Uchwały, stanowiska i apele przyjęte

na sesji sprawozdawczo-wyborczej

VIII WZD Regionu Zagłębie Miedziowe

Legnica, 27 czerwca 2014 r.

 

Uchwała nr 1

ws. liczby tur głosowań

                 VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, na podstawie § 105 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, postanawia przeprowadzić wybory na wszystkie funkcje związkowe w maksymalnie 3 turach głosowań.

Uchwała nr 2

ws. tworzenia list rezerwowych

                 VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” na podstawie § 110 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” postanawia, że w wyborach na wszystkie funkcje związkowe, z wyjątkiem przewodniczącego ZR, na listach rezerwowych znajdą się ci kandydaci, którzy uzyskają w ostatniej turze wyborów na daną funkcję ponad połowę głosów ważnych, lecz nie znajdą się na miejscach mandatowych.

Uchwała nr 3

ws. liczebności Zarządu Regionu w kadencji  2014 - 2018

                 VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” ustala na podstawie § 93 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, że Zarząd Regionu w kadencji 2014 - 2018 będzie liczył 21 członków, z przewodniczącym.

Uchwała nr 4

ws. liczebności Prezydium Zarządu Regionu w kadencji 2014 - 2018

                 VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” na podstawie § 111 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” upoważnia Zarząd Regionu do ustalenia liczebności Prezydium Zarządu Regionu.

Uchwała nr 5

ws. liczebności Regionalnej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014 - 2018

                 VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” ustala na podstawie § 93 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, że Regionalna Komisja Rewizyjna w kadencji 2014 - 2018 będzie liczyła 5 członków.

Stanowisko nr 1

ws. podatku od niektórych kopalin

 VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciw stosowaniu przez Rząd RP ustawy o podatku od niektórych kopalin dotyczącej wyłącznie KGHM Polska Miedź S.A.

Jesteśmy przekonani, że podatek specjalny w takim wymiarze – bez uwzględnienia kosztów produkcji - w sposób zasadniczy wpłynie na skrócenie okresu eksploatacji złóż polskiej miedzi.

Skutki tej ustawy już ograniczają rozwój i zatrudnienie, czego konsekwencją jest wyższe bezrobocie oraz ubożenie całego regionu.

 

Stanowisko nr 2

ws. reformy PKP

 VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” domaga się zaprzestania reformy PKP stosując centralizację w spółkach kolejowych.

Fatalne zarządzanie spółkami kolejowymi przez „specjalistów” od bankowości spowodowało, że PKP straciła już 5% udziałów w przewozach towarów i 10% - w pasażerskich, a dalsza bezmyślna polityka centralizacji do prowadzi do utraty wielu miejsc pracy w zespołach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu.

 

Apel nr 1

ws. pozbawienia Lecha Wałęsy członkostwa w NSZZ „Solidarność”

 VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Krajowego Zjazdu Delegatów o pozbawienie Lecha Wałęsy honorowego członkostwa w NSZZ „Solidarność” za wypowiedź podczas dni protestu: „ja bym pałował tych demonstrantów”.

Apel nr 2

ws. wykreślenia art.237 z ustawy o wspomaganiu rodziny i systemie opieki zastępczej

VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” wzywa Donalda Tuska Premiera Rządu RP do podjęcia działań ws. wdrożenia postulatów zawartych w dezyderacie do Premiera wystosowanym 21 listopada 2013 r. przez Sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży o wykreślenie art. 237 z ustawy o wspomaganiu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Apel nr 3

ws. zabezpieczenia społecznego matek

 VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” wzywa Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz posłów z Regionu Zagłębie Miedziowe do podjęcia działań w sprawie:

  1. o dokonanie zmiany w ustawie o FUS, żeby matki, które zrezygnowały z aktywności zawodowej na rzecz wychowywania dzieci do lat 18 mogły ten okres zaliczyć jako okres składkowy do celów emerytalnych;

  2. zrównania wypadków w drodze do i z pracy z wypadkami przy pracy.    

Apel nr 4

ws. urealnienia zasiłku pogrzebowego

 VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” apeluje do Krajowego Zjazdu Delegatów o podjęcie działań w sprawie podniesienia zasiłku pogrzebowego do wysokości pokrywającej koszty pochówku w pełnej wysokości.