KSN NSZZ Solidarność

Komisja ds. Wynagrodzeń i Innych Świadczeń została powołana Uchwałą Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z dn. 23 czerwca 2018 r.

Główne cele działania Komisji:

 • przygotowuje projekty wzorcowych regulaminów wynagradzania oraz pracy
 • udziela pomocy w opracowaniu regulaminów świadczeń socjalnych
 • podejmuje starania na rzecz poprawy warunków pracy i wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego
 • udziela pomocy prawnej i podejmuje interwencje na rzecz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku zrzeszonych w Sekcji w sprawach mieszczących się w merytorycznym zakresie działania Komisji, w tym – w szczególności – sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz zasad wynagradzania pracowników i wypłacania innych świadczeń, a także zawierania porozumień zbiorowych
 • przygotowuje projekty opinii oraz inicjuje projekty aktów prawnych z zakresu objętego zadaniami Komisji oraz prowadzi prace w celu przygotowania projektów opinii Sekcji z obszaru działalności Komisji
 • inicjuje i koordynuje pomoc Sekcji oraz samopomoc członków Sekcji w sprawach z obszaru działania Komisji
 • informuje o działaniach Komisji oraz Sekcji oraz zbiera opinie środowiska w sprawach z obszaru działania Komisji
 • realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji
 • podejmuje stanowiska, opinie oraz uchwały w sprawach z obszaru działania Komisji dla celów wewnętrznych Komisji lub przedstawienia ich władzom wykonawczym Sekcji
  Kontakt z Komisją - formularz kontaktowy