logo
top

Temat
2008-03-20
Gdańsk, 20 marca 2008 r.
Wobec zakończenia prac tzw. Białego szczytu bez rozwiązania kluczowych dla
ochrony zdrowia problemów, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
"Solidarność" Janusz Śniadek, zwrócił się do wicepremiera Waldemara Pawlaka,
przewodniczącego Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych o
włączenie problemu systemu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia do
dyskusji w Komisji. Tekst poniżej:Pan< pokaż więcej


Temat
2008-03-19
19.03.2008 r.
W dniu 19.03.2008 roku zakończyły się obrady "Białego Szczytu".W czasie
plenarnego posiedzenia przedstawiono kolejny,nowy projekt "Rekomendacji
Konferencji Białego Szczytu",który nie tylko nie uwzględniał zgłoszonych
wcześniej przez partnerów społecznych uwag ( w tym NSZZ "S"-pełny tekst
z uwagami poniżej).
Dodano nowe rozdziały,których treści wcześniej nawet drogą
elektroniczną,nie zaproponowano.Gdyby,tak jak proponowała "S"przyjąć< pokaż więcej


Temat
2008-03-18
18.03.2008 r.
Projekt 13.03 (komitet redakcyjny)
REKOMENDACJE
KONFERENCJI „BIAŁEGO SZCZYTU”
z dnia 17 marca 2008 r.

Uwagi ogólne Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
W ocenie Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” proponowany projekt nie oddaje w pełni opinii i stanowisk reprezentowanych przez partnerów społecznych biorących udział w konferencji. Wobec powyższego należy zamieścić, jako integralną część dokumentu wykaz organizacji i ich poparcie bądź sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań.
W ocenie Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność nadal istnieje szansa na uzyskanie akceptacji większości środowiska dla postulowanych koncepcji, o ile spełnione zostaną niezbędne w naszej ocenie warunki
1. Przyjęcie za wartość absolutnie nadrzędną zapisu art. 68 Konstytucji RP stanowiącego, iż „obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”.
Jednocześnie należy pamiętać, iż w zjednoczonej Europie prawu do opieki zdrowotnej nadano charakter egalitarny.
2. Konieczne jest przedstawienie stanowiska rządu dotyczące omawianych przez uczestników konferencji zagadnień. Organizacje społeczne w większości udzieliły na nie odpowiedzi. Znane są również propozycje grupy posłów PO, którzy złożyli projekty ustaw w przedmiotowych sprawach.
3. Przyjęcie terminarza realizacji proponowanych zmian systemowych z uwzględnieniem ich społecznej i przyczynowo-skutkowej racjonalności.


I. Zasady systemu ochrony zdrowia

1. Pacjent znajduje się w centrum systemu ochrony zdrowia; bezpieczeństwo pacjenta jest podstawowym priorytetem reformy i zasadniczym celem dalszych prac ustawodawczych.
2. Konieczne jest uczynienie z reformy ochrony zdrowia jednego z głównych kierunków polityki społecznej państwa.
3. Należy stworzyć transparentne zasady obowiązujące w systemie ochrony zdrowia.
Realizacją tego zadania będzie m. in. wprowadzenie jednakowych reguł postępowania wobec sektora publicznego i prywatnego.
4. Niezbędne jest zbudowanie mocnych podstaw finansowych systemu ochrony zdrowia. Jest to warunek prawidłowego funkcjonowania systemu, dostępności i jakości udzielanych świadczeń oraz zapewnienia godziwych warunków pracy i płacy jego pracownikom.
5. Warunkami prawidłowego funkcjonowania systemu są także precyzyjne określenie zakresu gwarancji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz opracowanie zgodnych z zasadami gospodarki i ekonomii form organizacji i zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

II. Biały szczyt w pierwszej kolejności objął swoją analizą cztery obszary tematyczne konieczne do realizacji celów określonych w punkcie pierwszym obejmujące:
1. Status zakładów opieki zdrowotnej.
2. Finanse i ubezpieczenia.
3. Prawa pacjenta.
4. Pracowników służby zdrowia.

