logo
top

Temat
2007-10-17
17.10.2007 r.
Z ostatniej chwili !!!
Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Janusz Śniadek, wydał oświadczenie iż nasz Związek zdecydowanie sprzeciwia się prywatyzacji służby zdrowia. Widzimy w tym poważne zagrożenie dla powszechnej dostępności do usług medycznych, szczególnie niezamożnych Polaków.
pokaż więcej


Temat
2007-10-15

15.10.2007 r.
Komunikat ze wspólnego posiedzenia szkoleniowo-informacyjnego Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia
Konwentu Przewodniczących Regionalnych Sekcji Zdrowia Rady Krajowej Sekcji Uzdrowisk Polskich
Rabka 11 – 12.10.2007r.
W dniach 11-12 października obradowały wspólnie Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia, Konwent Przewodniczących oraz Krajowa Rada Uzdrowisk Polskich, która była gospodarzem spotkania w Rabce.
W pierwszym dniu spotkania zebrani brali udział w szkoleniu na temat zmian w ustawie o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodzeń, zmiany ustawy o ZOZ [dotyczącej czasu pracy] oraz w szkoleniu na temat zmian dotyczących zasad kontraktowania świadczeń przez NFZ w roku 2008. Tę ostatnią część szkolenia prowadził Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ pan Andrzej Jacyna, który zapoznał zebranych z nową, opartą na systemie angielskim, metodą zawierania kontraktów. Gośćmi obrad byli również, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia pan Bolesław Piecha oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa pan Paweł Piotrowski. Propozycja przedstawiona przez Dyrektora Jacynę budzi poważne emocje zarówno wśród środowiska świadczeniodawców jak i pracowników ochrony zdrowia. Pojawiają się uzasadnione obawy, że przy tym sposobie kontraktowania nastąpi spadek wartości niektórych grup kontraktowanych świadczeń medycznych. Nie ukrywamy iż z naszej strony liczyliśmy na jednoznaczne zwiększenie wyceny tychże świadczeń.

Szereg pytań i wątpliwości związanych z zasadami kontraktowania – główne obawy, czy nasze szpitale i przychodnie nie stracą na tym – było adresowanych do Prezesa NFZ pana Andrzeja Sośnierza. Niestety pan Prezes nie do końca rozwiał pojawiające się wątpliwości. Podkreślił natomiast iż obecnie szczególną troską Funduszu jest brak spójnego systemu informacyjnego przekazu danych. Zdaniem Pana Prezesa usunięcie tych braków może mieć duży, a czasami decydujący wpływ na jakość zawieranych kontraktów.
W wystąpieniu Prezesa Sośnierza pojawił się także watek zbliżających się wyborów parlamentarnych.
Zdaniem naszego Gościa ich wynik będzie ostatecznie decydował o sposobie kontraktowania jak i wysokość samych kontraktów.
Oprócz spraw bieżących, Goście w swoich wystąpieniach odnieśli się także do oceny realizacji porozumień zawartych przez Krajową Sekcję Służby Zdrowia i Krajową Sekcję Uzdrowisk Polskich z rządem. W naszej Sekcji [KSSZ] bezwzględnym priorytetem nadal pozostaje systemowe uregulowanie spraw pracowniczych – czy to w formie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy czy też w formie ustawy. Jest to szczególnie ważne w kontekście przygotowanej kilka tygodni temu nowelizacji ustawy – Kodeks Pracy, w części dotyczącej Układów Zbiorowych Pracy. Umożliwiłaby ona rozszerzenie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawartego przez Ministra Zdrowia na inne zakłady opieki zdrowotnej.

To zadanie, niestety już dla nowego rządu i nowego parlamentu.
W pytaniach, zwłaszcza do Ministra Piechy nie zabrakło gorzkich słów dotyczących wątpliwej legalności strajków lekarskich i oczywistej bierności strony rządowej wobec ewidentnego łamania przepisów prawa w tym ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i ustawy o związkach zawodowych. Zdecydowanie lepiej wygląda stopień realizacji porozumienia zawartego z rządem i NFZ przez Krajową Sekcję Uzdrowisk Polskich.
W ocenie Przewodniczącego Sekcji, współpraca między Sekcją, Ministerstwem Skarbu Państwa [sprawującym nadzór właścicielski nad uzdrowiskami] oraz Ministerstwem Zdrowia i NFZ układa się konstruktywnie i zadawalająco.

