logo
top

Otrzymaliśmy do wiadomości pismo z protestem do Minister Zdrowia-publikujemy poniżej.
2010-07-20
OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PRACOWNIKÓW DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ I FIZJOTERAPII
ZARZĄD KRAJOWY
                                                                 &nbs pokaż więcej


.
2010-07-13


Z najgłębszym żalem żegnamy zmarłego w dniu 12 lipca 2010 roku


Ś.P.
Księdza Prałata Henryka Jankowskiego


Kapłana niezłomnego, oddanego sprawie wolnej Polski i służbie Kościołowi
Żegnamy Przyjaciela ludzi pracy, legendarnego Kapelana Solidarności, który do końca
pozostał wierny Ideom Sie pokaż więcejInformacja z posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia
2010-07-13


W dniu 6 lipca br. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia o „aspektach finansowych i organizacyjnych lecznictwa szpitalnego”. W trakcie spotkania przedstawiono materiały informacyjne z Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące analizy ostatnich dziesięciu lat w zakresie:
- poziomu zadłużenia szpitali i procesie ich oddłużania ( 2003 r pokaż więcej


Otrzymaliśmy List - Zamieszczamy
2010-07-02


Koleżanki i Koledzy
Od zawsze w naszej branży nie było sprawiedliwości, nie było i nie ma czytelnych zasad i warunków, w jakich pracujemy i zarabiamy.


Wiem że NSZZ ,,Solidarność” zawsze stając po stronie słabszych domagał się systemo pokaż więcej2010-07-01


Do pobrania w formacie pdf: stanowisko

pokaż więcej


Poniżej zamieszczamy wstępne uwagi prawnika dotyczące merytorycznej zawartości porozumienia zawartego przez Minister Kopacz z OZZPiP
2010-07-01
 Uwagi na temat porozumienia z dnia 30 czerwca 2010 r. zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych  1. Porozumienie to nie ma charakteru normatywnego. Nie spełnia ono wymagań określonych w art. 9 § 1 k.p. Nie zostało ono zawarte na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego. Stronami tego porozumienia nie jest p pokaż więcejJarosław Kaczyński do ludzi pracy
2010-07-01

Koleżanki i Koledzy!
Podejmując decyzję, że będę ubiegał się o urząd Prezydenta RP, zadeklarowałem, iż chcę kontynuować ideę solidarnej Polski, tak bliską mojemu śp. Bratu, Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, człowiekowi wielkiej wrażliwości społecznej.


Dobrze wiem, z jakimi trudnościami spotykają się dziś ludzie pracy w naszym kraju. Chociaż kreowanie polityki gospodarczej i społecznej należy do rządu i parlamentu, to jednak deklaruję, że jako prezydent zrobię wszystko, by ch pokaż więcejArtykuł do przeczytania
2010-07-01
 Zapraszamy do przeczytania artykułu który ukazał się w gazecie „Nasza Polska”. Wywiadu udzieliła Maria Ochman Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” na temat przekształceń własnościowych z zakresu lecznictwa szpitalnego lansowanego i realizowanego przez koalicję PO - PSL Link: http://www.naszapolska.pl/index.php/component/cont pokaż więcej


„Zdrowa konkurencja na rynku usług medycznych” ???
2010-06-16
 Wszystkich błądzących, wątpiących i nieprzekonanych co oznacza prywatyzacja, zachęcamy do lektury rozdziału 8 – Narodowy Program Ochrony Zdrowia „Polska Obywatelska”  Link: http://www.platforma.org/pl/program/ pokaż więcej


Informacja dotycząca funkcjonowania rady pracowników i przeprowadzania wyborów członków rady po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r.
2010-06-16

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji umożliwiła powoływanie rad pracowników, jako organu reprezentującego pracowników. Prawo powołania rady pracowników zostało przyznane pracownikom zatrudnionym u pracodawców prowadzących działalność gospodarczą zatrudniających początkowo co najmniej 100, a w okresie przypadającym po dniu 23 marca 2008 r. co najmniej 50 pracowników.


