KSN NSZZ Solidarność

Posiedzenie Prezydium KSN Instytutów Badawczych

Komunikat z posiedzenia

Prezydium  Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

Instytutów Badawczych

Puławy, 21.11.2015

 

W posiedzeniu Prezydium wzięło udział 13 członków prezydium i komisji rewizyjnej, zaproszeni goście w tym poseł na Sejm RP VIII kadencji, Krzysztof Szulowski.

 

Prezydium obradowało nad następującymi problemami:

 1. Przeprowadzono uzupełniające wybory do Prezydium KSN IB. W trakcie głosowania wydano 9 „Kart do głosowania”. W wyniku przeprowadzonych wyborów vice – przewodniczącym KSN IB został Wojciech Kozdruń, sekretarzem – Wojciech Grodzki, natomiast skarbnikiem – Jolanta Szymczak.
   
 2. Kol. Z. Żółkiewicz poinformował o przebiegu spotkania Krajowej Sekcji Nauki z Komisją Polityki Naukowej  Rady Głównej Instytutów Badawczych, które odbyło się w dniu 09.11.2015r. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie. W trakcie tego spotkania omówiono następujące tematy:
 • realizacja projektów badawczych w latach 2014–2020,
 • zasady zatrudniania pracowników w jednostce macierzystej w trakcie realizacji projektów badawczych z NCN,
 • obligatoryjnego trybu znajdowania partnerów do projektów (obecnie liderem projektu jest jednostka przemysłowa, która dobiera sobie jednostkę naukową do realizacji projektu na zasadzie przetargu),
 • udziału IB w projektach badawczych NCN w aspekcie nierównych szans IB w procesie ich oceny,
 • usunięcia zapisu regulaminowego odnośnie do wymaganego poziomu światowego projektu,
 • powrotu do realizacji projektów własnych i projektów celowych.
   

Wynikiem spotkania było wspólne podpisanie notatki, która znajduje się na stronie Rady Głównej IB oraz KSN.

 1. Do powyższych tematów w swojej wypowiedzi nawiązał także kol. Kazimierz Siciński, który uzupełnił te tematy o sprawę sposobu pozyskiwania środków na finansowanie projektów badawczych realizowanych poprzez IB. Zwrócił uwagę na konieczność powołania parlamentarnego zespołu ds. nauki.
   
 2. Poseł na Sejm RP Krzysztof Szulowski, będący jednocześnie pracownikiem naukowym PIWet-PIB w Puławach, zadeklarował gotowość do prezentowania interesów pracowników IB, ale także KSN. Odniósł się w tym momencie do swojej wcześniejszej działalności w KSN. W trakcie pełnienia mandatu posła będzie uczestniczył w pracach komisji sejmowych: rolnictwa i rozwoju wsi oraz komisji zdrowia. Pan Poseł przedstawił również aktualną propozycję polityki Rządu RP odnośnie nauki i szkolnictwa wyższego. Odniósł się także do wypowiedzi nowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dotyczących uczelni i instytutów badawczych tzw. „flagowych”.
   
 3. Dyrektor PIWet – PIB w Puławach Krzysztof Niemczuk przedstawił ogólny profil działalności Instytutu oraz wyraził gotowość do nawiązania współpracy pomiędzy instytutami.
   
 4. Przewodniczący KSN IB Jerzy Dudek poprosił wszystkich zebranych o dotarcie do swoich środowisk w celu nawiązania współpracy, a także omówił bieżące problemy środowiska ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do spotkania z Ministrem Jarosławem Gowinem.
   
 5. W trakcie dyskusji na zakończenie zebrania poruszono wiele innych, ważnych spraw w tym:
 • konieczność reaktywacji strony internetowej KSN IB,
 • propozycję rozdzielenia IB od szkolnictwa wyższego w zakresie rozdziału środków budżetowych na badania, zgłoszoną wcześniej posłowi Krzysztofowi Szulowskiemu (wiceprzewodniczący KSN IB Wojciech Kozdruń),
 • złą sytuację finansową IUNG Puławy, która może skutkować zwolnieniami pracowników (Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Andrzej Perzyński),
 • kwestię łączenia jednostek naukowych na przykładzie próby połączenia IMGW z IETU  (Kazimierz Siciński),
 • możliwości współpracy jednostek naukowych w rozwiązywaniu zagadnień badawczych, odpowiednio do ich kompetencji i profili badawczych,
 • postulowaną reaktywację ośrodków regionalnych KSN.

   

Komunikat sporządził:  Jerzy Dudek na podstawie protokołu opracowanego przez Wojciecha Kozdrunia

 

 

 

 

 

 

 

    Fotorelacja: Anna Nieróbca


Kategorie: Ogólne