KSN NSZZ Solidarność

Misja Solidarnościowa ETUCE w Polsce w dniach 3-5 maja 2022

Wtorek, 3 maja 2022

W dniu 3 i 4 maja 2022 w Warszawie, odbyło się Seminarium międzynarodowe pt. Edukacja uchodźców z Ukrainy - wstępny dialog polityczny w sprawie uchodźców pozostających w polskiej jurysdykcji, które zostało zorganizowane przez EI (Education International) i ETUCE (European Trade Union Committee for Education) z udziałem innych partnerów.

W seminarium uczestniczyło ok. 40 osób zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line.

Ze strony organizatorów uczestników przywitali:

David Edwards, Sekretarz Generalny EI

Larry Flanagan, Prezydent ETUCE

Andreas Schleicher, Dyrektor ds. Edukacji i Umiejętności, OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)

Ze strony ukraińskiej Andriy Vitrenko, Wiceminister Edukacji i Nauki oraz Olha Chabaniuk, Wiceprezydent Związków Zawodowych pracowników Edukacji i Nauki przedstawili bardzo skomplikowaną sytuację zakłócającą lub uniemożliwiającą wręcz proces edukacji dzieci, młodzieży i studentów a wynikającą z trwającej agresywnej wojny i zniszczeń infrastruktury. W obecnej chwili na Ukrainie ok. 10% szkół zostało zniszczonych (ponad 1450 z 14 tys. szkół), ok. 1/3 ludności - tzn. ok. 14 mln wyemigrowało a ok. 10 mln to uciekinierzy, którzy musieli się przesiedlić wewnątrz Ukrainy (w ramach wewnętrznego przesiedlenia), część z nich mieszka w szkołach, akademikach czy przedszkolach. Wszystkie dzieci w Ukrainie już ucierpiały przez wojnę i dalej cierpią choćby przez alarmy przeciwlotnicze.

Andrzej Suchenek, przedstawiciel Urzędu Miasta Warszawy opowiedział o sytuacji panującej w mieście. Dotychczas ok. 300 tys. dzieci polskich podlegało edukacji i uczyło ich ok. 30 tys. nauczycieli. Po przybyciu ok. 300 tys. uchodźców liczba mieszkańców Warszawy wzrosła o 17%, w tym liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wzrosła o ok. 100 tys. Obecnie jest ok. 400 tys. uczniów, stworzono 170 nowych oddziałów. Ok. 200 nauczycieli ukraińskich zostało zatrudnionych do pomocy nauczycielom polskim, głównie w przedszkolach i szkołach podstawowych, gdzie wzrost liczby dzieci wynosi ok. 7%, a część z nich zatrudniono do szkół średnich, gdzie wzrost wynosi ok. 2%.

Z grupy 100 tys. dzieci, tylko ok. 20 tys. uczęszcza do polskich szkół a 80 tys. dzieci prawdopodobnie uczestniczy w edukacji zdalnej albo się nie uczy.

Następnie głos zabrali przedstawiciele związków zawodowych państw sąsiadujących, przyjmujących uchodźców z Ukrainy, w tym: Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Mołdawii.

Dominik Szczukocki, Przewodniczący KSN, przedstawił akcje i działania jakie podjęła „Solidarność”, Rząd RP i polskie uczelnie w obliczu napływającej fali uchodźców, oraz główne wyzwania i problemy związane z edukacją dzieci i młodzieży ukraińskiej w Polsce.

 

Środa, 4 maja 2022

Najważniejszym punktem programu w tym dniu było spotkanie z Przemysławem Czarnkiem, Ministrem Edukacji i Nauki oraz Dariuszem Piątkowskim, Wiceministrem Edukacji i Nauki, które odbyło się w siedzibie MEiN.