1. Status zakładów opieki zdrowotnej

Przekształcenia własnościowe

Dominujący pogląd wyrażony w dyskusji wskazywał, iż formy organizacyjne publicznych zoz nie przystają do obecnych realiów i wyczerpały swoje możliwości. Zdecydowana większość uczestników widzi konieczność umożliwienia przekształcania publicznych zoz w spółki prawa handlowego. Przyszła regulacja ustawowa powinna wyraźnie określać ramy prawno-organizacyjne przekształceń. Wyrażono przekonanie, że przepisy prawa powinny zapewniać, aby prowadzenie publicznych zoz przez spółki prawa handlowego nie pozostawało w sprzeczności z podstawową misją zakładów opieki zdrowotnej.

W zapisach, ww. zagadnienia nie uwzględniono wielokrotnie formułowanych wątpliwości dotyczących:
- możliwości właściwej organizacji opieki zdrowotnej oraz zapewnienia równego dostępu do świadczeń medycznych. Obowiązek ten, zgodnie zapisami Ustawy Zasadniczej spoczywa na władzach publicznych. Jego realizacja w warunkach pełnego urynkowienia będzie praktycznie niemożliwa.
Konieczne w ocenie Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” jest określenie sektora publicznego odpowiedzialnego za zabezpieczenie tego zadania oraz sektora niepublicznego, jako uzupełniającego ofertę publiczną.
Nie zapisano postulowanego przez środowiska pakietu spraw pracowniczych w placówkach, które objęte będą ewentualnymi przekształceniami własnościowymi.

Restrukturyzacja zadłużenia
Warunkiem przekształceń własnościowych publicznych zoz jest systemowe rozwiązanie problemu zadłużenia, sp zoz.

Propozycja takiego zapisu wskazuje na jednomyślność uczestników konferencji.
Nie ma zgody Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” na formułę „prostego” oddłużenia, a tym bardziej, jako warunku niezbędnego do przekształceń własnościowych. Oznaczałoby to wprost dokapitalizowanie przez państwo placówek publicznych, które wkrótce staną się podmiotami prywatnymi
( casus przekształceń poz.

Przenoszenie własności sp zoz na szczebel wojewódzki
Wyrażono powszechną zgodę, co do tego, że nie należy wprowadzać obowiązkowego przekazania szpitali powiatowych marszałkom województw
W celu poprawy organizacji opieki zdrowotnej postulujemy zmniejszenie ilości organów właścicielskich.
Równość podmiotów publicznych i niepublicznych
Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej powinno przebiegać na tych samych zasadach bez względu na formę własności świadczeniodawców. Docelowo, zasadą powinno być zastąpienie konkursu ofert dopuszczeniem do udzielania świadczeń wszystkich świadczeniodawców spełniających określone prawem wymagania i przyznanie pacjentowi prawa do swobodnego wyboru miejsca leczenia (środki od płatnika podążałyby za pacjentem). Już dziś uczestnicy „Białego szczytu” widzą możliwość rozszerzenia listy świadczeń opieki zdrowotnej, które nie są limitowane. –zapis ten jest niezrozumiały!
Poddajemy w wątpliwość również zapis dotyczący zniesienia konkursu ofert-nie był on przedmiotem ustaleń Komitetu Sterującego.

2. Finanse i ubezpieczenia
Dopłaty do świadczeń
W celu racjonalizacji zachowań pacjentów i świadczeniodawców wymagane jest wprowadzenie niewielkiej odpłatności przynajmniej za część zdrowotnych świadczeń gwarantowanych oraz za świadczenia towarzyszące (m.in. koszty zakwaterowania i wyżywienia pacjentów). Jednocześnie należy stworzyć system pomocy finansowej osobom, dla których dopłaty mogłyby stanowić barierę dostępu do świadczeń. Rozwiązanie to pozwoli również na dopływ dodatkowych środków finansowych do systemu.
Zapis tego punktu nie do przyjęcia, a zwłaszcza określenia:
„niewielka odpłatność”, „racjonalizacja zachowań”, „część zdrowotnych świadczeń gwarantowanych”, „ świadczenia towarzyszące”
Nie zamieszczono formułowanych przez uczestników obaw dotyczących: •- ograniczenia dostępności poprzez nałożenie niczym nieuzasadnionych kosztów korzystania ze świadczeń zdrowotnych
-konieczności wprowadzenia RUM lub innego sposobu ewidencjonowania środków finansowych obecnie znajdujących się w systemie w celu poprawienia efektywności ich wydatkowania- jest to w ocenie wielu uczestników Konferencji absolutnie niezbędny krok, poprzedzający proponowane dalsze obciążenia finansowe dla pacjentów.

