Stanowiska i apele przyjęte na

Sesji Zwyczajnej VII Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Zagłębie Miedziowe

NSZZ "Solidarność"

Lubin, 31 sierpnia 2012 r.

 

Stanowisko nr 1

ws. rocznicy Zbrodni Lubińskiej

 

W 30 rocznicę Zbrodni Lubińskiej Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" składa hołd zastrzelonym i rannym uczestnikom pokojowej manifestacji zorganizowanej w Lubinie 31 sierpnia 1982 roku dla uczczenia drugiej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Od kul brutalnie interweniującej milicji zginęli wówczas nasi koledzy: Michał Adamowicz, Mieczysław Poźniak i Andrzej Trajkowski.

Żyjąc dziś w niepodległym kraju, winni jesteśmy pamięć wszystkim Ofiarom dramatycznych lat stanu wojennego. To ich poświęcenie zbudowało fundament demokratycznej Polski.

NSZZ "Solidarność" nigdy o nich nie zapomni!

 

 

Stanowisko nr 2

ws. umów „śmieciowych”

 

            VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” domaga się od parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia działań zmierzają­cych do usunięcia przepisów prawa dyskryminujących pracowników zatrudnionych na in­nej podstawie, niż umowa o pracę na czas nieokreślony.

            Zdaniem Delegatów, proceder polegający na masowym stosowaniu umów „śmieciowych”, przypomina stosunki społeczne panujące w epoce feudalnej i jest szkodli­wy zarówno dla Państwa, jak i społeczeństwa.

 

Stanowisko nr 3

ws. szykanowania działaczy związkowych

 

            VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” domaga się zaprzestania szykanowania działaczy związkowych, które ma miejsce w jednostkach podległych Ministrowi Finansów.

Szczególnie zła wola wobec związków zawodowych i działań propracowniczych  została wykazana poprzez bezprawne zwolnienie związkowców: Tomasz Ludwińskiego i Jacka Cichego.

Stanowczo protestujemy przeciwko antyzwiązkowym praktykom.

 

Apel nr 1

VII Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

ws. udziału w marszu 29 września 2012 r.

            VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, nawiązując do apelu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z 28 sierpnia br. wzywa wszystkich członków Związku do udziału w marszu organizowanym przez środowiska opozycyjne, który w proteście wobec polityki rządzącej koalicji odbędzie się 29 września br. w Warszawie.

 

Apel nr 2

VII Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

ws. niepogarszania warunków pracy w lubińskiej oświacie

            Delegaci VII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” apelują do Prezydenta Miasta Lubina o:

·         nieobniżanie wysokości odpisu na dodatki motywacyjne – dawne 11% funduszu zasadniczych płac nauczycieli obniżono w 2012 r. do 6 %

·         przywrócenie ostatniego ważnego stanu prawnego w oświacie lubińskiej, sprzed daty rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody uchylającego zarządzenia Prezydenta w sprawie wytycznych do tworzenia arkuszy organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2012/13

·         zaprzestania prób ukrytego wygaszania szkół i placówek, co miało miejsce np. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie, gdzie bezprawnie zakazano naboru do klas pierwszych szkół zawodowych i średnich zawodowych

·         powrotu do stosowania zasad dobrych praktyk w zakresie współpracy organu prowadzącego i związków zawodowych, jak to miało miejsce w poprzednich latach.