logo
top

Temat
2007-07-09
09 lipca 2007r.


W dniu 09 lipca 2007r. odbyło się wspólne posiedzenie Rad Krajowej Sekcji Służby Zdrowia, Sekretariatu Ochrony Zdrowia oraz Konwentu Przewodniczących Sekcji Regionalnych Służby Zdrowia.
Zespół negocjacyjny przedstawił bieżącą informację o przebiegu rozmów ze stroną rządową.
Przekazano zebranym również ostatni (06.07.07r.) projekt zmian w ustawie o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz z pokaż więcej


Temat
2007-07-05
05.07.2007r
Podczas dzisiejszych negocjacji ZZPiP przedstawił poniższą propozycje:

Art.59a. 1. W przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu
Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.UNr
210, poz. 2135 z późń. Zm.), wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, w stosunku do tej kwoty z poprzedniej umowy o udzielaniu pokaż więcej


Temat
2007-07-04
04.07.207 godz. 20.30 Centrum "Dialog"
Zakończyły się negocjacje strony społecznej z rządem w dniu 4.lipca. Negocjatorzy przyjęli komunikat, w którym zapisano główne ustalenia.
1. Strony uzgodniły treść projektu nowelizacji ustawy podwyżkowej z dnia 22 lipca 2006, który gwarantuje pracownikom ochrony zdrowia utrzymanie wynagrodzeń na poziomie uwzględniającym dotychczasowe podwyżki oraz wprowadzenie mechanizmu zwiększenia płac wraz ze wzrostem wartości kontraktu,
2. Projekt pokaż więcej


Temat
2007-07-04
04.07.2007r godz. 17.15
NSZZ "Solidarność" na spotkaniu w dniu dzisiejszym przedstawił przedstawicielom strony rządowej następujące propozycje rozwiązań:
1.Zagwarantowanie ustawowe podwyżki uzyskanej w ramach ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z zachowaniem dwutorowego sposobu dystrybucji środków finansowych.
Należałoby zmaksymalizować w nowelizacji zapisy propracownicze,z położeniem szczególnego nacisku na możliwość wzrostu pokaż więcej


Temat
2007-07-02
P[ROJEKT USTAWY !!!
Projekt z dnia 2.07.2007 r.
Godz. 16.30

USTAWA
z dnia ………. 2007 r.
o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom
na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)


Art. 1. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 430) wprowadza się następujące zmiany:
1) po tytule ustawy dodaje się oznaczenie rozdziału 1 w brzmieniu:
„Rozdział 1
Przepisy ogólne”;
2) w art. 1 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Ustawa określa zasady przekazania środków finansowych:”;

3) po art. 2 dodaje się oznaczenie rozdziału 2 w brzmieniu:
„Rozdział 2
Zasady przekazania środków finansowych w 2006 i 2007 roku”;

4) po art. 10b dodaje się rozdział 3 i 4 w brzmieniu:
„Rozdział 3
Zasady przekazania środków finansowych w 2008 roku

Art. 10c. 1. W umowach zawieranych na rok 2008 ze świadczeniodawcami, o których mowa w art. 1 ust. 1:
1) których oferta została wybrana w trybie, o którym mowa w art. 139 ust.1 ustawy o świadczeniach, oraz
2) którzy uzyskali środki finansowe z zgodnie z art. 3
- kwota zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, zostaje zwiększona o środki przekazane na wzrost tej kwoty w 2007 roku zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się do zawierania umowy ze świadczeniodawcą, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach. W umowach z tymi świadczeniodawcami stawka kapitacyjna zostaje zwiększona o środki przekazane na wzrost tej stawki w 2007 roku zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4.

Art. 10d. Świadczeniodawcy, o których mowa w art. 10c, są obowiązani zapewnić poziom wynagrodzeń, nie niższy niż poziom osiągnięty w wyniku uzyskania przez tych świadczeniodawców środków finansowych zgodnie z art. 3; przepisy art. 5 ust. 1a – 10, art. 5a – 7 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4
Zasady przekazania środków finansowych w 2009 roku i latach następnych

Art. 10e. Ze świadczeniodawcami, z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 10c ust. 1, i których oferta została wybrana w trybie, o którym mowa w art. 139 ust.1 ustawy o świadczeniach, Fundusz jest obowiązany zawrzeć umowy, w których suma kwot zobowiązań, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, będzie nie niższa niż suma kwot zobowiązań, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, wynikających z umów zawartych na 2008 r. według stanu na dzień 1 stycznia 2008r.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do zawierania umowy ze świadczeniodawcą, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach.