Sprzedaż świadczeń w ramach „wolnych mocy”
Publiczne i niepubliczne podmioty opieki zdrowotnej powinny mieć równe prawo wolnej sprzedaży świadczeń. Nie może to naruszać praw osób korzystających ze świadczeń gwarantowanych w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Koszyk świadczeń gwarantowanych
W celu ustalenia zakresu i warunków udzielania świadczeń niezbędne jest jak najszybsze określenie kryteriów kwalifikowania świadczeń oraz ich standardu (w tym maksymalnego dopuszczalnego czasu oczekiwania), a następnie stworzenie wykazów świadczeń bezpłatnych, częściowo odpłatnych i odpłatnych, a także opisanie gwarantowanych warunków ich wykonywania. Wymaga to w pierwszym rzędzie określenia kryteriów kwalifikacji świadczeń z uwzględnieniem aspektów społecznych, medycznych i możliwości finansowych systemu. Zdaniem uczestników obrad prace w tym zakresie powinny się zakończyć się w terminie do końca czerwca 2008 r.
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” opowiada się za określeniem świadczeń gwarantowanych i niegwarantowanych. System świadczeń powinien być czytelny, transparentny i zgodny z Ustawą Zasadniczą.
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne- proponujemy zapis Dodatkowe Ubezpieczenia Zdrowotne
System prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych może przybierać kształt zarówno ubezpieczeń dodatkowych - komplementarnych w stosunku do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (obejmujące to, co nie jest zagwarantowane w jego ramach), jak i ubezpieczeń alternatywnych dla ubezpieczenia powszechnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Docelowo, uczestnicy widzą potrzebę budowania takiego systemu, który pozwalałby na przejmowanie zadań powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez konkurujących ubezpieczycieli publicznych i niepublicznych z zachowaniem zasady solidaryzmu społecznego.
Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne powinny obejmować finansowanie świadczeń spoza zakresu gwarantowanego oraz ponadstandardowe (w tym udzielanie świadczeń w czasie krótszym niż zagwarantowany), a zatem powinny mieć charakter komplementarny. Nie może to wpływać na sytuację osób korzystających wyłącznie z zakresu gwarantowanego powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Dodatkowe ubezpieczenia nie powinny obejmować swoim zakresem tego, co jest już zagwarantowane przez płatnika publicznego, ani prowadzić do zrzekania się uprawnień nabytych w ramach obowiązkowo opłacanego ubezpieczenia.
Ubezpieczenie zdrowotne rolników
Rolnicy powinni płacić składkę tak jak inni obywatele. Dopóki składki za nich opłacane są ze środków budżetu państwa, nie ma żadnego uzasadnienia, aby były one średnio niższe od płaconej przez obywateli za siebie. Wszyscy powinni uczestniczyć w tworzeniu funduszu ubezpieczenia zdrowotnego na takich samach zasadach. Budżet państwa powinien pokrywać składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne jedynie za te osoby, które nie mają możliwości samodzielnego opłacania składek.
Podobnie sygnalizowany był problem wnoszenia opłat za osoby nieubezpieczone i ich rodziny oraz inne osoby.
Rejestrowanie zdarzeń medycznych
Istnieje konieczność wprowadzenia przejrzystego systemu elektronicznej ewidencji zachorowań i rejestracji świadczeń zdrowotnych z jednoczesnym zachowaniem zasady szczególnego poszanowania ochrony danych medycznych obywateli.
3. Prawa pacjenta
Rzecznik praw pacjenta
Wobec istniejących wielu instytucji stojących na straży praw pacjentów należy uporządkować ten stan rzeczy poprzez wyodrębnienie niezależnej instytucji Rzecznika Praw Pacjenta. Ochrona praw pacjentów powinna być przedmiotem stałego monitoringu prowadzonego przez rzecznika praw pacjenta funkcjonującego w ramach urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w systemowym kontakcie z organizacjami pacjentów. Należy rozważyć możliwość zasięgania opinii w sprawie obsadzenia funkcji rzecznika praw pacjenta u organizacji zrzeszających pacjentów.
Istnieje potrzeba instytucjonalizacji ochrony praw pacjenta obejmującej zarówno monitorowanie sytuacji pacjenta w systemie ochrony zdrowia, reprezentację pacjenta przed organami władzy publicznej, jak i występowanie do władz publicznych w sprawach systemowych rozwiązań poprawiających ochronę i egzekwowanie praw pacjenta.
„Biały szczyt” rozważał dwa warianty instytucjonalizacji ochrony praw pacjenta: w drodze utworzenia autonomicznego urzędu Rzecznika Praw Pacjenta oraz w drodze wzmocnienia aktywności Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sferze.
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” działając na rzecz dobra pacjentów widzi konieczność zapisania ich praw w jednej ustawie oraz powołania sprawnie działającej instytucji rzecznika.
Podstawowe prawo pacjentów
Podstawowe prawa pacjenta wymagają jasnej wyraźnej i jednoznacznej regulacji normatywnej. Dodatkowej regulacji wymaga przyznanie pacjentom korzystającym ze świadczeń gwarantowanych prawa do postępowania medycznego uzależnionego wyłącznie od stanu ich zdrowia. Wymaga to przedstawienia precyzyjnie określonego według przejrzystych kryteriów i zasad tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych.
Prawo do informacji
Korzystając z coraz lepszych możliwości elektronicznej prezentacji informacji należy zapewnić pacjentom dostęp do informacji o świadczeniodawcach i świadczeniach udzielanych w systemie.
Inne prawa pacjentów

