Stanowiska i apele przyjęte na II sesji zwyczajnej V WZD Regionu Zagłębie Miedziowe

Legnica, 29 czerwca 2004 r.

Stanowisko nr 1
ws. dalszej prywatyzacji KGHM "Polska Miedź"

V Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o zaprzestanie i nie podejmowanie żadnych działań, które miałyby doprowadzić do dalszej prywatyzacji KGHM Polska Miedź S.A. i utraty wpływu państwa na losy przemysłu miedziowego w Polsce i wielotysięcznej rzeszy jego pracowników.

NSZZ "Solidarność" od wielu lat domaga się publicznej debaty na temat polityki państwa wobec przemysłu miedziowego, dalszego jego funkcjonowania, losu jego pracowników oraz całego regionu.

Zwracamy się do tych przedstawicieli w obecnym parlamencie, którzy są zainteresowani tworzeniem i rozwojem przemysłu miedziowego w Polsce o wsparcie naszej inicjatywy i zablokowanie nieprzemyślanych działań, które mogą doprowadzić do upadku całego regionu.

Stanowisko nr 2
ws. przywrócenia świadczeń przedemerytalnych

Wejście Polski do struktury państw Unii Europejskiej w ocenie większości polityków miało stać się panaceum na wszelkie zło, które działo się w naszym kraju. Obecna sytuacja jest tego wyraźnym zaprzeczeniem, a źle wynegocjowane warunki naszego członkostwa doprowadzają do tego, że dobre humory i zadowolenie dopisują tylko negocjatorom.

Zdecydowanej większości naszego społeczeństwa pozostał niesmak i z dnia na dzień zwyżkujące koszty utrzymania. Wielu rodzin w kraju nie stać na dalsze funkcjonowanie. Społeczeństwo, z dnia na dzień, coraz bardziej ubożeje. Rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, bezrobotni oraz liczna grupa emerytów i rencistów pozostaje bez środków na utrzymanie rodziny.

Obecnie sprawujący władzę układ polityczny bardziej zainteresowany jest prywatnymi sprawami i skokiem na wielką kasę niż losem obywateli.

Z takiej akcji skwapliwie próbują korzystać wszelkiej maści demagodzy i populiści, którzy oprócz chwytliwych haseł i chęci dorwania się do władzy, nie mieli i nie mają nic rozsądnego do zaproponowania społeczeństwu.

Delegaci na V Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" zwracają się do Rządu RP o podjęcie takich działań, które zrekompensują zwiększone koszty utrzymania i przywrócą świadczenia przedemerytalne w postulowanej przez Związek propozycji złożonej w obywatelskim projekcie ustawy.

Stanowisko nr 3
ws. zwiększenia ochrony prawnej członków związku wobec pracodawców

Delegaci na V Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" o podjęcie zdecydowanych działań, które doprowadzą do skuteczniejszej ochrony członków naszego Związku wobec pracodawców.

Delegaci uważają za niedopuszczalne stanowienie takiego prawa pracy, które stawia członków związku wobec pracodawcy jako tych, którzy stanowią zagrożenie dla funkcjonowania zakładu i pracodawcy. Czas najwyższy by Związek przyjął rozwiązania, które funkcjonują w krajach zachodnich i preferują zdecydowanie członków związku wobec pracodawcy.

Przynależność do NSZZ "Solidarność" powinna, oprócz satysfakcji moralnej, dawać większe gwarancje ekonomiczne i prawne. W dzisiejszej rzeczywistości w pędzie do maksymalizacji zysku za wszelką cenę, przy stanowieniu prawa pracy coraz częściej zapomina się o człowieku.

NSZZ "Solidarność" winna być ciągle związkiem zawodowym, który skutecznie broni spraw pracowniczych i nie zatraca nic ze swoich korzeni, z idei powstania roku '80.

Stanowisko nr 4
ws. zakazu zatrudniania pracowników w dni ustawowo wolne od pracy

Delegaci na V Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" wyrażają sprzeciw wobec postępującej liberalizacji prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących pracy w niedziele i święta.

Rozpowszechniający się proceder zmuszania pracowników do pracy w dni uświęcone tradycją jest sprzeczny z prawem międzynarodowym i bulwersujący tym bardziej, że odbywa się pod hasłem walki z bezrobociem.

