Legitymacja

Tygodnik Solidarność


Związkowe Gadżety

Program Grosik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 375232
Start Aktualności No images

REGION ZIEMIA PRZEMYSKA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej skierowało pismo do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" (odpowiedź na wniosek NSZZ "Solidarność")
na temat zmian, które weszły od 1 stycznia br. do ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jeśli u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 50 pracowników pracownicy objęci są układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania, wówczas postanowienia o nietworzeniu funduszu świadczeń socjalnych powinien zawierać układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania - wynika z pisma Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja i pismo "Solidarności" oraz odpowiedź Ministerstwa dostępne TUTAJ

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

16 grudnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016, poz. 2255). Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. do Kodeksu pracy oraz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Kodeks pracy
Zmiany ustawy Kodeks pracy dotyczą zasad ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, świadectw pracy, współodpowiedzialności materialnej pracowników oraz  terminów wniesienia odwołania do sądu pracy.
Zmiana zasad ustalania regulaminu wynagradzania  polega na zwiększeniu do 50 liczby zatrudnionych pracowników nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, nakładającej na pracodawcę obowiązek ustalenia warunków wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może ustalić regulamin wynagradzania ale nie jest do tego obowiązany przez przepisy prawa.
Inaczej kształtuje się sytuacja pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym. W przypadku gdy u takiego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa i złoży ona wniosek o ustalenie regulaminu wynagradzania, pracodawca  ma obowiązek ustalić ten regulamin. W sposób analogiczny została uregulowana zmiana zasad wprowadzenia regulaminu pracy.
Termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania, żądania nawiązania umowy o pracę  uregulowany w art. 264 k.p. został wydłużony i wynosi do 21 dni.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podniesiony został również próg zatrudnienia, którego osiągnięcie nakłada na pracodawcę obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I tak,  obowiązek tworzenia Funduszu obejmuje pracodawców zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą, ale nie mają obowiązku tworzyć Funduszu.  Natomiast pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.  Przepisy ustawy nie wskazują terminu w którym zakładowa organizacja związkowa powinna złożyć wniosek o utworzenie Funduszu. Zatem można przyjąć, iż termin ten rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. z dniem 1 stycznia br.
Spotkaliśmy się z opiniami,  iż termin ten upływa z dniem 31 stycznia br.  Zgodnie z treścią art. 3 ust. 3a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego przekazuje pracownikom informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Zatem możliwość uwolnienia się przez pracodawcę od tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poprzez przekazanie informacji w terminie wskazanym w ustawie  dotyczy tylko tych pracodawców, u których nie występują wewnętrzne źródła prawa pracy i nie działają związki zawodowe. 
Tam gdzie związki zawodowe działają lub występują wewnętrzne źródła prawa pracy rezygnacja z tworzenia funduszu wymaga zmiany wewnętrznego źródła prawa na zasadach ustawowych. 
Po to by nie zakłócać funkcjonowania Funduszu, zakładowe organizacje związkowe  działające u pracodawców zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nie powinny ociągać się ze składaniem wniosków o tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Ze względu na docierające sygnały o problemach w wykładni przepisów, w szczególności dotyczących utrzymania obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Komisja  Krajowa NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej i Ministerstwa Rozwoju  z wnioskiem o wydanie stanowiska w sprawie.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

Przemyskie środowisko zawodowe ratowników medycznych, zrzeszone w  szpitalnej "Solidarności", a także w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Ratowników Medycznych wzbogaciło się w nowoczesny Ambulans sanitarny oraz w sprzęt medyczny najnowszej generacji, który jest bezpieczny zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego. 
Nowo zakupiony Ambulans pozyskano po trudnych staraniach i dzięki dużemu zaangażowaniu wielu instytucji i osób. Dlatego od 1 stycznia pojazd wszedł do służby ratownictwa medycznego przemyskiego Pogotowia Ratunkowego, skupionego  przy Wojewódzkim Szpitalu im. Świętego Ojca Pio w Przemyślu. Jednak, aby mógł on ratować potrzebujących oraz służyć mieszkańcom naszego miasta i całego powiatu przemyskiego, długo wcześniej zostały poczynione zabiegi o pozyskanie środków. 
Niebagatelny wkład i olbrzymie zaangażowanie w tak ważnej sprawie wniósł  Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność", który podjął się mediacji i starań o otrzymanie środków finansowych na ten cel w Urzędzie Wojewódzkim a także w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Uroczystość poświęcenia domu wybudowanego dla pani Haliny Iwaneczko
i jej córki Łucji
w ramach przeprowadzonej Akcji charytatywnej „Mam takie marzenia…” odbędzie 29 stycznia 2017 roku (niedziela) w Skołoszowie.
 