Uczestnicy spotkania ze strony Edukacyjnych Związków Zawodowych z Brukseli:

Larry Flanagan, Prezydent ETUCE

Susan Flocken, Dyrektor Europejska ETUCE

Trudy Kerperien, Wiceprezydent ETUCE

Valeryia Despaihne-Chernyak, Koordynator ETUCE ds. Krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Uczestnicy ze strony NSZZ „Solidarność”:

Ryszard Proksa, Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

Dominik Szczukocki, Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki

Zbigniew Świerczek, Wiceprzewodniczący KSOiW

Agata Adamek, KSOiW

Monika Ćwiklińska, KSOiW

Aniela Białowolska Tejchman, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KSN

Tomasz Gryczan, KSNiO, Koordynator Spraw Międzynarodowych, prawnik.

Spotkanie odbywało się w języku polskim i angielskim z obecnością tłumacza.

Minister Przemysław Czarnek powitał gości, przedstawił aktualny stan polskiego systemu edukacji i na tym tle omówił sytuację związaną z przybyciem ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy w bardzo krótkim czasie.

Obecnie około 40 tysięcy uchodźców uczy się języka polskiego. System przyjmowania dzieci ukraińskich do szkół jest bardzo elastyczny, między innymi przyjmuje się dzieci, które nie mówią po polsku do oddziałów przygotowawczych, a te które chociaż trochę znają język do normalnych klas zgodnie z poziomem, w której klasie było dziecko.

W marcu 2022 r. MEiN przekazało samorządom 62 mln zł na edukację dzieci z Ukrainy, a w tym samym czasie z Unii Europejskiej otrzymało tylko 6 mln EUR na wszystkie dzieci. Minister stwierdził, że w ramach solidarności europejskiej powinniśmy otrzymywać pomoc finansową na to co robimy dla uchodźców. Przed rokiem 2016, w okresie kilkuletnim, do całej Europy napłynęło ok. 1,6 mln uchodźców z innych krajów i to stwarzało wiele problemów w krajach Europy Zachodniej, a teraz do Polski, przybyło w ciągu jednego miesiąca 2 mln uchodźców. Sytuacja jest nieporównywalna i bardzo trudna, jednak nasz kraj jest w stanie sobie poradzić we własnym zakresie.

Ukraina nie chce, aby przyjmować dzieci do klas polskich ze względu na dużą depopulację. W latach od 1990 do 2010 Ukraina straciła ok. 8 mln osób w wyniku emigracji, a obecnie ok. 6 mln z powodu wojny. Biorąc pod uwagę potrzeby Ukraińców, obecnie w Polsce stworzyliśmy prawo, które zezwala na edukację zdalną dzieci w ukraińskim systemie szkolnym i zatrudnianie nauczycieli bez wymaganych w Polsce dokumentów oraz bez znajomości języka polskiego. Wprowadzono też uproszczoną nostryfikację. To znacząco ułatwia poradzenie sobie z obecną sytuacją.

Już 14 tysięcy studentów ukraińskich studiuje w uczelniach polskich na koszt MEiN. Dziennie Ministerstwo przyjmuje 500-700 nowych studentów. Wiele uczelni ukraińskich pracuje w systemie zdalnym i przebywający w Polsce studenci korzystają z tej możliwości.

Larry Flanagan, Prezydent ETUCE, przedstawił działalność swojej organizacji i podziękował Ministrowi za przyjęcie delegacji.

Susan Flocken, Dyrektor Europejska ETUCE zapytała, jak Polska wspiera nauczycieli i pracowników edukacji w obecnej sytuacji. Mówiła również o niedoborach nauczycieli w Europie.

Minister Przemysław Czarnek wtrącił, że w Polsce jest nadmiar nauczycieli, po czym przeprosił delegację i wyszedł ze spotkania, w którym uczestniczył przez ok. 45 min. tłumacząc się innymi ważnymi obowiązkami.

W dalszej części wystąpienia Susan Flocken przedstawiła działalność ETUCE, m.in. powiedziała, że pracownicy biorą udział w pracach Grup Roboczych w Komisji Europejskiej, podkreśliła, że wszyscy uczniowie powinni mieć dostęp do wysokiej jakości edukacji, oraz że w uznaniu za ciężką pracę i poświęcenie nauczyciele i pracownicy edukacji powinni otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie.

