^ TOP BACK

Galeria

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Projekt ustawy ws. dyrektywy cross border enforcement przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zaproponowano rozwiązania, które ułatwią wymianę informacji między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej na temat kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Chodzi o szybką identyfikację kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego w innym państwie członkowskim UE niż państwo rejestracji pojazdu.

Czytaj więcej...

Najważniesze ustawy

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Tekst ujednolicony, stan prawny obowiązujący na dzień19.1.2013 r.

USTAWA z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców

 

Ustawa o kierującymi pojazdami,

Ustawa - prawo o ruchu drogowym,

Ustaw zmieniająca o ruchu drogowym,

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców,

Obwieszczenie

ROZPORZĄDZENIE (WE) ws. przepisów socjalnych odnoszących się do transportu

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących siędo transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak równieżuchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.