logo
top

Temat
2008-03-20
Gdańsk, 20 marca 2008 r.
Wobec zakończenia prac tzw. Białego szczytu bez rozwiązania kluczowych dla
ochrony zdrowia problemów, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
"Solidarność" Janusz Śniadek, zwrócił się do wicepremiera Waldemara Pawlaka,
przewodniczącego Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych o
włączenie problemu systemu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia do
dyskusji w Komisji. Tekst poniżej:Pan< pokaż więcej


Temat
2008-03-19
19.03.2008 r.
W dniu 19.03.2008 roku zakończyły się obrady "Białego Szczytu".W czasie
plenarnego posiedzenia przedstawiono kolejny,nowy projekt "Rekomendacji
Konferencji Białego Szczytu",który nie tylko nie uwzględniał zgłoszonych
wcześniej przez partnerów społecznych uwag ( w tym NSZZ "S"-pełny tekst
z uwagami poniżej).
Dodano nowe rozdziały,których treści wcześniej nawet drogą
elektroniczną,nie zaproponowano.Gdyby,tak jak proponowała "S"przyjąć< pokaż więcej


Temat
2008-03-18
18.03.2008 r.
Projekt 13.03 (komitet redakcyjny)
REKOMENDACJE
KONFERENCJI „BIAŁEGO SZCZYTU”
z dnia 17 marca 2008 r.

Uwagi ogólne Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
W ocenie Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” proponowany projekt nie oddaje w pełni opinii i stanowisk reprezentowanych przez partnerów społecznych biorących udział w konferencji. Wobec powyższego na pokaż więcej


Temat
2008-03-10
10.03.2008 r.
Realizując uchwałę WZD KSSZ Rada Sekcji oraz eksperci biorący udział w
pracach zespołów problemowych przygotowali odpowiedź na skierowany do
członków Komitetu Sterującego katalog zagadnień problemowych.
Tekst,przesłany do MZ zamieszczamy poniżej.


I. STATUS ZOZ-ów

1. Czy jest zgoda na system przekształceń ZOZ-ów w spółki prawa handlowego? Jakie gwarancje są niezbędne, aby nie doszło do tzw. dzikiej prywatyzacji?

Należy najpierw postawić pytanie jaki jest cel takich przekształceń?
Co chcemy dzięki temu osiągnąć?
Czy formuła spółki prawa handlowego nie stoi w sprzeczności z podstawową misją zoz, którą jest ratowanie zdrowia i życia lub co najmniej jej nie ogranicza? Zwłaszcza w systemie, który nie posiada elektronicznej ewidencji kosztów, monitorowania nie tylko ilości, ale i zasadności udzielanych świadczeń, jak również ordynacji leków.
Formuła prawna podmiotów nie jest „receptą” na prowadzenie działalności .
Powinien być zachowany parytet, iż jednostki niepubliczne uzupełniają ofertę jednostek publicznych.
Czy w sytuacji limitowania ilości świadczeń oraz nie uwzględniania zmian kosztów ( ponoszonych przez świadczeniodawców) przez płatnika, możliwe jest prowadzenie działalności, której zasadniczym celem jest osiągnięcie zysku.
Jaki powinien być udział sektora prywatnego w rynku usług medycznych- w ocenie NSZZ „S” bezwzględnie musi on mieć charakter uzupełniający ofertę publiczną.
Sektor publiczny powinien głównie zabezpieczać i realizować prawa obywateli zapisane w art.68.Konstytucji RP. Jest to niezbędnie potrzebne do właściwej organizacji opieki zdrowotnej. Obowiązek ten, zgodnie z zapisami Ustawy Zasadniczej, spoczywa na władzach publicznych.
W ocenie wielu ekspertów, nie tylko naszego Związku, realizacja tego zadania przy zdominowaniu rynku przez prywatne ( niepubliczne ) podmioty opieki zdrowotnej, jest praktycznie niemożliwa.

Ostrzegamy przed tragicznymi w skutkach konsekwencjami, jakie mogą dotknąć pacjentów w sytuacji skomplikowanych i kosztochłonnych schorzeń i urazów, których leczenie nie będzie się nzoz-om opłacało.
Nie do przyjęcia są jakiekolwiek przekształcenie systemowe ZOZ- ów bez zabezpieczeń i gwarancji pracowniczych, jak również zachowania dostępności do świadczeń zdrowotnych np.podczas trwania postępowania upadłościowego.
Wydaje się być zasadnym- jeśli nie będzie dokonywana zmiana art.68.Konstytucji-ustawowe określenie zabezpieczenia realizacji tego artykułu w okresie przekształceń i po ich wdrożeniu.

