowego adekwatnego do potrzeb KGHM Polska Miedź SA

 

VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe zobowiązuje Zarząd Regionu do podjęcia współpracy z Zarządem KGHM Polska Miedź SA celem opracowania wdrożenia strategii odtworzenia, na bazie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie lub Centrum Kształcenia Ustawicznego szkolnictwa zawodowego adekwatnego do potrzeb KGHM.

 

Uchwała nr 9
ws. przywrócenia dawnej struktury KGHM

 

VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe wyraża swoją dezaprobatę wobec procesu restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w latach 1990 - 2006. Największe koszty społeczne i finansowe tego procesu ponieśli pracownicy szeregowi, płacąc za to zmniejszeniem realnych wynagrodzeń, a nawet utratą pracy. VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe zobowiązuje Zarząd Regionu do podjęcia wszelkich starań wspierających działania pracowników i organizacji związkowych, które dążą do odwrócenia tych szkodliwych zjawisk. Szczególnego wsparcia należy udzielić pracownikom firm, które powstały na bazie majątku KGHM Polska Miedź SA i które domagają się ponownego włączenia w strukturę KGHM PM SA.

 

Stanowisko
ws. obrony miejsc pracy i godziwych wynagrodzeń

 

Delegaci VI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe upoważniają nowo wybrane władze Związku do zdecydowanych działań w obronie miejsc pracy i godziwych wynagrodzeń. Nie ma i nie może być naszej zgody na nieuczciwe i bezkarne dorabianie się jednych kosztem drugich, o czym tak pięknie mówił Jan Paweł II.

 

Apel nr 1
ws. powołania komitetu honorowego obchodów 25-tej rocznicy wydarzeń lubińskich

 

VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe apeluje do nowo wybranych władz Regionu Zagłębie Miedziowe o wspólne z Towarzystwem Pamięci Ofiar Lubina'82 przygotowanie obchodów 25-tej rocznicy wydarzeń lubińskich, która przypada 31 sierpnia 2007 r. Jako członkowie NSZZ "Solidarność" nie możemy dopuścić do zapomnienia o tamtych tragicznych dniach i śmierci naszych kolegów.

 

Apel nr 2
ws. przyjęcia ustawy dekomunizacyjnej

 

VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe apeluje do parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie, w jak najkrótszym czasie, ustawy dekomunizacyjnej umożliwiającej odcięcie się od spuścizny PRL-u.