logo
top

Temat
2007-10-17
17.10.2007 r.
Z ostatniej chwili !!!
Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Janusz Śniadek, wydał oświadczenie iż nasz Związek zdecydowanie sprzeciwia się prywatyzacji służby zdrowia. Widzimy w tym poważne zagrożenie dla powszechnej dostępności do usług medycznych, szczególnie niezamożnych Polaków.
pokaż więcej


Temat
2007-10-15

15.10.2007 r.
Komunikat ze wspólnego posiedzenia szkoleniowo-informacyjnego Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia
Konwentu Przewodniczących Regionalnych Sekcji Zdrowia Rady Krajowej Sekcji Uzdrowisk Polskich
Rabka 11 – 12.10.2007r.
W dniach 11-12 października obradowały wspólnie Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia, Konwent Przewodniczących oraz Krajowa Rada Uzdrowisk Polskich, która była gospodarzem spotkania w Rabce.
W pierwszym pokaż więcej


Temat
2007-09-12
12.09.2007r
W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia nie wniesiono żadnych poprawek do projektu ustawy "wedlowskiej" i jutro odbędzie sie głosowanie w Sejmie nad projektem ustawy. pokaż więcej


Temat
2007-09-06
06.09.2007r
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej i Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Po zapoznaniu się z przyjętą w dniu wczorajszym nowelizacją ustawy "wedlowskiej" zebrani stwierdzili, że:
-Nadrzędnym celem jest, aby powyższa ustawa w roku 2008 była nadal utrzymana i gwarantowała wzrost wynagrodzeń wszystkim pracownikom służby zdrowia.
Ze względu na niestabilną sytuację polityczną trudno jest w chwili obecnej przesądzić czy Senat będzie zgłas pokaż więcej


Temat
2007-09-05
05.09.2007r
W dniu dzisiejszym w Sejmie przyjęto nowelizację ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Całość ustawy przyjęto jednogłośnie i przegłosowano poprawkę OZZPiP zgłoszoną przez posłankę SLD. Zapis ten znosi dotychczasowe ograniczenia w wysokości podwyżek( w ustawie "matkce"-do 40%). Przyjęcie przez Parlament w takiej formie ustawy rodzić może niepokojące skutki na szczeblu zakładu pracy.
Teraz ustawa trafi do Senatu. O ile, Izba pokaż więcej


Temat
2007-08-29
29.08.07r

W dniu 23.08. 2007 rozpoczęły się prace w Sejmowej Komisji Zdrowia nad nowelizacją tzw. „ustawy wedlowskiej”.. Podczas pierwszego czytania wniesiono poprawkę w art. 4a pkt. 1,która zwiększa współczynnik kosztów pracy z 0,56 na 0,65 we wszystkich szpitalach. Podczas drugiego czytania na wniosek OZZPiP wniesiono dwie poprawki . Pierwsza dotyczy zniesienia całkowicie zapisu ograniczającego wzrost wynagrodzenia do 40% -posłanka Ewa Janik (SLD), druga poprawk pokaż więcej


Temat
2007-08-10
10.08.2007
Ponizej zamieszczamy przyjęte na wspolnym posiedzeiu Prezydium Rady Sekcji Krajowej Słuźby Zdrowia i Prezydium Sekretariatu Ochrony Zdrowia pisma do Premiera RP i Marszałka Sejmu RP:
Jarosław Kaczyński
Premier Rządu RP
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ ,,Solidarność” powołując się na propozycje przedstawione przez stronę rządową w trakcie negocjacji z partnerami społecznymi branży ochrony zdrowia, zwraca się do Pana Premiera o niezwłoczn pokaż więcej


Temat
2007-07-27
Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady SOZ w dniu 27.07.2007r.

W dniu 27 lipca odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia. W pierwszej części Prezydium uczestniczył Sekretarz Stanu w MZ Bolesław Piecha.

1. Omówiono najważniejsze problemy dotyczące ochrony zdrowia w tym prace związane z projektem ustawy,, o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw” [ n pokaż więcej


Temat
2007-07-10
10.07.2007r
KOMUNIKAT
ze spotkania w dniu 10 lipca 2007 roku

W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna tura negocjacji strony społecznej ze stroną rządową po, którym wydany został poniższy komunikat przedstawiający propozycje rozwiązań dotyczących głównych postulatów NSZZ „Solidarność”zawartych min.w porozumieniu z dnia 14.02.2007r:

W dniu 10 lipca 2007 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ulicy Limanowskiego 23 w Wars pokaż więcej