2. Czy warunkiem wprowadzenia tego mechanizmu ma być uprzednie lub równoległe z przekształceniem oddłużenie placówek zdrowia?

Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” jest przeciwny kolejnym procesom „prostego oddłużania”, a zwłaszcza w kontekście łączenia pkt.1i 2 natomiast wielokrotnie podnosiliśmy konieczność pomocy w rozwiązaniu problemu obsługi długów, ich rozłożenia w czasie- sekurytyzacja?
Szczególnie ważne było to wobec placówek, które po zrealizowaniu programów restrukturyzacyjnych- najczęściej kosztem pracowników- zaczęły bilansować swoją bieżącą działalność.
Po nieprzygotowanym wprowadzeniu dyrektywy czasu pracy – bez zabezpieczenia skutków finansowych- mamy do czynienia z kolejną, masową falą zadłużeń.
Kto poniesie prawną i polityczną odpowiedzialność za tę sytuację?

3. Czy powinno nastąpić przekazanie szpitali na szczebel samorządu wojewódzkiego?

Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” wielokrotnie podnosił konieczność ograniczenia ilości organów założycielskich, co umożliwiłoby nie tylko działania restrukturyzacyjne, poprawę dostępności, efektywności (dostosowanie podaży usług do popytu),ale jednocześnie zapewniło właściwą organizację opieki zdrowotnej dla obywateli i zapewniło jej skuteczny monitoring
.

4. Czy powinien być utrzymany w przyszłości system kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ u każdego świadczeniodawcy z sektora publicznego ( co jest dotychczasową praktyką)? Równość w kontraktowaniu obu sektorów-prywatnego i publicznego?

Równość w kontraktowaniu, co oznacza spełnianie przez świadczeniodawców publicznych i prywatnych tych samych lub zbliżonych warunków i świadczenia usług medycznych dla wszystkich obywateli.
Nie oznacza jednak obligatoryjności, czyli że każdy nowopowstający podmiot musi mieć zapewniony kontrakt z płatnikiem publicznym.Należałoby uwzględniać rolę jaką w dobrze zorganizowanym systemie spełnia dana placówka.

5. Jaki system zarządzania: Konsultant- ordynator-lekarz zarzadzający? A może zróżnicowany? Kto powinien decydować o przyjęciu takiego lub innego rozwiązania?

Rozwiązanie powinno być oparte o jednostkę organizacyjną i specyfikę danego zoz-u.
Osoby kierujące powinny być w ocenie Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „S” wyłaniane w drodze konkursu. Mamy jednak świadomość że sytuacja związana z dyrektywą unijną o czasie pracy będzie w wielu przypadkach wymuszała system konsultancki .

II. FINANSE I UBEZPIECZENIA

1. Akceptacja dla niewielkiej, powszechnej partycypacji w kosztach świadczeń zdrowotnych przez pacjentów( na poziomie świadczeń opieki podstawowej, porad lekarzy specjalistów, podstawowych badań laboratoryjnych oraz usług hotelowych zakładów stacjonarnych?

Określenie „niewielkiej partycypacji” jest nieprecyzyjne ( to, co dla jednego jest niewielkie, dla drugiego, np. przy dochodzie na poziomie minimum socjalnego, jest nie do udźwignięcia); brak informacji, kto i na jakich zasadach ustalałby zasady tej partycypacji. Budzi szereg wątpliwości to, w jaki sposób opłaty byłyby zbierane( wprowadzenie kas fiskalnych w gabinetach)? Jaki cel miałoby wprowadzenie dopłat- czy nie ograniczyłoby to zasady równego dostępu i w efekcie na marne poszłyby lata prowadzenia edukacji społecznej w kierunku profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób. Która wizyta byłaby płatna i dlaczego? Istnieje obawa zintensyfikowania zjawiska „przerzucania” pacjentów i kosztów ich leczenia z poz do lecznictwa zamkniętego i na odwrót.
Na tak postawione pytania w katalogu, odpowiedź Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”jest jednoznacznie negatywna.

2. Dopuszczalność i zakres sprzedaży świadczeń zdrowotnych na zasadach rynkowych poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej? Jakie warunki muszą być spełnione, aby nie naruszało to praw osób korzystających ze świadczeń oferowanych w ramach ubezpieczenia powszechnego?

Równość podmiotów powinna dotyczyć również zakresu świadczenia ( sprzedaży) usług poza puz.

3. Określenie katalogu świadczeń gwarantowanych (pozytywnie), świadczeń częściowo gwarantowanych oraz niegwarantowanych przez system? Kiedy? Czy ma to nastąpić w momencie uruchamiania systemu ubezpieczeń dodatkowych i mechanizmów sprzedaży usług przez zakłady publiczne?