Uprawnienia rady są odmienne od kompetencji związków zawodowych i dotyczą wyłącznie prawa do uzyskiwania informacji dotyczących najistotniejszych aspektów funkcjonowania pracodawcy oraz konsultowania niektórych z zamierzonych przez niego działań.


Dla zobrazowania kompetencji rady pracowników należy wskazać na prawo do uzyskiwania informacji o:


  1. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian,  2. stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia,  3. działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.


W kwestiach wymienionych w punktach 2 i 3 rada pracowników ma prawo (a pracodawca obowiązek) do przeprowadzenia konsultacji, które powinny doprowadzić do porozumienia co do planowanych przez pracodawcę działań, konieczności ich podjęcia oraz sposobu realizacji zamierzonych przez pracodawcę działań.


Uprawnienie wyboru rady pracowników do 8 lipca 2009 r., co do zasady, należało do związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu art. 241 [25a] § 1 kodeksu pracy. Uprawnienie to na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. (sygn. akt K 23/07) zostało uznane za niezgodne z Konstytucją. W konsekwencji tego orzeczenia przyjęta została ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 97, poz. 805) wprowadzająca daleko idące zmiany w procesie powoływania rady pracowników. Na mocy tej nowelizacji prawo wyboru członków rady pracowników zostało powierzone wyłącznie pracownikom.


Wskazana wyżej ustawa przewiduje, że rady pracowników wybrane przez związki zawodowe przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 8 lipca 2009 r.) działają do końca ich 4 letniej kadencji. Od powyższej zasady istnieją wyjątki skutkujące możliwością wcześniejszego zakończenia kadencji rady pracowników. W przypadku, kiedy skład rady pracowników zmniejszy się poniżej 3 pracowników, kadencja rady wygasa. Sytuacja taka może nastąpić w wyniku rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, zrzeczenia się funkcji albo odwołania przez organizację związkową, która dokonała wyboru członka rady pracowników albo której kandydat został wybrany na członka rady pracowników albo w razie złożenia wniosku w sprawie ustania członkostwa podpisanego przez co najmniej 50 % pracowników, zatrudnionych u pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy. Do rad pracowników powołanych przez związki zawodowe nie przeprowadza się wyborów uzupełniających skład rady.


W przypadku upływu kadencji rady pracowników zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji pracodawca jest obowiązany do powiadomienia pracowników o prawie do wyboru członków kolejnej rady pracowników co najmniej na 60 dni przed upływem kadencji rady pracowników. Ustawodawca nie określił sposobu, w jaki powinno nastąpić poinformowanie pracowników o tym prawie. Należy, zatem dopuścić każdą formę przekazania pracownikom takiej informacji stosowaną przez danego pracodawcę (np. obwieszczenie).


Z obowiązku pracodawcy o prawie wyboru członków kolejnej rady pracowników nie wynika jednakże obowiązek powołania jej, decydujące znaczenie w tym zakresie przyznano, bowiem woli samych pracowników. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji wybory członków rady pracowników organizuje pracodawca na pisemny wniosek grupy co najmniej 10 % pracowników. Tym samym pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania wyborów dopiero po wpłynięciu do niego wniosku samych pracowników. Proces zbierania podpisów może być organizowany i przeprowadzany zarówno przez pracowników jak i związki zawodowe.


W następstwie wniosku o przeprowadzenie wyborów rady pracowników pracodawca w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed dniem wyborów jest zobowiązany powiadomić pracowników o terminie ich przeprowadzenia (art. 8 ust. 1 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji). Należy jednak podkreślić, że ustawa nie precyzuje, w jakim terminie od wpłynięcia wniosku o przeprowadzenie wyborów powinny się one odbyć. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji wybory powinny się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustalenia regulaminu zasad powoływania i trybu działania komisji wyborczej.