Choć w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego wiele jest jeszcze zadań do realizacji [m.in. zwiększenie nakładów na niezbędne inwestycje, czy też podniesienie stawek na osobodzień oraz nowe procedury] to koledzy z Sekcji Uzdrowisk z optymizmem patrzą w przyszłość.
Wobec coraz częściej pojawiających się wątpliwości związanych z przyznawaniem podwyżek tylko jednej grupie zawodowej, przypomnę, iż już w czerwcu Rada KSSZ zaleciła w takich sytuacjach niezwłoczne odwieszanie lub rozpoczynanie Sporów Zbiorowych i skuteczne domaganie się podwyżek dla WSZYSTKICH!!!
Przypominamy również, iż to OZZL latem tego roku skierował do parlamentarzystów list z prośbą, aby nie uchwalali ustawy podwyżkowej!!!.
Przypominamy, że zgodnie z ostatnią nowelizacją tej ustawy pracodawca ma obowiązek włączenia podwyżki do podstawy [ o ile dotychczas wypłacał ją w formie dodatku] oraz procentowy udział kosztów pracy w załączniku [lecznictwo szpitalne z 0,56 do 0,65 i lecznictwo uzdrowiskowe z 0,28 do 0,40].

Zwróciliśmy się z prośba do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, aby podobnie jak w roku ubiegłym, oddziały wojewódzkie NFZ zamieściły w internecie dane dotyczące zwiększenia kontraktów dla świadczeniodawców.

Przypominamy że są to środki ,,znaczone” i ich wykorzystanie może być tylko zgodne z intencją ustawodawcy, a więc jedynie na wzrost wynagrodzeń.
Rady KSSZ i KSUP postanowiły zwrócić się do Sekretariatu Ochrony Zdrowia o przesłanie pisma do Premiera Jarosława Kaczyńskiego dotyczącego realizacji porozumień zawartych przez te Sekcje.
Jednocześnie Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia zwraca się do Rady Sekretariatu o przeprowadzenie Walnego Zebrania Delegatów KSSZ i Kongresu SOZ w jednym terminie [ pozwoli to zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty]. Wstępnie uzgodniono jako termin I kwartał 2008r.

Rada KSSZ postanowiła, iż po wyborach parlamentarnych oraz powstaniu nowego rządu, zwoła posiedzenie Rady i Konwentu w Warszawie w celu spotkania z nowowybranym przedstawicielem władz odpowiedzialnym za ochronę zdrowia.

Ponadto informujemy, iż do wszystkich Regionalnych Sekcji Zdrowia, które z różnych przyczyn nie mogły brać udziału w naszym spotkaniu, prześlemy drogą pocztową materiały tam zaprezentowane.
Koleżanki i Koledzy
Przed nami wybory parlamentarne, chyba jedne z najważniejszych w historii. Decydując o wyborze pamiętajmy również o programach poszczególnych ugrupowań politycznych dla służby zdrowia.

Udzielmy naszego wsparcia tym, którzy mówią ,,nie” prywatyzacji i dalszemu wyciąganiu pieniędzy z naszych kieszeni. Wybierzmy tych, którzy opowiadają się za stałym i uczciwym zatrudnieniem. Zgodnie z programem całego Związku – głosujmy za Polską przyjazną pracownikom.

W imieniu Mazowieckiej Służby Zdrowia zapraszamy na uroczystości związane z 23 Rocznicą Męczeńskiej Śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki

Kulminacyjnym momentem obchodów będzie uroczysta Msza Święta w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu – 19 października 2007r godzina 18.00.

Zapraszamy do uczestnictwa i refleksji, również nad tymi Wartościami za które Ksiądz Jerzy oddał Swoje Życie

Niech pamięć o nich pomoże nam w niedzielę 21 października dokonać dobrego wyboru dla Polski, Służby Zdrowia, dla nas!.


