KSN NSZZ Solidarność

Konferencja ETUCE 2020 - sprawozdanie

Sprawozdanie z udziału w Konferencji ETUCE 2020, która odbyła się w formie on-line w dniach 1-2 grudnia 2020.


W pierwszym dniu Konferencji, 1 grudnia 2020, Prezydent ETUCE, Christine Blower otworzyła odbywającą się co 4 lata Konferencję ETUCE 2020, wskazując, że ten rok był niezwykły i pełen wyzwań ze względu na pandemię COVID-19  oraz podkreśliła, że po raz pierwszy w historii Konferencja została zorganizowana w formie on-line.

W swoim przemówieniu powitalnym David Edwards, Sekretarz Generalny Education International, powiedział, że demokracja i solidarność to dwie najważniejsze wartości w czasach globalnej pandemii.

Następnie Mariya Gabriel, Unijna Komisarz ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży z Komisji Europejskiej, przesłała Komunikat głosowy, w którym podkreśliła, jak bardzo kluczowa i droga jej sercu jest praca nauczycieli w Europie. Wspomniała też o sumiennej i odważnej pracy nauczycieli podczas kryzysu epidemicznego i podkreśliła, że nauczyciele powinni mieć wsparcie aby zachować pewność siebie i kompetencje, aby rozwijać się w środowisku, w którym każdy czuje się doceniany i wspierany. Podkreślając pozycję nauczycieli, wspomniała również o różnorodnych programach edukacyjnych prowadzonych obecnie przez Unię Europejską.

Stefaan Hermans, Dyrektor ds. Strategii Politycznej i Ewaluacji w Dyrektoriacie Generalnym ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury w Komisji Europejskiej opowiedział o wieloletniej wymianie informacji z ETUCE a także przedstawił prace prowadzone w Europejskim Obszarze Edukacji oraz Plan Edukacji Cyfrowej Unii Europejskiej.

Pan Hermans podkreślił, że żadna z tych inicjatyw nie może odnieść sukcesu bez profesjonalizmu nauczycieli i trenerów oraz współpracy z instytucjami szkolnictwa. Wspomniał, że ma nadzieję na pozytywną zmianę w dziedzinie edukacji i szkoleń, a aby to osiągnąć, potrzeba wkładu wszystkich zainteresowanych stron. Zakończył stwierdzając, że Komisja Europejska chce kontynuować współpracę z ETUCE.

Susan Flocken, Dyrektor Europejska ETUCE, przedstawiła raport z działalności ETUCE za lata 2016 –2020: „Bieżący rok pokazał, jak ważny jest dialog społeczny i pełne zaangażowanie związków zawodowych, aby zapewnić niezbędną infrastrukturę oraz koncepcje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w szkołach. Przejęliśmy wiodącą rolę w domaganiu się od władz edukacyjnych silniejszego wsparcia i zaangażowania w podnoszenie statusu zawodu nauczyciela oraz w uznaniu kluczowej roli tego zawodu dla naszego społeczeństwa ”.

Wspomniała również, że w ostatnim okresie ETUCE otrzymywało więcej próśb o wsparcie solidarnościowe od organizacji członkowskich, w ich negocjacjach i kampaniach na rzecz wolności, praw związkowych i autonomii zawodowej.

Dodała: ”Cieszę się, że ETUCE wraz ze swoimi organizacjami członkowskimi dowiodło swojej trwałej solidarności z kolegami w regionie i poza nim, w zwalczaniu neoliberalnych i antyzwiązkowych działań władz”.

Zakończyła, dziękując wszystkim słowami: „Bez was ETUCE nie byłoby tam, gdzie jest dzisiaj”.

Przedstawiając temat konferencji i związaną z nią Rezolucję, Prezydent ETUCE, Christine Blower oświadczyła, że obecna sytuacja wymaga zbudowania innego świata i że rolą edukacyjnych związków zawodowych jest być na pierwszej linii w celu zapewnienia wszystkim wysokiej jakości edukacji i stawienia czoła wielu wyzwaniom stojącym przed nami: „Pandemia w tak wielu sprawach podkreśliła i zaostrzyła nierówności. Bieda, brak zasobów rodzinnych, zawsze utrudniały edukację, ale pandemia nie tylko pogłębiła różnice między bogatymi a biednymi, a utworzyła przepaść .