4. Jaki system ubezpieczeń dodatkowych? Dopuszczalność tzw.ubezpieczeń suplementarnych, połączonych ze zrzeczeniem się prawa do świadczenia gwarantowanego w ramach ubezpieczenia powszechnego?
5. Czy powinien być wprowadzony system współfinansowania świadczeń zdrowotnych dla rolników? W jakim horyzoncie czasowym?
6. Czy koniecznym warunkiem transparentności zasad finansowania systemu jest szybkie wprowadzenie systemu elektronicznej ewidencji świadczeń zdrowotnych i świadczeń farmaceutycznych?

Ad.3- 6 Konieczne jest poddanie debacie publicznej i ocenie, w jaki sposób docelowo finansowany ma być polski system opieki zdrowotnej. W jakiej wysokości ma być zagwarantowany udział środków publicznych? Przypominamy, iż twórcy ustawy o puz zakładali wysokość składki odliczanej od podatku na poziomie 11-13%. Wydaje się, iż pilne ustawowe określenie czasu dojścia do optymalnej wysokości składki jest niezbędnie konieczne.
Zgadzamy się, iż nakłady na opiekę zdrowotną powinny stanowić nie mniej niż 6%PKB- to minimum europejskie.
Konieczne natychmiastowe uszczelnienie środków już znajdujących się w systemie- ewidencja i zasadność ich wydatkowania jak również uporządkowanie kwestii związanych z odprowadzaniem składek za osoby nieubezpieczone, ich rodziny oraz ubezpieczonych w KRUS.
Dopiero później dalsze partycypowanie w kosztach przez pacjentów. Pojawia się pytanie - czy wszystkich? czy z wyłączeniem grup „ryzyka ”-osoby starsze, kobiety w ciąży i okresie macierzyństwa, dzieci do lat 18? Czy też inne grupy wiekowe, zawodowe, choroby cywilizacyjne i inne przewlekłe?
Wymagać to będzie również określenia koszyka świadczeń – i co najważniejsze w tym zadaniu- zrozumiałych, transparentnych kryteriów wg., których powinien on powstać.
W naszej ocenie technicznie łatwiej określić zakres świadczeń niegwarantowanych.
Koszyk świadczeń powinien być dla pacjentów czytelny, zrozumiały i uzasadniony oraz przestrzegać zapisów Ustawy Zasadniczej.
Wszystkie inne propozycje – dodatkowych źródeł zasilania finansowego są procesem wtórnym i aby mogły być akceptowalne społecznie, opierać się muszą na faktach i transparentności wydatkowania środków publicznych.
Należy być może wrócić również do koncepcji ulg podatkowych dla obywateli korzystających z usług niepublicznej służby zdrowia.
III. PRAWA PACJENTA

1. Rzecznik praw pacjenta- czy potrzebna jest nowa instytucja?

Inicjatywę powołania Rzecznika Praw Pacjenta Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” ocenia pozytywnie, nie tylko, jako odpowiedź na postulowane przez liczne organizacje pacjentów powołanie takiej instytucji, ale również ze względu na publiczną politykę zdrowotną państwa. Jednym z jej zasadniczych celów winno być podnoszenie (kształtowanie) świadomości pacjentów, nie tylko w zakresie ich praw, ale głównie profilaktyki medycznej i odpowiedzialnej roli pacjenta w procesie leczenia.

2. Jakie prawa pacjenta wymagają wyraźnej dodatkowej regulacji?

Za zasadne uznajemy zebranie rozproszonych przepisów dotyczących pacjentów w jeden akt prawny – w czytelny sposób opisujący prawa i obowiązki osób korzystających z usług medycznych.
Za szczególnie ważne uznajemy prawo do ochrony danych z zakresu badań medycyny genetycznej. Konieczne wydaje się być również uproszczenie drogi dochodzenia roszczeń pacjenta w wyniku zaistnienia błędów w procesie leczenia. Istnieje potrzeba wyposażenia pacjentów w jednolity dokument ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Potrzeba i forma ochrony zbiorowych praw pacjenta?

Gwarancją ochrony zbiorowych praw pacjenta powinno być kompleksowe uregulowanie ustawowe.

4. Koszyk pozytywny czy negatywny świadczeń gwarantowanych?

Tak jak wcześniej uznajemy, iż nadrzędne jest przyjęcie kryteriów kwalifikowania procedur do koszyka – opartych na wskazaniach medycznych, społecznych i finansowych. Muszą być proste, czytelne i zrozumiałe dla pacjentów- i co najważniejsze wykluczać ryzyko pobierania nieuzasadnionych dodatkowych opłat.

