II Sesja V WZD Regionu Zagłębie Miedziowe  NSZZ "Solidarność"

29 czerwca br., związkowcy spotkali się na corocznym Walnym Zebraniu Delegatów Regionu. WZD poprzedziła Msza św., którą celebrował w legnickiej katedrze, w intencji NSZZ "Solidarność" , ks. Marian Kopko - duszpasterz Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność".

Gośćmi Zebrania byli: Krzysztof Zgoda - członek prezydium KK NSZZ "Solidarność", Kazimierz Kimso - zastępca przewodniczącego ZR Dolny Śląsk, Franciszek Kopeć - zastępca przewodniczący ZR Jeleniogórskiego, Tomasz Wójcik - przedstawiciel Solidarności w Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz przedstawiciele Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu: Stefan Kiesz oraz Jan Buczkowski.

Zebranie otworzył przewodniczący ZR Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" - Bogdan Orłowski. Po dokonaniu wyborów wszystkich komisji zjazdowych przystąpiono do przedstawienia informacji z rocznej pracy Zarządu Regionu oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie z działalności ZR delegaci otrzymali z dwutygodniowym wyprzedzeniem, wszyscy więc mogli zapoznać się z nim przed Zebraniem. RKR nie stwierdziła naruszeń dyscypliny finansowej oraz sprzeczności działań ZR ze Statutem oraz dokumentami Związku. Delegaci bez dyskusji przyjęli do wiadomości oba sprawozdania.

T. Wójcik omówił główne zagrożenia wynikające z Konstytucji UE. Uważa, iż Konstytucja jest zagrożeniem dla Związku, która traktuje bowiem człowieka przedmiotowego na równi z towarem. Wielkim błędem jest też pominięcie w preambule odniesienia do wartości chrześcijańskich.

S. Kiesz zastępca Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu poinformował związkowców o podejmowanych działaniach wobec pracodawców, którzy łamią prawo. Podkreślił, iż w związku z liberalizacją prawa należy objąć działalnością związkową większą liczbę zakładów pracy. Kierz złożył związkowcom deklarację, że każdorazowo gdzie będzie próba powołania Związku, PIP włączy się do pomocy w jego powstanie oraz do przekonania pracodawcy o potrzebie działania Związku w firmie.

S. Kiesz powiedział, że NSZZ "Solidarność" stała się znowu najsilniejszym Związkiem dbającym o pracowników.

Jerzy Morawski (członek Komisji Statutowej) omówił główne zmiany w Statucie NSZZ "Solidarność", przyjęte na ostatnim Krajowym Zjeździe.

B. Orłowski zaprezentował zebranym nowopowstałą stronę internetową Regionu Zagłębie Miedziowe (www.solidarnosc.org.pl/legnica).

 

Zebranie zakończyło się przyjęciem czterech stanowisk:

-ws. dalszej prywatyzacji KGHM "Polska Miedź"     (treść)

-ws. przywrócenia świadczeń przedemerytalnych     (treść)

-ws. zwiększenia ochrony prawnej członków związku wobec pracodawców     (treść)

-ws. zakazu zatrudniania pracowników w dni ustawowo wolne od pracy,     (treść)

oraz trzech apeli:

-do członków NSZZ "Solidarność" ws. aktywnego uczestnictwa członków Związku w obchodach 22. rocznicy Wydarzeń Lubińskich     (treść)

-do parlamentarzystów ws. rezygnacji z przysługujących im, po zakończeniu kadencji, odpraw     (treść)

-do Marszałka Sejmu RP ws. parlamentarzystów z prawomocnymi wyrokami sądowymi     (treść)

tekst i zdjęcia: Wojciech Obremski