Uchwały, stanowiska i apele przyjęte na

Sesji Sprawozdawczo-Wyborczej

VII Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

Legnica, 28 czerwca 2010 r.

 

Uchwała nr 1

ws. liczby tur głosowań

         VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, na podstawie § 105 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, postanawia przeprowadzić wybory na wszystkie funkcje związkowe w maksymalnie 3 turach głosowań.

 Uchwała nr 2

ws. tworzenia list rezerwowych

            VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” na podstawie § 110 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” postanawia, że w wyborach na wszystkie funkcje związkowe, z wyjątkiem przewodniczącego ZR, na listach rezerwowych znajdą się ci kandydaci, którzy uzyskają w ostatniej turze wyborów na daną funkcję ponad połowę głosów ważnych, lecz nie znajdą się na miejscach mandatowych.

 

Uchwała nr 3

ws. liczebności Zarządu Regionu w kadencji  2010 - 2014

 

         VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” ustala na podstawie § 93 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, że Zarząd Regionu w kadencji 2010 - 2014 będzie liczył 21 członków, z przewodniczącym.

 

Uchwała nr 4

ws. liczebności Prezydium Zarządu Regionu w kadencji 2010 - 2014

 

VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” na podstawie § 111 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” upoważnia Zarząd Regionu do ustalenia liczebności Prezydium Zarządu Regionu.

 

Uchwała nr 5

ws. liczebności Regionalnej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2010 - 2014

 

VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” ustala na podstawie § 93 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, że Regionalna Komisja Rewizyjna w kadencji 2010 - 2014 będzie liczyła 5 członków.

 

 

Uchwała nr 6

ws. podniesienia nakładów na oświatę

 

          VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” do zgłoszenia na KZD postulatu podniesienia nakładów na oświatę do wysokości co najmniej 5% PKB.

                                                                                                               

UCHWAŁA NR 7

ws. likwidacji bibliotek w szkołach

 

           VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” do zgłoszenia  postulatu wystąpienia do Rządu RP o zaniechanie procesu wyprowadzania bibliotek ze szkół i pozostawienia nauczycieli bibliotekarzy w gestii przepisów Karty Nauczyciela.

 

                                                                   UCHWAŁA NR 8

ws. zrównania warunków pracy pracowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych z warunkami pracy pracowników

poradni psychologiczno-pedagogicznych

      

           VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” do zgłoszenia na KZD  wniosku o konieczności wystąpienia do Rządu RP w sprawie zrównania warunków pracy pracowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych z warunkami pracy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

                                                                   UCHWAŁA NR 9

ws. powołania stałego zespołu ds. placówek diagnostyczno-resocjalizacyjnych funkcjonujących w resorcie sprawiedliwości

                          

          VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” do zgłoszenia na KZD wniosku dotyczącego powołania stałego zespołu ds. placówek diagnostyczno-resocjalizacyjnych funkcjonujących w resorcie sprawiedliwości, składającego się z przedstawicieli tychże placówek oraz stałego reprezentowania NSZZ „Solidarność” we wszystkich negocjacjach z Ministerstwem Sprawiedliwości.

 

                                                                   UCHWAŁA NR 10

ws. przywrócenia placówkom opiekuńczo-wychowawczym

warunków pracy i płacy obowiązujących w prawie oświatowym

 

           VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” do zgłoszenia na KZD wniosku o podjęcie działań w sprawie przywrócenia pracowników placówek socjalizacyjnych pod działanie Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

 

                                                                   UCHWAŁA NR 11

ws. zapewnienia opieki medycznej

w placówkach oświatowych

                       

              VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” do zgłoszenia postulatu wystąpienia do Rządu RP o zapewnienie uczniom w placówkach oświatowych wszystkich szczebli stałej opieki medycznej.

 

                                                                              APEL

ws. zmian w Karcie Nauczyciela

 

          VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” apeluje do Rządu RP o wycofanie się z zapisu w ustawie Karta Nauczyciela o obowiązku świadczenia przez nauczycieli darmowej pracy określonym w art. 42 ust. 2 ustawy.