KSN NSZZ Solidarność

Działalność KSN

KSN podejmuje wiele działań dla dobra nauki i edukacji oraz członków Sekcji, a w szczególności: 

Działa na rzecz poprawy warunków zatrudnienia, pracy i uprawnień socjalnych

Prowadzone są działania na rzecz poprawy sytuacji materialnej pracowników, co z racji wieloletnich zaniedbań ze strony władz naszego kraju jest zadaniem pierwszoplanowym. Sprawa ta jest przedmiotem ciągłych starań i stanowi jeden z ważniejszych tematów negocjacji z Rządem RP. W negocjacjach tych KSN wspierana jest przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Prowadzone są negocjacje i rozmowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i z ministrami kierującymi pracą innych resortów, w tym w szczególności z Ministrem Gospodarki. KSN przygotowuje opinie i wnioski wnoszone w negocjacjach na forum Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Wspomagane są organizacje zakładowe w ich walce o warunki pracy i sprawiedliwe płace. 

Z inicjatywy KSN w 2001 r. Parlament RP wprowadził ustawą trzyetapowy system poprawy wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego, co uratowało szkolnictwo wyższe przed całkowitą zapaścią.
Podejmuje szereg doraźnych zadań, np. w 1997 r. doprowadzono w większości uczelni i placówek naukowych do stosowania przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych normy 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wykonywania przez pracowników prac korzystających z ochrony prawa autorskiego. 

Aktywnie występuje na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki

 • Jest rzecznikiem upowszechnienia kształcenia, wskazuje na zagrożenia wynikające z niedostatecznego finansowania szkół wyższych i placówek naukowych. Wskazuje na konieczność zmian systemowych w nauce i szkolnictwie wyższym. Zgłasza pakiety propozycji mających na celu poprawę sytuacji nauki i szkolnictwa wyższego i stworzenie warunków pozwalających na realizację zadań stojących przed tymi dziedzinami. Podejmowane są rozmowy z władzami Państwa. 
 • Prowadzi prace koncepcyjne nad doskonaleniem całego obszaru szkolnictwa wyższego i nauki, organizuje konferencje i sympozja poświęcone tej problematyce. 
 • Wskazuje na konieczność powiązania nauki z gospodarką - postuluje tworzenie mechanizmów skłaniających podmioty gospodarcze do podejmowania zadań innowacyjnych i do korzystania z możliwości oraz osiągnięć polskich placówek naukowych. 
 • Uczestniczy w procesach tworzenia oraz udoskonalania prawa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. 
 • Opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących sfery nauki. Zgłasza własne propozycje ustawowych rozwiązań. Jako partner społeczny uczestniczy w pracach parlamentarnych, w szczególności w pracach komisji Sejmu RP. 
 • Podejmuje działania na rzecz racjonalnego przebiegu procesu restrukturyzacji sfery nauki, dotyczy to szczególnie przekształceń jednostek badawczo-rozwojowych.
 • Uczestniczy w ramach Procesu Bolońskiego w formowaniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. 

Prowadzi działania interwencyjne na rzecz organizacji zakładowych i ich członków

Trudna sytuacja materialna instytucji nauki, nieraz tendencje do podejmowania arbitralnych i niesprawiedliwych decyzji, a także niewystarczająca znajomość obowiązujących przepisów prawa prowadzą niejednokrotnie do powstawania sytuacji konfliktowych pomiędzy pracodawcą i organizacją związkową występującą w obronie racji dotyczących zbiorowości lub poszczególnych pracowników. Większość tych konfliktów organizacje zakładowe rozwiązują własnymi siłami, lecz coraz częściej potrzebne jest wsparcie ze strony KSN. Podejmowane są wtedy działania interwencyjne. Dąży się do znalezienia rozwiązań polubownych, lecz bywa, że rozstrzygnięcie jest możliwe dopiero na drodze sądowej. 

W celu podniesienia wiedzy o przepisach prawa i o umiejętności ich stosowania prowadzone są szkolenia dla przedstawicieli organizacji zakładowych. Udzielane są porady prawne, publikowane są także opracowania wyjaśniające interpretacje norm prawa. 

Aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu związkowym

Międzynarodowy ruch związkowy ma wpływ na kształtowanie wielu ważnych standardów związanych z warunkami życia i pracy, także w odniesieniu do edukacji i nauki. Może to stanowić istotne wsparcie w działaniach narodowych organizacji związkowych. Szczególne znaczenie ma to dla polskiego ruchu związkowego, w kontekście jednoczącej się Europy.

 • Przedstawiciele KSN uczestniczą w zjazdach, konferencjach, seminariach i kolokwiach organizowanych przez zagraniczne i międzynarodowe związki zawodowe. 
 • Współorganizowane są konferencje, sympozja i szkolenia międzynarodowe. 
 • Rozwijana jest także współpraca dwustronna, w szczególności ze związkiem zawodowymi w Niemczech. 

Organizuje informację wewnątrzzwiązkową i promuje działalność Sekcji na zewnątrz

 • Wydawany jest Biuletyn Informacyjny "Wiadomości KSN" oraz redagowana i aktualizowana witryna internetowa KSN.
 • Okazjonalnie kolportowane są materiały skierowane do całego społeczeństwa, informujące o problemach i o znaczeniu edukacji i nauki.

Inicjuje działania o charakterze humanitarnym

 • Powołano Fundusz Pomocy Stypendialnej "Kresy", wspomagający młodzież polską spoza granic w podejmowaniu studiów w Polsce.
 • Krajowa Sekcja Nauki traktuje polską naukę jako całość, lecz faktem jest podział placówek naukowych na trzy piony: Polską Akademie Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe i szkolnictwo wyższe. Każdy z tych "pionów" ma swoją specyfikę wynikającą z odrębnych przepisów, różnych sposobów finansowania i innego zakresu zadań. KSN dąży do stworzenia warunków pozwalających wszystkim placówkom na podejmowanie ambitnych zadań edukacyjnych, naukowych i wdrożeniowych. 
 • Z biegiem lat, wytwory myśli, a więc przede wszystkim opracowania naukowe i pochodne od nich nowe opracowania wdrożeniowe będą w wymianie handlowej podstawowym i cennym produktem decydującym o dobrobycie materialnym państwa. Znaczenie nauki i edukacji wybiega daleko poza dokonania materialne. Nauka nieustannie otwiera nowe perspektywy przed ludźmi. Rozwój edukacji i nauki jest nieodzownym warunkiem wszechstronnego rozwoju Kraju.