Art. 10f. 1. Świadczeniodawcy, o których mowa w art. 10e, są obowiązani zapewnić poziom wynagrodzeń, nie niższy niż poziom osiągnięty w wyniku uzyskania przez tych świadczeniodawców środków finansowych zgodnie z art.. 10c; przepisy art. 5 ust. 1a – 10 i art. 5a stosuje się.
2. Jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie Funduszu:
1) suma kwot zobowiązań, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, jest niższa niż suma kwot zobowiązań Funduszu wynikających z umów zawartych na 2008r. według stanu na dzień 1 stycznia 2008r.
2) świadczeniodawca nie może wykonać umowy
- świadczeniodawca wykonuje obowiązek określony w ust. 1 odpowiednio do wysokości przekazanych środków.

Art. 10g. 1. Kontrolę wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 10f:
1) sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362, z późn. zm.2));
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez świadczeniodawcę wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 10f, Państwowa Inspekcja Pracy wydaje, na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień poprzez wypłatę wynagrodzeń w wysokości zapewniającej poziom, o którym mowa w art. 10f, w ustalonym w nakazie terminie.

Art. 10h. Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 10f,
nie zapewnia poziomu wynagrodzeń, nie niższego niż poziom osiągnięty w wyniku uzyskania środków finansowych zgodnie z art.. 10c
- podlega karze grzywny.
Przepis art. 22 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy stosuje się odpowiednio.

5) po dodaje się oznaczenie rozdziału 4 w brzmieniu:
„Rozdział 4
Przepis końcowy.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) po art. 59 dodaje się art. 59a i 59b w brzmieniu:

,,Art. 59a. W przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późń. zm.), wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w stosunku do poprzedniej umowy dotyczącej tego samego rodzaju i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie.

Art. 59b. 1. Kontrolę wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 59a, przeprowadza podmiot, który utworzył zakład.
2. W przypadku rażącego naruszenia przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 59a, podmiot, który utworzył zakład, może rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę lub odwołać kierownika tego zakładu.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) w art. 132 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w niniejszym dziale, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 430 i Nr …, poz. …).”.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Temat
2007-07-02
02.07.2007r.

KOMUNIKAT
Prezydium Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
ws. negocjacji ze stroną rządową
z dnia 02 lipca 2007r.
W dniu dzisiejszym odbyło się w Centrum Dialog w Warszawie spotkanie Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych.
W trakcie spotkania strona rządowa przyjęła postulat NSZZ „Solidarność” utrzymania na rok przyszły sposobu „dwóch stru pokaż więcej


Temat
2007-06-30
30.06.2007r
Wczoraj odbyła się debata sejmowa na temat służby zdrowia. Debacie przysłuchiwali się przedstawiciele NSZZ „Solidarność” .
Po debacie Marszałek Sejmu spotkał się z liderami związków zawodowych, działających w ochronie zdrowia i zadeklarował, iż wszelkie projekty ustaw dotyczących naszej branży będą miały nadany podczas prac w parlamencie szczególny priorytet.
Szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman podkreśliła, że szczególnie ważne dla R pokaż więcej


Temat
2007-06-28
28.06.2007r
Komunikat
Sekretariatu Ochrony Zdrowia
ws. negocjacji ze stroną rządową

W dniu 27.06.br. w Centrum Dialogu Społecznego odbyło się spotkanie Premiera Jarosława Kaczyńskiego z przedstawicielami związków zawodowych działających w ochronie zdrowia.
W spotkaniu uczestniczyli Wicepremier, Minister Finasów Zyta Gilowska, Wiceministrowie Zdrowia Bolesław Piecha, Jarosław Pinkas, Anna Gręziak.
Minister w KPRM Małgorzata Sadurska , Poseł Jolan pokaż więcej


Temat
2007-06-25
25.06.2007r
Komunikat

Sekretariatu Ochrony Zdrowia po spotkaniu z Premierem RP w dniu 25.06.07r.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu dzisiejszym [25.06.2007r.] w Centrum Dialogu Społecznego odbyło się spotkanie z udziałem Premiera RP, na które zostały zaproszone wszystkie centrale związkowe zrzeszające pracowników ochrony zdrowia.
Godzinę wcześniej tj. o godzinie 10.00. przed Kancelarią Premiera zwołane zostało spotkanie ,,wszystkich” związków za pokaż więcej


Temat
2007-06-21
21.06.2007r
KOMUNIKAT


RADY SEKRETARIATU OCHRONY ZDROWIA i RADY KRAJOWEJ SEKCJI SŁUŻBY ZDROWIA z dnia 21.06.2007r
w sprawie aktualnej sytuacji w branży.

Na połączonym posiedzeniu Rady Sekretariatu i Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia oceniono aktualny przebieg sytuacji w ochronie zdrowia po wydarzeniach z 19 czerwca, tj. po zakończeniu manifestacji w Warszawie.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim c pokaż więcejPlakatKalendarz

Kwiecień 2020
PnWtSrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
bottom