KSN NSZZ Solidarność

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Sekcji należy:

  • wybór przewodniczącego Sekcji,
  • wybór członków Rady Sekcji,
  • wybór członków Komisji Rewizyjnej Sekcji,
  • wybór delegatów na kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty.

Walne Zebranie Delegatów Sekcji określa w drodze uchwały liczbę członków Rady Sekcji z podziałem na szkoły wyższe, Polską Akademię Nauk, instytuty naukowe i inne instytucje naukowe.

Podejmuje uchwały, decyzje, stanowiska i inne akty prawa wewnątrzzwiązkowego zgodnie z kompetencjami należnymi Sekcji, a w szczególności:

  • uchwały o wprowadzeniu i zmianach w regulaminie Sekcji,
  • uchwały programowe Sekcji,
  • uchwały i stanowiska dotyczące ważnych problemów będących w sferze zainteresowań Sekcji,
  • uchwały dotyczące zasad finansowania działalności Sekcji jednostek organizacyjnych Związku, które przystąpiły do Sekcji,
  • uchwałę o zakończeniu działalności Sekcji.