Delegaci na V WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" apelują do pracodawców o powstrzymanie się od organizowania pracy w niedzielę i święta, jeżeli praca ta ma jedynie cel ekonomiczny.

Apel nr 1
do członków "Solidarności"
ws. aktywnego uczestnictwa członków Związku
w obchodach 22. rocznicy Wydarzeń Lubińskich

Rok 1980 i Polski Sierpień stały się iskrą, która w milionach zniewolonych przez komunistyczny system sercach zapaliła nadzieję, że możemy się stać wolnym narodem. Stan wojenny i niewinnie zamordowani przez mocodawców tamtego systemu, miały przekreślić nasze marzenia, że możemy być wolni i stać się gospodarzami we własnym kraju.

Rok 2004 to rok kapelana "Solidarności" księdza Jerzego Popiełuszki i 22. rocznica Wydarzeń Lubińskich, w których bestialsko zamordowano naszych kolegów. Oni ofiarowali swoje życie, abyśmy mogli być wolni.

31 sierpnia spotkamy się na rocznicowej modlitwie za niewinnie zamordowanych. Niech skłoni nas ona do głębokiej zadumy i pamięci o ofiarach komunistycznego reżimu.

V WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" zaprasza wszystkich do udziału w obchodach 22. rocznicy Wydarzeń Lubińskich. Masowy udział w tych uroczystościach będzie naszym wspólnym zwycięstwem. Odbudujmy na nowo naszą "Solidarność" - po wspólnej modlitwie mamy szanse powstać z kolan, by tak jak 22 lata temu, zagościła w naszych sercach miłość i nadzieja.

Apel nr 2
do parlamentarzystów
ws. rezygnacji z przysługujących im,
po zakończeniu kadencji, odpraw

Delegaci na V Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" apelują do obecnych parlamentarzystów o rezygnację z przysługujących im odpraw po zakończeniu obecnej kadencji parlamentu. W obliczu narastającej biedy i bezrobocia, gdy coraz większa rzesza naszego społeczeństwa żyje nie mając zagwarantowanych środków na utrzymanie swoich rodzin, korzystanie z takich przywilejów przez parlamentarzystów jest nieuzasadnione.

Każdy parlamentarzysta i kandydat do parlamentu powinien być świadomy, że jego podstawowym obowiązkiem wobec obywateli i jego wyborców jest uchwalanie dobrego i skutecznego prawa.

To, co obecnie dzieje się w naszym parlamencie zaprzecza dobrym zasadom parlamentaryzmu. W przekonaniu społecznym bycie parlamentarzystą wielu posłom służy do załatwiania prywatnych interesów i szybkiego bogacenia się, bez względu na sytuację materialną obywateli.

Dobrowolne zrzeczenie się odpraw, bądź przekazanie ich na cele społecznie użyteczne, może spowodować, że wyborcy nabiorą przekonania, iż bycie parlamentarzystą to autentycznie zaszczyt, jeżeli jeszcze taki gest z waszej strony nie będzie jednorazowy.

Apel nr 3
do Marszałka Sejmu RP
ws. parlamentarzystów z prawomocnymi wyrokami sądowymi

Delegaci na V Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" zwracają się do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o pilne wniesienie pod obrady jeszcze obecnego parlamentu ustawy, która będzie porządkowała i oczyszczała ławy poselskie z parlamentarzystów, którzy mają prawomocne wyroki sądowe.

Jest rzeczą wręcz haniebną dla polskiego parlamentaryzmu, że obywatel skazany prawomocnym wyrokiem sądowym nie może pełnić funkcji społecznych w samorządzie lokalnym, a może pełnić zaszczytną funkcję w III RP i sprawować mandat posła lub senatora.

Dlaczego parlamentarzyści do chwili obecnej nie potrafili i nie przejawiają wielkiej ochoty na pilne unormowanie tej sprawy? To, że z wyborów na wybory frekwencja wyborcza się zmniejsza, to wynik złego działania parlamentu i wielu parlamentarzystów, którzy bardziej zainteresowani są swoimi prywatnymi sprawami, bądź lobbowaniem w interesie wielkich korporacji, niż losem obywatela. Przydałoby się mniej zbędnego gadulstwa i oskarżania obywateli o niedojrzałość polityczną, a więcej sprawnego i skutecznego działania parlamentu dla obywateli.