Region Podlaski NSZZ Solidarność w okresie 1.01.2012 - 31.12.2012 realizuje projekt „Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest wzmocnienie instytucji dialogu społecznego na szczeblu regionalnym i zakładowym, w wyniku którego nawiązane zostanie partnerstwo NSZZ Solidarność z organizacją pracodawców. 
Skierowany jest do regionalnych instytucji dialogu społecznego (NSZZ Solidarność,  organizacje pracodawców, instytucje rynku pracy), ich członków, przedstawicieli oraz całej regionalnej społeczności w wieku produkcyjnym.

W ramach projektu przewidziano:

  1. przeprowadzenie badań społecznych zmierzających do poznania i opisania głównych czynników  ograniczając możliwość współpracy partnerów dialogu społecznego na szczeblu zakładowym oraz regionalnym
  2. organizację 4 konferencji tematycznych
  3. organizację 4 wizyt studyjnych jako elementu upowszechniania „dobrych praktyk” współpracy związków zawodowych z pracodawcą
  4. przeprowadzenie 2 kampanii bilbordowych  informujących mieszkańców województwa podlaskiego o idei dialogu społecznego


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego