KSN NSZZ Solidarność

Zmarła Jadwiga Wojtasiak

Z żalem zawiadamiamy o śmierci naszej Koleżanki, ś.p. Jadwigi Wojtasiak, która 31 października 2020 r. odeszła na wieczną kadencję u Pana.

Ś.p. Jadwiga Wojtasiak była naszą Koleżanką Związkową od 1980 roku. Przez blisko 25 lat (do 2018 roku) pełniała funkcję Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, była wielokrotną delegatką na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" i na Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność".

 


 

Jadwiga Wojtasiak pracowała w naszej Uczelni przez 51 lat, z dużą fachowością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością wywiązując się z powierzanych Jej obowiązków, wykazując się przy tym znaczną samodzielnością i kreatywnością. Charakteryzowała ją wielka empatia, ofiarność i życzliwość w miejscu pracy oraz w środowiskach społecznych poza Uczelnią, w których podejmowała i realizowała rozliczne inicjatywy.

Działała m.in. w ogólnopolskim ruchu na rzecz uspołecznienia spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, biorąc aktywny udział w pracach Podkomisji Sejmu RP ds. zmiany ustawy Prawo o spółdzielniach mieszkaniowych, zakończonych uchwaleniem zmiany tej ustawy.

Przez trzy kadencje była ławnikiem w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Wydziale Rodzinnym. Udzielała się też w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, pełniąc tam m.in. funkcje skarbnika przez około 20 lat. Również przez kilkadziesiąt lat działała we władzach Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Uniwersytetu, będąc m.in. autorką statutu tej Kasy. 

Wielokrotnie wybierana (w latach 1984-1987 i 1990-2012) do Senatu naszej Uczelni i jego Komisji, będąc jednym z najaktywniejszych ich członków. Uczestniczyła w wielu komisjach uczelnianych i rektorskich Akademii Rolniczej w Poznaniu (przekształconej w 2008 r. w Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Współtworzyła i współwdrażała wiele aktów prawa wewnętrznego Uniwersytetu, w tym zwłaszcza dotyczących praw i interesów pracowniczych, wnosząc do nich szereg inicjatyw i zapisów legislacyjnych. 

Była niestrudzoną obrończynią zbiorowych i indywidualnych praw pracowniczych – jako członkini Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”, w latach 1995-2018 przewodnicząca uczelnianej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”, a od roku 2018 jej wiceprzewodnicząca. Pomysłodawczyni i twórca wdrożonego kilkadziesiąt lat temu i funkcjonującego nadal systemu zapomóg związkowych zwrotnych dla pracowników znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym czy rodzinnym.

Członek władz regionalnych oraz krajowych NSZZ „Solidarność”,  w tym wielokrotnie delegatka na Walne Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” oraz bardzo aktywna członkini Komisji Rewizyjnej tej Sekcji.

Za swą wieloletnią, wszechstronną działalność zawodową, społeczną i związkową została w roku 2019 odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Z wielkim bólem i żalem żegnamy naszą Koleżankę, będzie nam Jej bardzo brakowało.

 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie

 

W imieniu Uczelnianej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Przewodniczący

Marian Pietrzak


Pogrzeb Ś.p. Jadwigi Wojtasiak odbędzie się w sobotę 7 listopada 2020 r. w Poznaniu na cmentarzu junikowskim o godz. 13.50.  

Msza św. w intencji Zmarłej zostanie odprawiona o godz. 11.30 w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze.Kategorie: Ludzie KSN