W związku z postępem nauk medycznych i zwiększającą się świadomością społeczną istnieje konieczność wszczęcia publicznej debaty na temat nowych gwarancji dotyczących praw pacjentów.
4. Pracownicy służby zdrowia
Gwarancje wynagrodzeń pracowników medycznych
Wynagrodzenia personelu medycznego gwarantujące realizację postulatu systematycznego wzrostu płac powinny odzwierciedlać uzasadnione koszty procedur medycznych i stanowić jedną z podstaw koszyka świadczeń gwarantowanych, a w konsekwencji wysokości kontraktów zawieranych ze świadczeniodawcami. Powinna powstać ustawowa regulacja gwarantująca stopniowo wzrastające w ciągu 2 lat minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych. Gwarancje minimalnych wynagrodzeń powinny obejmować cały sektor ochrony zdrowia.
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” podkreśla konieczność właściwej wyceny kosztów pracy w świadczeniach medycznych. Za konieczne uznajemy przyjęcie ustawowego rozwiązania określającego warunki zatrudnienia i wynagradzania dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia z uwzględnieniem niezbędnego podnoszenia kwalifikacji oraz innych poza płacowych regulacji.
Jedno miejsce zatrudnienia

W obecnej sytuacji nie należy ograniczać możliwości pracy pracowników medycznych do jednego miejsca. Byłoby to niesprawiedliwe w stosunku do nich oraz groźne dla pacjentów. Nie oznacza to jednak możliwości stosowania ograniczeń wynikających z zasady unikania działalności konkurencyjnej w umowach zawieranych przez pracowników z placówkami opieki zdrowotnej.
Problem ten winno rozwiązywać właściwe stosowanie przepisów Prawa Pracy
Czas pracy pracowników medycznych
Kwestie czasu pracy i dyżurowania powinny być uregulowane w zgodzie z przepisami dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy oraz orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie.
5. Konieczność zwiększania publicznych nakładów na ochronę zdrowia
Uczestnicy konferencji, widząc konieczność przeprowadzenia wymienionych, a także innych zmian poprawiających efektywność systemu ochrony zdrowia, stwierdzają jednocześnie, że nowoczesny system nie może funkcjonować normalnie, jeśli poziom nakładów publicznych na ochronę zdrowia jest poniżej 6% produktu krajowego brutto. W związku z tym istnieje konieczność przedstawienia drogi dojścia do takich nakładów przede wszystkim poprzez stopniowy wzrost wymiaru składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne odliczanej w całości od podatku dochodowego. Bez spełnienia tego warunku szybka poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, równowagi finansowej placówek opieki zdrowotnej i całego systemu oraz spokoju społecznego w sektorze ochrony zdrowia nie jest możliwe.
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” uznaje za niezbędne osiągnięcie nakładów PKB w wysokości 6%.Konieczna jest deklaracja rządu określająca czas dojścia do tego poziomu, który uznajemy za minimum Postulujemy wzrost składki odpisywanej od podatku.