ETUCE stara się wywierać wpływ na poszczególne kraje i ministerstwa właściwe ds. nauki i edukacji, aby wspierać nauczycieli i pracowników sektora edukacji, a także związki zawodowe i dialog społeczny ze związkami zawodowymi.

Susan Flocken poprosiła o wyjaśnienie rozbieżności, gdyż otrzymała informację z Komisji Europejskiej o przyznaniu Polsce 270 mln EUR, największej dotacji dla kraju przyjmującego uchodźców wojennych z Ukrainy, a Minister tego nie potwierdził.

Następnie głos zabrał Ryszard Proksa, Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. Powiedział, że w Polsce nie ma żadnych obozów dla uchodźców i mieszkają oni w hotelach, hostelach i prywatnych mieszkaniach. Ponieważ mieszkają również w bazie wypoczynkowej „Solidarności” (ok. 500 osób) należałoby ich gdzieś przenieść, gdyż zbliżają się wakacje, a brak jest środków i miejsc na przeniesienie uchodźców. Do dziś brak jest pieniędzy, tylko słyszymy, że dostaniemy, być może samorządy dostały, ale nic nam na ten temat nie wiadomo.

Jest dużo młodzieży ukraińskiej, przede wszystkim w dużych miastach i tam jest problem z rozmieszczeniem ich w szkołach. Występuje też problem integracyjny. Polska chce integrować Ukraińców, a Ukraina nie za bardzo. Polska poradzi sobie z tą sytuacją, ale lepiej by było, gdybyśmy dostali pomoc jako członek UE. Mamy również nadzieję, że jeśli Unia Europejska przekaże środki, będzie też można poprawić warunki pracy w edukacji i wynagrodzenie za pracę.

Tomasz Gryczan, prawnik KSNiO, powiedział, że „Solidarność” powinna być traktowana jako partner społeczny w rozmowach dotyczących problemów edukacji.

Odpowiedzi udzielił Wiceminister Dariusz Piątkowski, który podziękował za wizytę i dodał, że państwa zachodnie nie zdają sobie sprawy z jakim problemem się borykamy. Jest to gwałtowny przypływ uchodźców w liczbie kilku milionów, a nie stopniowy napływ jak miało to miejsce w państwach Europy Zachodniej. Niejasne jest stanowisko Ukrainy, nie chcą zbyt silnej integracji, wolą uczyć dzieci on-line w modelu ukraińskim. Polska nie będzie na siłę integrować dzieci ukraińskich.

Czerpiąc z doświadczeń emigracji przed 2016 rokiem, poszczególne państwa wypracowały swoje modele integracji. Model brytyjski zakłada ok. 1 roku wstępnej integracji, w tym naukę języka i uzupełnienie różnic programowych. Jest to system szkoły przygotowawczej (preparatory school).

Polska przygotowała specjalne szkolenia dla nauczycieli w zakresie integracji. Uczeń ukraiński może korzystać albo z systemu przygotowawczego albo dołączyć do klasy polskiej.

Minister Dariusz Piątkowski odniósł się również do rozbieżności w informacji o finansowaniu. Wspomniane 270 mln EURO mają być pozyskane z kończących się programów europejskich, ze środków, które nie zostały wydatkowane, a z posiadanej przez ministerstwo wiedzy wynika, że środki te zostały już prawie w pełni wykorzystane. Unia Europejska nie zauważa problemu, a może nie chce zauważać, że 270 mln EURO to niewielkie fundusze w stosunku do potrzeb Polski na wydatki na uczniów ukraińskich. A jeżeli sytuacja na Ukrainie się pogorszy, będzie potrzeba jeszcze więcej środków. W chwili obecnej potrzeba środków na wakacyjne zajęcia dla uczniów, na wypoczynek dla nich i ich rodzin oraz na zakwaterowanie. Wobec tego nie tylko słowa wsparcia są potrzebne, ale realna pomoc.