Temat
2007-07-09
09.07.2007. OPINIA PRAWNA MZ dot.PROPOZYCJI OZZPiP z dnia 0507.2007
W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z zasady równości wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej klasy (kategorii). Podmioty mieszczące się w obrębie danej klasy łączy wspólna cecha istotna (relewantna). Natomiast, nic nie stoi na przeszkodzie, by traktować w sposób różny podmioty nieposiadające wspólnej cechy istotnej. W konsekwencji, mamy do czynienia z naruszeniem zasady równości jedynie w przypadku, gdy norma prawna traktuje odmiennie adresatów, którzy odznaczają się określoną cechą wspólną.
W każdym przypadku badania zgodności konkretnej normy z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP zasadnicze znaczenie ma kwestia ustalenia cechy istotnej. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (np.: orzeczenie z 3 września 1996 r., K. 10/96, OTK ZU nr 3/1996, s. 281) wynika jednoznacznie, że cecha istotna powinna być ustalona według kryteriów, które powinny:
- pozostawać w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią przepisów oraz służyć realizacji tych celów i treści,
- wykazywać się proporcjonalnością,
- pozostawać w związku z innymi wartościami, zasadami lub normami konstytucyjnymi uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych.
Celem proponowanych przez Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych (OZPiP) regulacji jest zapewnienie większych środków na wzrost wynagrodzeń jednej grupy zawodowej (pielęgniarek i położnych) zatrudnionej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Takie rozwiązanie w sposób znaczący zmienia pierwotne ratio legis proponowanych regulacji, które zakładało możliwość wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich osób zatrudnionych w zakładzie niezależnie od podstawy zatrudnienia (stosunek pracy, czy też umowa cywilnoprawna) oraz zakresu wykonywanych czynności. Przedstawiona przez OZPiP propozycja pomija zupełnie, poza lekarzami, inne osoby zatrudnione w zakładzie, w tym inne osoby wykonujące zawód medyczny (np.: różnego rodzaju techników, rehabilitantów oraz higienistki) i osoby zatrudnione w administracji zakładu.
Rozwiązania proponowane przez OZPiP nie wykazują się proporcjonalnością, w związku z tym, że w sposób nieuzasadniony (projektodawcy nie podają żadnych danych, które wiarygodnie uzasadniałby dlaczego akurat 80% środków ma być przeznaczone dla pielęgniarek i położnych) faworyzują jedną grupę zawodową, dyskryminując pozostałe. Trybunał Konstytucyjny wskazywał wielokrotnie, że aby wyodrębnić klasę podmiotów o wspólnej cesze relewantnej, należy dołożyć najwyższej staranności w zakresie określenia kryteriów wyodrębnienie tej cechy. Biorąc pod uwagę projektowane brzmienie art. 59a ust. 2 i dołączone uzasadnienie, nie można, w sposób odpowiedzialny, jednoznacznie stwierdzić, że zakładane zróżnicowanie w dostępie do środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pozwoli „zniwelować znaczne różnice w wynagradzaniu zawodów medycznych”.
Jak wskazano powyżej, wyodrębnienie klasy podmiotów, w sposób nienaruszający zasady równości, powinno pozostawać w związku z innymi wartościami, zasadami lub normami konstytucyjnymi uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych. Projektodawcy nie wskazują normy z Konstytucji RP, któraby w połączeniu z proponowanym rozwiązaniem uzasadniała odmienne traktowanie pielęgniarek i położnych. Trudno za taką normę uznać art. 68 Konstytucji RP, bowiem niemożliwym jest wykazanie, iż 80% udział w środkach przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń przyczyni się w sposób bezpośredni do poprawy zdrowia obywateli. Tym bardziej, że jak wskazano w uzasadnieniu celem regulacji jest „zniwelowanie różnic w wynagradzaniu zawodów medycznych”.
Przedstawiając powyższe należy zwrócić uwagę, iż każde prawo jest tworzone w wyniku konsensusu społecznego (zgodnie z rzymską paremią consensus facit legem - zgoda tworzy prawo). A zatem, jeśliby przedstawiciele zainteresowanych stron (zarówno pielęgniarek i położnych, jak i lekarzy, a także innych osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej) wyrazili zgodę na proponowane przez OZPiP rozwiązania, nie można byłoby mówić o nierówności podmiotów, ponieważ volenti non fit iniuria - chcącemu nie dzieje się krzywda. Wola wszystkich przedstawicieli osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej powinna być jednoznacznie wyrażona a następnie powinna znaleźć swój wyraz w uzasadnieniu do projektu ustawy.
Jednocześnie propozycja OZPiP wymaga dopracowania pod względem formalno – prawnym i merytorycznym. Nie jest bowiem znane prawu polskiemu pojęcie funduszu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz funduszu wynagrodzeń lekarzy, przez co propozycja ta może być niewykonalna dla kierowników zakładów. Ponadto skoro projekt przesadza, że na podstawie ustawy ma nastąpić wzrost wynagrodzenia zasadniczego to nie ma potrzeby określać, że następuje on „ze skutkiem w kolejnych latach”.


PlakatKalendarz

Maj 2021
PnWtSrCzPtSbNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
bottom