KSN NSZZ Solidarność

REGULAMIN SRONY KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ SOLIDARNOŚĆ


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania ze strony internetowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność pod adresem www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl, zwanym dalej Serwisem,
 2. Na podstawie Regulaminu, dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Usługodawca – oznacza Krajową Sekcję Nauki NSZZ Solidarność
  2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
  3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu;
  4. Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Usługodawcę w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Usługodawcę dostępnych pod adresem www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl;
  5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych według niniejszego Regulaminu;
  6. Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie;

II. USŁUGI

 1. Do Usług oferowanych przez Usługodawcę należą w szczególności:
  1. możliwość przeglądania i odczytywania materiałów w formie tekstu, zdjęć, grafik, danych itd. przez Użytkownika w ramach bezpłatnego dostępu do Serwisu;
  2. możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu lub działalnością Usługodawcy;

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Usługodawca dopuszcza możliwość publikacji tekstów autorskich, jednocześnie zastrzega sobie prawo do skracania oraz rezygnacji z opublikowania pracy bez podania przyczyn. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść prac i osobiste poglądy autorów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolonego prawa jest zabronione.
 7. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części co do jakości lub ilości.
 8. Korzystając z Serwisu Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkowników na łamach Serwisu i będą obowiązywać od chwili powiadomienia Użytkowników o zmianach poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu.
 2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.
 3. Według najlepszej wiedzy Usługodawcy nie istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług w ramach Serwisu.
 4. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników reguluje Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność” dostępna w Serwisie.