W programie uroczystości:

godz. 15.00 – dziękczynna msza św. w intencji wszystkich ofiarodawców pod przewodnictwem J.E. Abpa Adama Szala, kościół  pw. Bożego Miłosierdzia
w Skołoszowie, ul. Floriańska 1. 
po mszy św. - poświęcenie domu
wybudowanego dla pani Haliny Iwaneczko i jej córki Łucji, aby mogły żyć w godnych warunkach. 
godz. 16.30 – okolicznościowe spotkanie w Zespole Szkół w Skołoszowie, ul. Franciszkańska 5 -  jasełka, występ chóru, podziękowania, poczęstunek.

 

Skromność – słowo to oddaje postawę pani Haliny Iwaneczko. Nie  prosiła, nie narzucała się nikomu, wręcz przeciwnie starała się ukryć sytuację i realia, w jakich przyszło jej i córce mieszkać i żyć. Można powiedzieć, że marzenia o poprawie bytu, pomimo starań, były dla niej nie do spełnienia.
  Dzięki członkom związku Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. Oddział w Jarosławiu, a szczególnie wyjątkowemu sercu Andrzeja Salwy Przewodniczącego, problem został dostrzeżony i zainicjowano pierwszą pomoc. To dzięki jego determinacji, entuzjazmowi i wierze w sukces. Zaapelował do Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” o wsparcie i pomoc w rozpowszechnieniu akcji. Z pewnością to nie dzieło przypadku, że nasze wspólne ścieżki się zbiegły.
  
Tylko dzięki wielu ludziom, do których zwróciliśmy się, mogliśmy podjąć to niełatwe wyzwanie. Sama idea pomocy, a także sposób w jaki ją organizowaliśmy ujęła grono zacnych i szanowanych osób o wielkim sercu i dobrej woli. 
  Niewątpliwie efekt prowadzonej przez nas akcji charytatywnej „Mam takie marzenia…” jest wynikiem wsparcia materialnego i finansowego bez którego nie wybudowalibyśmy tego domu oraz godzin pracy społecznej wykonanej przez wiele osób, pomocy władz lokalnych, urzędników, ludzi dobrej woli, dobrego słowa i modlitwy. To dzieło to przykład, że całkowicie oddolna inicjatywa, bez zbędnych formalizmów jest możliwa. Nie można tu pominąć wsparcia duchowego, które było dla nas siłą do pokonywania problemów, udzielonego przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Adama Szala Metropolitę Przemyskiego. 
  
Chęć pomocy pani Halinie i jej córce połączyła wiele serc -  to przykład solidarności tej codziennej, ludzkiej niesionej bezinteresownie, a która jest wpisana w ideę i byt NSZZ „Solidarność”. Powtarzając za naszym wielkim rodakiem  Świętym Janem Pawłem II: „Fundamentem solidarności w jej głębszym wymiarze jest nie tylko dobro wspólne, ale sama osoba ludzka”. 

Nam członkom NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Przemyska pozostaje duma i radość z tego dzieła, ale przede wszystkim podziękowania dla tak wielu osób, których nie sposób wszystkich wymienić, a dzięki którym razem osiągnęliśmy to co na samym początku było tylko marzeniem.