Dlatego Koledzy, MY musimy dążyć do równości i sprawiedliwości społecznej i dlatego Koledzy, MY jesteśmy związkowcami ”.

Odile Cordelier, Wiceprezydent ETUCE, przedstawicielka SNES-FSU z Francji, poparła główną Rezolucję Konferencji.

Zwróciła uwagę na fakt, że ma ona umożliwić ustalanie priorytetowych tematów objętych Programem Pracy ETUCE w trakcie kolejnej kadencji i podkreśliła, że w obecnym kontekście pandemii COVID, tematy, które powinny być priorytetowe to: digitalizacja w edukacji, zapobieganie osłabianiu mechanizmów dialogu społecznego w wielu krajach i brak publicznych inwestycji w edukację.

Zakończyła swoje przemówienie, przypominając, że region europejski jest jednym z najbardziej aktywnych regionów Education International pod względem działań związkowych i solidarności pomiędzy różnymi związkami zawodowymi.

Andreas Keller, Wiceprezydent ETUCE, przedstawiciel GEW z Niemiec, mówił o wpływie COVID-19 na warunki pracy nauczycieli i o braku wsparcia ze strony rządów w tym zakresie. Potwierdził, że aby przezwyciężyć kryzys, konieczna jest reforma sektora edukacji.

Następnie odbyły się głosowania.

Delegaci Konferencji przyjęli główną Rezolucję (z zaproponowanymi poprawkami).

Rezolucja zawiera 39 punktów - jest to Kampania w sprawie wzmocnienia pozycji zawodu nauczyciela na rzecz solidarności, demokracji, równości i zrównoważonego rozwoju.

 (RESOLUTION Campaigning to enhance the Teaching Profession for Solidarity, Democracy, Equality and Sustainability, Adopted by the ETUCE Conference, the Regional Conference of Education International, on 1-2 December 2020)

Jednym z głównych punktów porządku obrad był bez wątpienia wybór Prezydenta i Wiceprezydenta ETUCE na nową kadencję.

W wyniku wyborów Larry Flanagan, z Educational Institute of Scotland, został nowym Prezydentem ETUCE.

Przemawiając na Konferencji, podkreślił on poświęcenie nauczycieli w obecnym kontekście COVID-19 oraz podziękował Delegatom Konferencji za swój wybór.

Podziękował także odchodzącej Christinie Blower, dotychczasowej Prezydent ETUCE, za jej pracę w ciągu ostatnich ośmiu lat.
 

Sześciu Wiceprezydentów poprzedniej kadencji zostało ponownie wybranych i pozostali na swoich stanowiskach na nadchodzącą kadencję:

Odile Cordelier z SNES-FSU, Francja

Andreas Keller z GEW, Niemcy

Trudy Kerperien z AOb, Niderlandy

Dorte Lange z DLF, Dania

Galina Merkulova z ESEUR, Rosja  

Branimir Strukelj z ESTUS, Słowenia

 

ETUCE i jej organizacje członkowskie pogratulowały wyboru członkom Biura ETUCE i przekazały życzenia sukcesów na nadchodzącą kadencję.

 

Drugi dzień Konferencji, 2 grudnia 2020, był w dużej mierze poświęcony przedstawieniu Programu Pracy ETUCE na bieżącą kadencję, a także omówieniu wewnętrznych spraw dotyczących finansów, budżetów i wyborów członków nowych Komisji.

dr Stefanie Hubig, Przewodnicząca Konferencji Stałej Ministrów Edukacji w Niemczech, otworzyła drugi dzień Konferencji, wyrażając swoje wsparcie dla nauczycieli i trenerów oraz dla pracy, jaką ETUCE wykonywała w ostatnich miesiącach w trudnym kontekście globalnej pandemii. Stwierdziła: „Bez edukacji nie ma ani postępu ani żadnego rozwoju. Edukacja jest ważna dla Europy opartej na demokracji ”.

Susan Flocken, Dyrektor Europejska, przedstawiła Program Pracy ETUCE na nadchodzące cztery lata. Powiedziała: „Liczy się przyszłość, liczy się nasza przyszłość. Stało się jasne, jak bardzo nasze społeczeństwo i wysokiej jakości edukacja zależą od dobrych nauczycieli. Od lat uznanie dla zawodu nauczyciela nie było tak wysokie! W ETUCE chcemy wspólnie proponować rozwiązania i aktywnie angażować się w znajdowanie sposobów sprostania wyzwaniom, które stoją przed nami w odpowiednich systemach dialogu społecznego na poziomie krajowym i europejskim. Przyczyniajmy się do kształtowania świata jutra dla Europy opartej na sprawiedliwości społecznej, demokracji i równości ”.