Larry Flanagan podziękował za rzeczowe informacje, powiedział, że ETUCE przedstawi je Komisji Europejskiej. Podkreślił, że dialog społeczny ze związkami zawodowymi ma bardzo istotne znaczenie, a to spotkanie przyczyniło się znacząco do wzmocnienia dialogu społecznego.

Ryszard Proksa podziękował MEiN za stanowisko w sprawie uchodźców z Ukrainy i podkreślił, że ta część ich pracy nie budzi wątpliwości KSNiO.

Minister Dariusz Piątkowski podziękował ETUCE za przybycie i chęć poznania prawdziwej sytuacji.

 

Spotkanie w Politechnice Warszawskiej

Uczestnicy spotkania ze strony Politechniki Warszawskiej:

prof. dr hab. inż. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich, przewodniczący zespołu "Solidarni"

doc. dr hab. inż. Marek Kisilowski, Wiceprzewodniczący KSN

mgr Grzegorz Robak, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, członek zespołu "Solidarni"

dr hab. inż. Dmytro Samoilenko, prof. uczelni, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, członek zespołu "Solidarni"

dr hab. inż. Michał Urbański, prof. Uczelni, przewodniczący NSZZ "S" w PW

prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski, prezes ZNP w PW

oraz inni reprezentanci PW, w tym przedstawiciele społeczności ukraińskiej z grona pracowników i studentów.

Uczestnicy spotkania ze strony ETUCE oraz NSZZ „Solidarność” - skład delegacji taki sam jak u Ministra Edukacji i Nauki.

W imieniu Rektora PW gości przywitał prof. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich.

Ze strony gości, Larry Flanagan, Prezydent ETUCE i Susan Flocken, Dyrektor Europejska, wygłosili kilka słów powitania oraz przekazali informacje o pracach ETUCE - Europejskich Związków Zawodowych działających w obszarze edukacji.

Prorektor przedstawił problemy związane z napływem uchodźców, a w tym: problemy z akademikami, pokojami gościnnymi, brakiem wykładów mówiących w języku ukraińskim dla studentów. Uczelnia stara się na bieżąco rozwiązywać te problemy pomimo braku pomocy finansowej.

Politechnika Warszawska przekazała wojewodzie ośrodek na 160 osób i akademik na 190 osób. Zorganizowano też zbiórkę darów i pieniędzy dla Ukrainy. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PW przekazała 20 tys. zł dla Politechniki Kijowskiej, bo jej pracownicy pozostali na kampusie by bronić swojej uczelni.

Następnie przedstawiciel Politechniki Warszawskiej zaprezentował działalność sieci sześciu uniwersytetów technologicznych, m.in. z Hiszpanii, Norwegii, Szwecji, Włoch, która w ramach współpracy międzynarodowej wspomaga Politechnikę Warszawską w tym trudnym czasie tworząc wspólną platformę np. w nauce języka on-line i stwarzając tzw. parasol pomocy.

Kolejną prelegentką była studentka z Politechniki Kijowskiej, studiująca tam architekturę. Pomimo, że uciekła bez dokumentów, została przyjęta na PW od 20 marca 2022 r. Ma tutora, który pomaga jej z językiem, a ojciec dostarczył dokumenty w późniejszym terminie. Obecnie studiuje na III roku, boryka się z różnicami programowymi, które szczęśliwie są uwzględniane przez nauczycieli akademickich w PW.

Na zakończenie, we wzruszający sposób powiedziała, że wraz z kolegami, studentami z Ukrainy, planują tu w Polsce pilnie się uczyć, aby po wojnie wrócić na Ukrainę i odbudować swój kraj.

Następnie głos zabrała profesor z Uniwersytetu Techniczno-Medycznego specjalizująca się w architekturze i geodezji, która przybyła z Zakarpacia na Ukrainie.

