KSN NSZZ Solidarność

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
KRAJOWĄ SEKCJĘ NAUKI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) osoby pozostawiające swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy) na stronie internetowej http://www.solidarnosc.org.pl/ksn w celu skontaktowania się z Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność”, wyrażenia opinii oraz w celu realizacji innych widniejących na stronie zgłoszeń informujemy, że:

1.   administratorem danych osobowych pozostawionych za pośrednictwem strony internetowej http://www.solidarnosc.org.pl/ksn oraz innych środków porozumiewania się na odległość jest Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”, adres biura: ul. Waryńskiego 12, lok. A 221, 00-631 Warszawa;  tel. (22) 234 98 78, 603 123 438; tel./fax (22) 825 73 63; e-mail: ksn@solidarnosc.org.pl

2.   pozostawione przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach statutowych Związku oraz w celu realizacji zgłoszenia, w szczególności – poprzez ich dekretowanie przez adresatów zgłoszeń: Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki i in. Członków Prezydium Krajowej Sekcji Nauki oraz Biura Krajowej Sekcji Nauki – przekazywane będą osobom lub strukturom działającym w Krajowej Sekcji Nauki, odpowiedzialnym merytorycznie za przedmiot zgłoszenia,

3.   podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z Panią/Panem w celu rozpoznania zgłoszenia oraz realizacji zapewnienia dostępu do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie; odmowa podania danych skutkować będzie niemożnością udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie,

4.   podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda w myśl art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 a), b) i c) RODO,

5.   osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b)     sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

c)      żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

f)       przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,

6.   podane przez Panią/Pana dane osobowe - poza adresatami Pani/Pana zgłoszenia i podmiotami wymienionym w pkt 2 oraz za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi IT - nie będą udostępniane innym odbiorcom, w tym państwom trzecim czy organizacjom międzynarodowym, ani też udostępniane w celach marketingowych, zaś czas ich przechowywania ograniczony będzie czynnościami wskazanymi w pkt 2,

7.   w szczególności dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania okoliczności związanych z podjętym kontaktem, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, a po tym czasie usunięte,

8.   w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

9.  wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy ksn@solidarnosc.org.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres biura Krajowej Sekcji Nauki: ul. Waryńskiego 12, lok. A 221, 00-631 Warszawa.

                                                                          

ZGODA

·   Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pani/Pan na podstawie art.  art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1 niniejszej Informacji, w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia.

·   Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pani/Pan że ma świadomość, że dane umieszczone w zgłoszeniu zostaną automatycznie uzupełnione o IP komputera, z którego zostaną wysłane i wyraża Pani/Pan na to zgodę.

·   Potwierdza Pani/Pan, że jest świadoma(y) praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w powyższej informacji.