Program Pracy ETUCE jest zgodny z czterema priorytetami ustalonymi na VIII Światowym Kongresie Education International w Bangkoku

PRIORYTET 1 - System: Promowanie i ochrona sprawiedliwej, włączającej, bezpłatnej edukacji wysokiej jakości dla wszystkich

PRIORYTET 2 - Status: Promowanie i ochrona statusu i niezależności zawodu nauczyciela

PRIORYTET 3 - Odnowienie (Związków Zawodowych): Odnowienie, wzmocnienie i włączenie (w tym młodych członków)

PRIORYTET 4 - Prawo i demokracja: promowanie i obrona demokracji, praw człowieka i praw związków zawodowych

W ogólnej debacie nad przyjęciem Programu Pracy ETUCE, Trudy Kerperien, Wiceprezydent ETUCE i przedstawicielka AOb z Niderlandów poparła Program Pracy i oświadczyła, że bardzo ważnym jego elementem jest zarządzanie finansowe i umowy.

Wspomniała też, że jest zadowolona, widząc, że odnowa związku zawodowego stanowi istotną część Programu Pracy, ponieważ udzielenie głosu członkom związków zawodowych działających w obszarze edukacji, zarówno młodszym jak i starszym, ma kluczowe znaczenie.

Rob Copeland, Przewodniczący Komitetu Stałego ETUCE ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki (HERSC), przedstawiciel UCU z Wielkiej Brytanii, skupił się w swoim wystąpieniu na części Programu Pracy dotyczącej szkolnictwa wyższego i badań naukowych (HER - Higher Education and Research). Podkreślił potrzebę odpowiednich, zrównoważonych inwestycji w dziedzinie HER, a także potrzebę stworzenia wspierającego środowiska dla wszystkich pracowników HER, głównie w zakresie digitalizacji, szkoleń, obciążenia pracą i własności intelektualnej.

Rossella Benedetti, Przewodnicząca Komitetu Stałego ETUCE ds. Równości (Standing Committee for Equality), przedstawicielka UIL-Scuola z Włoch, przedstawiła i położyła nacisk na tę część Programu Pracy, która poświęconą jest kwestiom równości, wzywając jednocześnie do zwiększenia publicznych inwestycji w edukację, w celu zapewnienia wszystkim równego dostępu do edukacji wysokiej jakości.

W dalszych działaniach wezwano do wsparcia nauczycieli o różnym pochodzeniu kulturowym, a w szczególności wskazując na ruch pod nazwą „życie czarnych nauczycieli ma znaczenie” działający w Wielkiej Brytanii i niektórych krajach Europy. Wezwano również do oceny wpływu pandemii na edukację i wyciągniętych z tego wniosków.

Po przyjęciu zmian w Regulaminie i powołaniu audytorów wewnętrznych i zewnętrznych ETUCE, Skarbnik ETUCE, Mike Jennings, przedstawił budżet na lata 2021 – 2024 i zakończył swoją kadencję.

Nowym Skarbnikiem ETUCE, na nadchodzącą kadencję, został mianowany Joan Donegan, Sekretarz Generalny IFUT Ireland.

Dyrektor Europejska, Susan Flocken podziękowała odchodzącym osobom zaangażowanym w prace ETUCE w poprzedniej kadencji:

Podziękowania otrzymali:

Christine Blower, przedstawicielka NEU z Wielkiej Brytanii, była Prezydent ETUCE,

Gitta Franke-Zöllmer, przedstawicielka VBE z Niemiec, była Przewodnicząca Komitetu ds. Statusu Kobiet

oraz

Mike Jennings, przedstawiciel IFUT z Irlandii, były Skarbnik ETUCE.

 

W podsumowaniu można stwierdzić, że Konferencja ETUCE 2020, przeprowadzona w formie on-line była interesująca i przebiegła sprawnie.

Opracowanie: 

Aniela Białowolska – Tejchman

Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

Rada Krajowej Sekcji Nauki, NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Materiały źródłowe znajdują się na stronach ETUCE i Komisji Europejskiej