Została obecnie zatrudniona w Politechnice Warszawskiej jako Visiting Professor. Nostryfikowała habilitację w Polsce w PW, aby mieć możliwość zatrudnienia się jako profesor. Powiedziała, że z powodu Covid-19 rozpoczęło się nauczanie zdalne, a obecnie w czasie wojny bardzo ten tryb się przydaje.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele „Solidarności” zadali pytanie: czy i jakie dodatkowe środki finansowe otrzymała uczelnia?

Prorektor odpowiedział, że nie otrzymał jak dotąd żadnych dodatkowych środków, a uczelnia wydała na pomoc już 500 tys. zł, w tym na akademiki 200 tys. zł.

Prorektor powiedział, że nie chciałby kończyć spotkania na rozmowie o finansach, woli podkreślić, że Ukraińcy są naszymi przyjaciółmi i pomagamy im w trudnej sytuacji a również uczelnia zamierza zrobić specjalne ukraińskie juwenalia.

Bezpośrednio po spotkaniu Prorektor ds. Studenckich zaprosił uczestników do zwiedzenia bardzo interesującego muzeum historii Politechniki Warszawskiej.

 

Następne spotkanie odbyło się w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na ul. Prostej 30.

Uczestnicy spotkania ze strony Education International i ETUCE:

David Edwards, Sekretarz Generalny Education International, USA

Larry Flanagan, Prezydent ETUCE, Szkocja

Susan Flocken, Dyrektor Europejska ETUCE, Niemcy

Odile Cordelier, Wiceprezydent ETUCE, Francja

Trudy Kerperien, Wiceprezydent ETUCE, Niderlandy

Joan Donegan, Skarbnik ETUCE, Irlandia

Manuela Mendonca, Członek Zarządu ETUCE / EI, Portugalia

Lasse Bjerg Jorgensen, członek Komitetu ETUCE, Dania

Carmen Ludwig, przedstawicielka Związku Zawodowego GEW, Niemcy

Valeryia Despaihne-Chernyak, Koordynator ETUCE ds. Krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Ekaterina Efimenko, Koordynator ETUCE.

Uczestnicy ze strony NSZZ „Solidarność”:

Ryszard Proksa, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty

Reprezentacja KSN:

Dominik Szczukocki, Przewodniczący

Marek Kisilowski, Wiceprzewodniczący

Aniela Białowolska Tejchman, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

Reprezentacja KSOiW:

Zbigniew Świerczek, Wiceprzewodniczący

Agata Adamek

Monika Ćwiklińska

oraz Tomasz Gryczan, Koordynator Spraw Międzynarodowych, prawnik KSNiO.

David Edwards, Sekretarz Generalny EI, podziękował za zaproszenie do siedziby „Solidarności”. Powiedział, że OECD planuje przygotowanie specjalnego seminarium, aby rozeznać sprawę dodatkowych potrzeb w edukacji w obliczu fali uchodźców z Ukrainy. Fundusze solidarnościowe w EI/ETUCE są wysokie i mogą być przeznaczone na pomoc związkom zawodowym, rodzinom ukraińskim i instytucjom pomocowym w Polsce, jeżeli o to wystąpimy.

Również UNICEF Polska planuje przeznaczyć specjalne fundusze. David Edwards dodał, że sytuacja jest bardzo poważna, gdyż 12 km od polskiej granicy spadają bomby, a przede wszystkim trzeba wspierać i chronić dzieci.

Ryszard Proksa, Przewodniczący KSNiO powiedział, że Polska przekazała Ukrainie 25% swoich czołgów, a sami oczekujemy na pomoc z innych krajów. Ukraina straciła już ok. 14 mln obywateli w wyniku emigracji, a nie chce tracić więcej, dlatego nie chce integracji. Z powodu migracji władze Ukrainy obawiają się dalszej utraty obywateli. Jeżeli nie powstrzymamy Rosjan na Ukrainie, wojna może się rozprzestrzenić na całą Europę. Fundusze pomocowe jak na razie są jedynie obiecane, ale dotąd nic lub prawie nic nie otrzymaliśmy.

