Idea projektu

Region Podlaski NSZZ Solidarność w okresie 1.01.2012 - 31.12.2012 realizuje projekt „Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czym  jest dialog społeczny?
Dialog społeczny to całokształt wzajemnych relacji pomiędzy partnerami społecznymi tj. związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Obejmuje także ich stosunki (dwustronne lub trójstronne) z organami państwowymi, jak rząd i jego agendy, samorząd lokalny i inne instytucje państwowe. Jest procesem wymiany informacji czy stanowisk w celu osiągnięcia porozumienia w sprawach ważnych dla pracowników.

Potrzeba realizacji projektu
Wieloletnie zmagania się z problemami towarzyszącymi transformacji w Polsce osłabiły potencjał i wzajemne zaufanie partnerów społecznych. Pracodawcy i związki zawodowe nie wykorzystują możliwości autonomicznego, elastycznego kreowania warunków pracy, drastycznie rośnie liczba sporów zbiorowych. Powodem tego jest niewystarczająca wiedza na temat dialogu społecznego oraz niska świadomość korzyści jakie płyną z rozwiązywania problemów w sposób pokojowy.
Istnieje zatem potrzeba odbudowania wzajemnego zaufania oraz podjęcie systematycznej, stałej współpracy partnerów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych poprzez konstruktywny dialog.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest wzmocnienie instytucji dialogu społecznego na szczeblu regionalnym i zakładowym, w wyniku którego nawiązane zostanie partnerstwo NSZZ Solidarność z co najmniej jedną organizacją pracodawców.
Do podjęcia współpracy zostaną zaproszone wszystkie organizacje pracodawców działające w województwie podlaskim. Region Podlaski „Solidarność” oraz organizacje, które wyrażą zainteresowanie współpracą, podejmą rozmowy dotyczące zakresu i formy współpracy a następnie podpiszą umowę partnerską.

Działania projektu
W ramach projektu przewidziane są również następujące działania:

  • Organizacja 4 konferencji tematycznych
  • Organizacja 4 wizyt studyjnych
  • Przeprowadzenie badań społecznych zmierzających do poznania i opisania głównych możliwości współpracy parterów dialogu społecznego na szczeblu zakładowym oraz regionalnym a następnie wydanie publikacji prezentującej wyniki tych badań
  • Przeprowadzenie dwóch miesięcznych kampanii bilbordowych promujących ideę dialogu społecznego w 3 największych miastach województwa podlaskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego