Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Tego dnia myślimy o tych, którzy zginęli w pracy, doznali urazów czy cierpią na choroby zawodowe. W 2001 r. Międzynarodowa Orga­nizacja Pracy włączyła się również w obchody tego dnia. MOP chce zwrócić międzynarodową uwagę na zapew­nienie ludziom godnej i bezpiecznej pracy. Według wstępnych danych w Polsce w I półroczu 2005 roku w wypadkach przy pracy zostało poszkodowanych 33 737 osób, z czego 195 osoby straciły życie. Najwięcej wypadków przy pracy odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się: przetwórstwem przemysłowym 12 984 (38,5 % wszystkich wypadków), han­dlem i naprawami 3 222 (9,6 % wszyst­kich wypadków), ochroną zdrowia i opieką społeczną 3 135 (9,3% wszystkich wypadków), transportem 2 428 (7,2 % wszystkich wypadków), budownictwem 2 330 (6,9 % wszystkich wypadków). Na początku XX wieku w jednej z kopalń kanadyjskich miała miejsce kata­strofa: wybuchł metan, zginęło wielu górni­ków. Po tej tragedii górnicy szukali skutecz­nego środka, aby się zabezpieczyć. Przez wiele lat zjeżdżali pod ziemię zabierając kanarki w klatce. Kanarek był wyczulony na metan i przy niewielkim stężeniu padał- był to znak ostrzegawczy dla pracujących, któ­rzy w porę opuszczali zagrożone wyrobi­ska. Na pamiątkę tamtych wydarzeń Kana­dyjski Kongres Związków Zawodowych wydał pamiątkową plakietkę z symbolicz­nym wizerunkiem „złotego kanarka”. W 1986 roku Kanadyjski Kongres Związ­ków Zawodowych przyjął datę 28 kwietnia jako „Dzień Pamięci Pracowników”. Rok później inicjatywę tą podjęła amerykańska centrala związków zawodowych AFL-CIO. NSZZ „Solidarność" wyszła z inicjatywą już w 1991 roku, aby 28 kwietnia był obcho­dzony również w Polsce. I tak pozostało aż do 1996 roku, kiedy to podczas odbywające­go się w Nowym Jorku sesji komisji ONZ ds. Stabilnego rozwoju, związkowcy zorganizo­wali specjalną ceremonię przy świetle świec dla upamiętnienia przypadków śmierci, oka­leczeń, kontuzji i chorób zawodowych spo­wodowanych niebezpiecznymi warunkami pracy. W 1997 roku grupa robocza ds. Bez­pieczeństwa i higieny pracy Międzynarodo­wej Konferencji Wolnych Związków Zawo­dowych zaleciła, aby 28 kwietnia obchodzić corocznie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy. Zapalo­na świeczka stała się symbolem tego święta - symbolem pamięci o zmarłych pracowni­kach. Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy obchodzony jest już w ponad 70 krajach świata.

Jan Kosowski