Susan Flocken powiedziała w imieniu grupy zagranicznej, że delegacja EI/ETUCE jest bardzo zadowolona ze spotkania z Ministrem Edukacji i Nauki. Podziękowała „Solidarności” za zorganizowanie tego spotkania i podkreśliła, że doceniają fakt, że było to spotkanie najwyższej rangi. Są również pełni podziwu dla Polski jak radzimy sobie z tak dużą liczbą uchodźców.

W czasie spotkania z Ministrem goście zauważyli, że brak jest dialogu społecznego pomiędzy Ministerstwem a związkami zawodowymi, co bardzo ich zmartwiło. Ministerstwo chce rozmawiać tylko z samorządem terytorialnym.

Minister Dariusz Piątkowski podał wiele szczegółowych informacji i pracownicy ETUCE zamierzają przygotować raport z tej Misji. Myślą również o przygotowaniu projektu dotyczącego migracji.

Susan Flocken zapytała, czy Polska wystąpiła o środki pomocowe. Jest szansa, że planowana następnego dnia wizyta Ursuli van der Leyen w Warszawie przyśpieszy uruchomienie wstrzymanych środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy.

Bardzo ważną sprawą w tej sytuacji są też szkolenia dla nauczycieli.

Ryszard Proksa przyznał rację Susan Flocken.

Cały czas toczyła się też dyskusja w mniejszych grupach, gdzie omawiano bieżącą sytuację i potrzeby pracowników sektora edukacji w obliczu obecnych warunków ekonomicznych takich jak ogromna inflacja i przeciążenie pracą z powodu fali uchodźców. W czasie dyskusji poruszono również tematykę związkową w tym temat ponadzakładowego układu zbiorowego pracy (collective bargaining).

W czasie spotkania w siedzibie „Solidarności”, przybyli dziennikarze z „Tygodnika Solidarność”, aby nagrać wywiady z naszymi gośćmi zagranicznymi, Davidem Edwardsem i Susan Flocken. Omawiano problemy związane z systemem edukacyjnym, takie jak: przeciążenie pracą pracowników sektora edukacji związane z przybyciem uchodźców, niezbędne dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników edukacji i pomoc finansowa dla dzieci uchodźców, odblokowanie środków UE z Krajowego Planu Odbudowy m.in. na sprzęt dla nauczycieli i na rzecz uchodźców, brak dialogu społecznego związków zawodowych z MEiN w przedmiocie kryzysu migracyjnego, brak przedstawiciela NSZZ „Solidarność” w Radzie ds. pomocy uchodźcom przy MEiN.

 

Czwartek, 5 maja 2022

Spotkanie z reprezentacją Komisji Europejskiej w Polsce

Uczestnicy spotkania ze strony gospodarzy:

Przemysław Kalinka, urzędnik Semestru Europejskiego.

Uczestnicy spotkania ze strony ETUCE:

Susan Flocken, Dyrektor Europejska ETUCE, Niemcy

Joan Donegan, Skarbnik ETUCE, przedstawicielka Związku Zawodowego IFUT, Irlandia

Valeryia Despaihne-Chernyak, Koordynator ETUCE ds. Krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Ekaterina Efimenko, Koordynator ETUCE

oraz Carmen Ludwig, przedstawicielka Związku Zawodowego GEW, Niemcy.

Uczestnicy spotkania ze strony NSZZ „Solidarność:

Ryszard Proksa, Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

Dominik Szczukocki, Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki

Aniela Białowolska-Tejchman, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KSN

Tomasz Gryczan, KSNiO, Koordynator Spraw Międzynarodowych, prawnik

Uczestnicy spotkania ze strony ZNP:

Sławomir Broniarz, Przewodniczący ZNP

Dorota Obidniak, koordynator ds. współpracy międzynarodowej ZNP.

Gospodarze przywitali reprezentacje związków zawodowych.

Susan Flocken przedstawiła delegację ETUCE wraz z reprezentantkami związków zawodowych GEW z Niemiec oraz IFUT z Irlandii, a także delegację NSZZ „Solidarność” i ZNP.