Prawo do zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników przysługuje grupie co najmniej 10 pracowników (jeżeli pracodawca zatrudnia do 100 pracowników), albo grupie co najmniej 20 pracowników (jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 100 pracowników). Zgodnie


z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji termin zgłaszania kandydatów wynosi 21 dni i musi zostać wskazany przez pracodawcę w powiadomieniu.


Prawo kandydowania do rady pracowników przysługuje zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji pracownikowi, który przepracował u pracodawcy nieprzerwanie co najmniej rok, chyba, że pracodawca działa krócej. Prawo to nie przysługuje jednak wszystkim pracownikom spełniającym powyższy warunek i tak bierne prawo wyborcze nie przysługuje pracownikowi kierującemu jednoosobowo zakładem pracy, jego zastępcy, pracownikowi wchodzącemu w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, głównemu księgowemu, radcy prawnemu oraz pracownikowi młodocianemu.


Wybory członków rady pracowników przeprowadza komisja wyborcza, której skład, zasady powoływania oraz tryb działania określa stosowny regulamin. Regulamin ten na mocy art. 10 ust. 2 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji winien zostać uzgodniony z pracownikami wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Najczęściej jednak nie sposób wskazać obowiązującego u pracodawcy trybu wyłaniania takiej reprezentacji pracowników. W takim przypadku potencjalnie możliwe jest przyjęcie, że reprezentantem pracowników w tym przypadku są związki zawodowe, które zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej. Alternatywą dla powyższego rozwiązania jest konieczność przeprowadzenia przez pracowników wyborów swoich przedstawicieli, którzy uczestniczyliby w procesie uzgodnienia regulaminu. Za niedopuszczalne i pozbawione dostatecznych podstaw prawnych należy uznać wyznaczenie przez pracodawcę pracowników, którzy mieli by uzgadniać z nim ten regulamin.


W przypadku gdyby proces uzgodnień regulaminu nie został zakończony porozumieniem w terminie 30 dni od dnia jego przekazania, regulamin ustala pracodawca uwzględniając ustalenia dokonane w trakcie jego uzgadniania. W świetle tej regulacji pracodawca nie jest, zatem uprawniony do modyfikacji dokonanych ustaleń cząstkowych, nawet w przypadku, kiedy nie zostało między stronami zawarte ostateczne porozumienie.


Wybory członków rady pracowników zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji przeprowadzane są w dniu roboczym, jeżeli jest to możliwe, na ogólnym zebraniu pracowników. Wybory członków rady są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym, a uważa się je za ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 50 % pracowników zatrudnionych u pracodawcy. Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są wszyscy pracownicy z wyłączeniem pracowników młodocianych (art. 9 ust. 1 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji). Jeżeli warunek, co do frekwencji nie zostanie spełniony pracodawca jest zobowiązany do ponownego przeprowadzenia wyborów w terminie 30 dni. Wynik ponownego głosowania jest ważny niezależnie od liczby pracowników, którzy wzięli udział w wyborach. Członkami rady pracowników zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 


Powyżej wskazana procedura znajduje zastosowanie w przypadku, kiedy u pracodawcy objętego ustawą o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (tj. pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników) rada pracowników nie funkcjonowała.


Reasumując harmonogram zdarzeń powinien kształtować się w następujący sposób:
  1. Pracodawca informuje pracowników o prawie wyboru członków rady pracowników,  2. Zebranie co najmniej 10 % podpisów pod wnioskiem dotyczącym wyboru członków rady pracowników i złożenie go pracodawcy,  3. Podjęcie procedury uzgodnienia regulaminu zasad powoływania oraz trybu działania komisji wyborczej i w jej rezultacie ustalenie regulaminu,  4. Poinformowanie pracowników o terminie wyborów,  5. Zgłoszenie kandydatów na członka rady pracowników,  6. Wybory.
PlakatKalendarz

Maj 2021
PnWtSrCzPtSbNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
bottom