Temat
2007-09-12
12.09.2007r
W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia nie wniesiono żadnych poprawek do projektu ustawy "wedlowskiej" i jutro odbędzie sie głosowanie w Sejmie nad projektem ustawy. pokaż więcej


Temat
2007-09-06
06.09.2007r
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej i Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Po zapoznaniu się z przyjętą w dniu wczorajszym nowelizacją ustawy "wedlowskiej" zebrani stwierdzili, że:
-Nadrzędnym celem jest, aby powyższa ustawa w roku 2008 była nadal utrzymana i gwarantowała wzrost wynagrodzeń wszystkim pracownikom służby zdrowia.
Ze względu na niestabilną sytuację polityczną trudno jest w chwili obecnej przesądzić czy Senat będzie zgłas pokaż więcej


Temat
2007-09-05
05.09.2007r
W dniu dzisiejszym w Sejmie przyjęto nowelizację ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Całość ustawy przyjęto jednogłośnie i przegłosowano poprawkę OZZPiP zgłoszoną przez posłankę SLD. Zapis ten znosi dotychczasowe ograniczenia w wysokości podwyżek( w ustawie "matkce"-do 40%). Przyjęcie przez Parlament w takiej formie ustawy rodzić może niepokojące skutki na szczeblu zakładu pracy.
Teraz ustawa trafi do Senatu. O ile, Izba pokaż więcej


Temat
2007-08-29
29.08.07r

W dniu 23.08. 2007 rozpoczęły się prace w Sejmowej Komisji Zdrowia nad nowelizacją tzw. „ustawy wedlowskiej”.. Podczas pierwszego czytania wniesiono poprawkę w art. 4a pkt. 1,która zwiększa współczynnik kosztów pracy z 0,56 na 0,65 we wszystkich szpitalach. Podczas drugiego czytania na wniosek OZZPiP wniesiono dwie poprawki . Pierwsza dotyczy zniesienia całkowicie zapisu ograniczającego wzrost wynagrodzenia do 40% -posłanka Ewa Janik (SLD), druga poprawk pokaż więcej


Temat
2007-08-10
10.08.2007
Ponizej zamieszczamy przyjęte na wspolnym posiedzeiu Prezydium Rady Sekcji Krajowej Słuźby Zdrowia i Prezydium Sekretariatu Ochrony Zdrowia pisma do Premiera RP i Marszałka Sejmu RP:
Jarosław Kaczyński
Premier Rządu RP
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ ,,Solidarność” powołując się na propozycje przedstawione przez stronę rządową w trakcie negocjacji z partnerami społecznymi branży ochrony zdrowia, zwraca się do Pana Premiera o niezwłoczn pokaż więcej


Temat
2007-07-27
Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady SOZ w dniu 27.07.2007r.

W dniu 27 lipca odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia. W pierwszej części Prezydium uczestniczył Sekretarz Stanu w MZ Bolesław Piecha.

1. Omówiono najważniejsze problemy dotyczące ochrony zdrowia w tym prace związane z projektem ustawy,, o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw” [ n pokaż więcej


Temat
2007-07-10
10.07.2007r
KOMUNIKAT
ze spotkania w dniu 10 lipca 2007 roku

W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna tura negocjacji strony społecznej ze stroną rządową po, którym wydany został poniższy komunikat przedstawiający propozycje rozwiązań dotyczących głównych postulatów NSZZ „Solidarność”zawartych min.w porozumieniu z dnia 14.02.2007r:

W dniu 10 lipca 2007 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ulicy Limanowskiego 23 w Wars pokaż więcej


Temat
2007-07-09
09.07.2007. OPINIA PRAWNA MZ dot.PROPOZYCJI OZZPiP z dnia 0507.2007
W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z zasady równości wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej klasy (kategorii). Podmioty mieszczące się w obrębie danej klasy łączy wspólna cecha istotna (relewantna). Natomiast, nic nie stoi na przeszkodzie, by traktować w sposób różny podmioty nieposiadające wspólnej cechy istotnej. W konsekwencji, mamy do czynienia z naruszeniem zasady równ pokaż więcejPlakatKalendarz

Maj 2021
PnWtSrCzPtSbNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
bottom