Temat
2008-03-10
10.03.2008 r.
Realizując uchwałę WZD KSSZ Rada Sekcji oraz eksperci biorący udział w
pracach zespołów problemowych przygotowali odpowiedź na skierowany do
członków Komitetu Sterującego katalog zagadnień problemowych.
Tekst,przesłany do MZ zamieszczamy poniżej.


I. STATUS ZOZ-ów

1. Czy jest zgoda na system przekształceń ZOZ-ów w spółki prawa handlowego? Jakie gwarancje są niezbędne, aby nie doszło do tzw. dzikiej prywatyzacji?
pokaż więcej


Temat
2008-03-01
01.03.2008
W dniach 27-29.02.2008 roku w Rabce odbyło się posiedzenie Walnego
Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Sekretariatu Ochrony
Zdrowia.
Omówiono aktualną sytuację,zwracając szczególną uwagę na zagrożenia
związane z wejściem w życie dyrektywy czasu pracy,a zwłaszcza wobec
nierównego traktowania i dzielenia środowisk pracowniczych.
Pomijanie części pracowników podczas regulacji płacowych będzie musiało
skutkować esk pokaż więcej


Temat
2008-02-20
20.02.2008 r

Celowe wprowadzenie strony społecznej w błąd?
Kolejne projekty ustaw w sejmie.

Prace zespołu ds.pracowniczych i płacowych zakończyły się przyjęciem wniosków (wraz ze zdaniami odrębnymi), w których zawarto oczekiwania środowiska oraz reakcję partnerów społecznych na brak odpowiedzi rządu wobec zgłoszonych oczekiwań.
Chyba że, za taką odpowiedź uznać należy skierowanie -poza konsultacjami społecznymi- projektu ustawy "o szczególnych uprawnie pokaż więcej


Temat
2008-02-13
13.02.2008 r
DRGNEŁO?
W dniu dzisiejszym odbyło sie drugie posiedzenie Zespołu Pracowniczego ds. wynagrodzeń, w którym uczestniczył Minister z Kancelarii Premiera M. Bonii. Zespół przyjął wnioski oparte o wcześniej przesłane postulaty. Wnioski zamieszczamy poniżej.
Warszawa 13 lutego 2008

Wnioski z dnia 13.02.2008r.
Zespołu do spraw pracowniczych i płacowych „Białego szczytu”
Uczestnicy Zespołu do spraw pracowniczych i płacowych & pokaż więcej


Temat
2008-02-03
03.02.2008 r
WZD i KONGRES SOZ
W dniach 27-29.02.2008 r odbędzie sie Walny Zjazd Delegatów oraz Kongres Sekretariatu Ochrony Zdrowia w Rabce.Delegaci mogą odbierać zawiadomienia od poniedziałku tj. 04.luty 2008 r w Zarządach Regionów. pokaż więcej


Temat
2008-02-01
01.02.2008r .
KOMUNIKAT
W dniu 01.02.2008r. odbyło się wspólne posiedzenie Sekcji Krajowej Służby Zdrowia i Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Ustalono składy osobowe do pracy w zespołach tematycznych „Białego Szczytu”.
1.Zespół ds. zmian organizacyjnych w obszarze zakładów opieki zdrowotnej:
Ireneusz Sołek, Ewa Jakimowicz
2. Zespół ds. pacjenta:
Katarzyna Zimmer-Drabczyk, Barbara Noworolska
3. Zespół ds. finansowania ochrony pokaż więcej


Temat
2008-01-31
31.01.2008 r.
KOMUNIKAT
W dniu 31. 01.2008 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu poświęcone problemom Ratownictwa Medycznego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pracowników Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W spotkaniu ze strony NSZZZ „Solidarność’ uczestniczyli: Przewodniczący Sekcji Krajowych i Sekcji Problemowej Służby Krwi.
W trakcie spotkania przedstawiono obok postulatów wzrostu płac, również palące problemy w funkcjonowa pokaż więcejPlakatKalendarz

Styczeń 2021
PnWtSrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
bottom