Przewodniczący Rady Kolega Dariusz Kucharski powitał obecnych i otwierając posiedzenie Rady poinformował o ciężko chorych kolegach, którzy nie przyjechali na posiedzenie. Następnie poprosił Kolegę Andrzeja Imielskiego Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego poprowadzenie modlitwy w intencji chorych Kolegów. Po odmówieniu modlitwy rozpoczęto posiedzenie Rady od przyjęcia Porządku obrad.

 

Uchwała Nr 262/01/2019

 

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" w sprawie przyjęcia rozliczenia budżetu KS E i R za rok 2018.

 

Na wniosek Przewodniczącego Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" przyjmuje rozliczenie budżetu Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów za rok 2018. Rozliczenie preliminarza budżetowego Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" za okres I - XII 2018 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Łódź, dnia 20.02.2018 rok

Za Radę KS E i R

Skarbnik Rady

Wiktor Kubisiak

 

Uchwała Nr 263/02/2019

 

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" w sprawie

 

przyjęcia budżetu Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów na rok 2019.

 

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" przyjmuje do realizacji przedstawiony w załączeniu projekt budżetu Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów na rok 2019. Preliminarz budżetowy Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" na rok 2019 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Łódź, dnia 20.02.2018 rok

Za Radę KS E i R

Skarbnik Rady

Wiktor Kubisiak

 

Uchwała Nr 264/03/2019

 

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wydatkowania środków dotacji Komisji Krajowej w roku 2018 oraz pozyskania środków z dotacji Komisji Krajowej na działalność statutową na rok 2019.

 

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" zatwierdza sprawozdanie z wydatkowania środków z dotacji Komisji Krajowej na działalność statutową w roku 2018. Rada zobowiązuje Przewodniczącego do złożenia wniosku do Komisji Krajowej o przyznanie dotacji na działalność statutową na rok 2019.

Łódź, dnia 20.02.2018 rok

Za Radę KS E i R

Skarbnik Rady

Wiktor Kubisiak

 

Uchwała Nr 265/04/2019

 

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" w sprawie przyjęcia bilansu, rachunku strat i zysków oraz sposobu pokrycia straty z roku 2018.

 

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" po zapoznaniu się z dokumentami, postanawia przyjąć bilans oraz rachunek strat i zysków za rok 2018. Dokumenty te, zawarte w załącznikach Nr 1 i 2 oraz informacje dodatkowe, które zawiera Załącznik Nr 3 CIT-8, są integralną częścią ostatecznego zeznania podatkowego za rok 2018. Rada postanawia, że strata zostanie pokryta z nagromadzonego zysku w latach ubiegłych.

Łódź, dnia 20.02.2018 rok

Za Radę KS E i R

Skarbnik Rady

Wiktor Kubisiak