Na podstawie informacji uzyskanych w Ministerstwie Edukacji i Nauki, zapytała o dofinansowanie z KE w kwocie 6 mln EURO i plany dofinansowania dla Polski w kwocie 270 mln EURO oraz o wyjaśnienie przyczyn rozbieżności w kwotach przyznanych i otrzymanych przez Polskę.

Wspomniała o doświadczeniach krajów Europy Zachodniej w zakresie edukacji uchodźców w oparciu o migrację z Syrii sprzed kilku lat.

Zauważyła, że należy wzmocnić dialog pomiędzy związkami zawodowymi a ministerstwami, zaangażować bardziej związki zawodowe i organizacje pozarządowe w proces rozwiązywania problemów edukacyjnych uchodźców.

Tomasz Gryczan zapytał o realne środki z Komisji Europejskiej, które otrzyma Polska.

Susan Flocken spytała jakie plany długo- i średnioterminowe będą realizowane przez KE.

Joan Donegan z IFUT powiedziała, że Irlandczycy doceniają niezwykłe zaangażowanie Polaków w pomoc uchodźcom ukraińskim. Zwróciła uwagę na brak dialogu społecznego ministerstw z głównymi partnerami w tym związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi oraz na brak pomocy nauczycielom i pracownikom edukacji. Dodała, że trzeba szukać dodatkowych funduszy.

Dorota Obidniak z ZNP powiedziała, że istotny problem dotyczy wszystkich pracowników edukacji i spytała jak długo wszyscy mogą pracować bez godziwego wynagrodzenia. Coraz więcej obciążenia pracą, a wynagrodzenia w edukacji pozostają na niezmienionym, bardzo niskim poziomie, często na granicy wynagrodzenia minimalnego. Dodała, że w obecnej sytuacji bardzo potrzebna jest również pomoc psychologiczna oraz wzajemne uznawanie wykształcenia.

Tomasz Gryczan zapytał, czy ktoś kontroluje to, co się dzieje ze środkami KE przekazywanymi na edukację. Niezbędna jest też kompensacja za dodatkową pracę.

Odpowiedź przedstawiciela Komisji Europejskiej, który wyjaśnił system działania i dystrybucji środków finansowych będących w dyspozycji KE.

Z punktu widzenia strony polskiej najlepiej byłoby dostać środki finansowe na uchodźców, ale wiadomo, że Komisja Europejska tak nie działa, trzeba aplikować o konkretną pomoc. KE ma programy trwające do końca 2023 roku i w ramach tych programów, środki które nie zostaną wykorzystane będą przeznaczone na pomoc dla uchodźców. Planuje się przeznaczenie kwoty 170 mln EURO.

Wraz z przyrastającą grupą zarejestrowanych uchodźców, tzn. tych którzy otrzymują numer PESEL, a jest to ok. 150 tys. osób na tydzień, Polska otrzymuje na nich natychmiastową pomoc finansową.

Z tego funduszu, zaplanowanego na lata 2021-2027, KE przekazywała środki finansowe m.in. na walkę z Covid-19, na informatyzację i na nauczanie na odległość (distance learning).

Nowe fundusze oczekują na uruchomienie, na razie KE stara się wykorzystać do końca fundusze już przyznane na jakiś cel, ale nie wykorzystane w pełni i zwracane. Pieniądze w poszczególnych budżetach są ograniczone.

Zarówno seminarium jak i wszystkie spotkania realizowane w ramach Misji Solidarnościowej ETUCE w Polsce były bardzo interesujące i pozwoliły uczestnikom na zapoznanie się z obecną sytuacją w Ukrainie, Polsce, a także i Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej.

 

Przygotowanie sprawozdania:

Aniela Białowolska Tejchman, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KSN

we współpracy z Dominikiem Szczukockim, Przewodniczącym KSN i Markiem Kisilowskim, Wiceprzewodniczącym KSN


Kategorie: Ogólne