IV. PRACOWNICY SŁUŻBY ZDROWIA

1. Jakie powinny być mechanizmy prawne gwarantowania realnych podwyżek wynagrodzeń?

Powinny to być zapisy ustawowe, trwale gwarantujące, w oparciu o kwalifikacje i zakres wykonywanych obowiązków, wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Należy określić w nim również inne, również pozapłacowe regulacje dot. czasu i warunków zatrudniania, podnoszenia kwalifikacji oraz urlopów.

2. Czy mechanizmy uwzględniające godziwe wynagrodzenie personelu medycznego(np. w ramach ważenia punktów przy kontraktowaniu usług przez NFZ- konieczne quantum punktowe uwzględniające pracę personelu medycznego) powinny mieć zastosowanie powszechne, czy jedynie w obrębie sektora publicznego?

Mechanizmy powinny mieć charakter powszechny, przy ważeniu kosztów pracy w świadczeniu medycznym bez znaczenia jest forma prawna działania podmiotu.

3. Problem jednoetatowości. Czy wyłączność zatrudnienia w zoz-ie (w połączeniu ze zrzeczeniem się prywatnej praktyki?) może i powinna być kryterium kształtowania wysokości wynagrodzeń?

Warunki zatrudnienia określa prawo pracy.

4. Czas pracy a dyżury?

Problem czasu pracy i dyżurów medycznych regulują przepisy Dyrektywy UE oraz zgodne z nimi regulacje prawa polskiego


Temat
2008-03-01
01.03.2008
W dniach 27-29.02.2008 roku w Rabce odbyło się posiedzenie Walnego
Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Sekretariatu Ochrony
Zdrowia.
Omówiono aktualną sytuację,zwracając szczególną uwagę na zagrożenia
związane z wejściem w życie dyrektywy czasu pracy,a zwłaszcza wobec
nierównego traktowania i dzielenia środowisk pracowniczych.
Pomijanie części pracowników podczas regulacji płacowych będzie musiało
skutkować esk pokaż więcej


Temat
2008-02-20
20.02.2008 r

Celowe wprowadzenie strony społecznej w błąd?
Kolejne projekty ustaw w sejmie.

Prace zespołu ds.pracowniczych i płacowych zakończyły się przyjęciem wniosków (wraz ze zdaniami odrębnymi), w których zawarto oczekiwania środowiska oraz reakcję partnerów społecznych na brak odpowiedzi rządu wobec zgłoszonych oczekiwań.
Chyba że, za taką odpowiedź uznać należy skierowanie -poza konsultacjami społecznymi- projektu ustawy "o szczególnych uprawnie pokaż więcej


Temat
2008-02-13
13.02.2008 r
DRGNEŁO?
W dniu dzisiejszym odbyło sie drugie posiedzenie Zespołu Pracowniczego ds. wynagrodzeń, w którym uczestniczył Minister z Kancelarii Premiera M. Bonii. Zespół przyjął wnioski oparte o wcześniej przesłane postulaty. Wnioski zamieszczamy poniżej.
Warszawa 13 lutego 2008

Wnioski z dnia 13.02.2008r.
Zespołu do spraw pracowniczych i płacowych „Białego szczytu”
Uczestnicy Zespołu do spraw pracowniczych i płacowych & pokaż więcej


Temat
2008-02-03
03.02.2008 r
WZD i KONGRES SOZ
W dniach 27-29.02.2008 r odbędzie sie Walny Zjazd Delegatów oraz Kongres Sekretariatu Ochrony Zdrowia w Rabce.Delegaci mogą odbierać zawiadomienia od poniedziałku tj. 04.luty 2008 r w Zarządach Regionów. pokaż więcej


Temat
2008-02-01
01.02.2008r .
KOMUNIKAT
W dniu 01.02.2008r. odbyło się wspólne posiedzenie Sekcji Krajowej Służby Zdrowia i Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Ustalono składy osobowe do pracy w zespołach tematycznych „Białego Szczytu”.
1.Zespół ds. zmian organizacyjnych w obszarze zakładów opieki zdrowotnej:
Ireneusz Sołek, Ewa Jakimowicz
2. Zespół ds. pacjenta:
Katarzyna Zimmer-Drabczyk, Barbara Noworolska
3. Zespół ds. finansowania ochrony pokaż więcej


Temat
2008-01-31
31.01.2008 r.
KOMUNIKAT
W dniu 31. 01.2008 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu poświęcone problemom Ratownictwa Medycznego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pracowników Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W spotkaniu ze strony NSZZZ „Solidarność’ uczestniczyli: Przewodniczący Sekcji Krajowych i Sekcji Problemowej Służby Krwi.
W trakcie spotkania przedstawiono obok postulatów wzrostu płac, również palące problemy w funkcjonowa pokaż więcejPlakatKalendarz

Styczeń 2021
PnWtSrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
bottom