Z wyrazami szacunku

Szymon Wawrzyszko

Przewodniczący Zarządu Regionu
Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność  

 

Charytatywny Halowy Turnieju Piłki Nożnej
na rzecz zmagającego się z chorobą nowotworową ratownika medycznego Grzegorza Olko
21 stycznia 2017 roku (sobota) w godzinach od 8:45 do 15:00 - Hala sportowa POSiR w Przemyślu

Przeczytaj artykuł: tutaj

 

Możliwość porozumienia się głównych sił parlamentarnych powoduje, że należy w tym momencie powstrzymać się od czynnych działań. - Trzeba dać szansę na powrót do normalności – zdecydowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która 9 stycznia br. obradowała w Gdańsku na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu. 
- Narracja opozycji, która sama nazywa siebie opozycją totalną, ma na celu stworzenie wrażenia totalnego chaosu w kraju. Metoda ta obliczona jest na wywołanie konfrontacji społecznej, paraliżu państwa, a w konsekwencji na przejęcie władzy. Ten sposób działania niemający nic wspólnego z demokracją i niszczący kulturę polityczną, niezbędną do funkcjonowania demokratycznych instytucji, nie może być akceptowany – czytamy w stanowisku wydanym po obradach Komisji Krajowej.
Zdaniem Związku źródłem takich działań jest zakwestionowanie przez część opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej wyników ostatnich wyborów, co w istocie jest opozycją wobec społeczeństwa, które takiego wyboru dokonało. 
- NSZZ „Solidarność” apeluje o uszanowanie zasad demokracji konstytucyjnej, zaprzestanie totalnej opozycji wobec decyzji polskiego społeczeństwa wyrażonej przy urnach wyborczych – czytamy dalej w stanowisku. 
Kończąc swoje stanowisko Komisja Krajowa zastrzega, że dalsze naruszanie zasad demokratycznego państwa prawa przez tzw. totalną opozycję, zmierzającą do paraliżu funkcjonowania państwa spotka się ze zdecydowaną reakcją „Solidarności”.

Treść stanowiska tutaj

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

Intensywność i skuteczność – tak można opisać minione 12 miesięcy pracy w wykonaniu Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Niezliczone kampanie organizowania prowadzone w całym kraju, pozyskanie ponad 1300 nowych członków Związku, utworzenie 24 nowych organizacji związkowych, rozwinięcie kilkudziesięciu już istniejących. Podpisanie 10 Porozumień o współpracy na rzecz rozwoju z Regionami oraz Porozumienia międzynarodowego z UNI Global Union. Flagowa kampania organizowania giganta handlu elektronicznego Amazon. Udział w powstaniu Komitetu ds. Organizowania EKZZ oraz Zespołu ds. Rozwoju Komisji Krajowej.

więcej na: www.solidarnosc.org.pl

O sukcesie "Solidarności" w Amazonie tutaj
Po dwóch latach od powołania do życia organizacji związkowej we wrocławskim oddziale Amazon Fulfillment Poland i kilku miesiącach intensywnej kampanii organizowania pracowników zatrudnionych w magazynach amerykańskiego giganta, pomiędzy przedstawicielami pracodawcy i Komisją Zakładową podpisane zostało Porozumienie o współpracy. „Solidarność” jest pierwszym związkiem zawodowym na świecie, któremu udało się zawrzeć umowę z największym przedsiębiorstwem handlowym globu.

Źródło: www solidarnosc.org.pl

 

Od 1 stycznia 2017 r. znowelizowana została treść art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym. Progi podatkowe pozostały na niezmienionym poziomie, natomiast zmianie uległa kwota zmniejszająca podatek - jej wysokość nie jest już stałą wartością.
Przyjęta nowelizacja wprowadza zmianę naliczania kwoty wolnej od podatku w zależności od wysokości rocznego dochodu podatnika. Wraz ze wzrostem dochodów podatnika maleć będzie kwota zmniejszająca podatek. Będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do podstawy opodatkowania. Oznacza to wzrost progu dochodowego dla najuboższych o 3 509 zł. Dla osób zarabiających od 6 600 zł do 11 000 zł rocznie podatek spadnie, natomiast od 85 528 zł wzrośnie. Bez zmian pozostanie sytuacja podatników zarabiających od 11 000 zł do 85 528 zł rocznie.
Podatnicy, których dochód roczny mieści się w przedziale: 
- do 6 600 zł nie zapłacą podatku dochodowego
- powyżej 6 600 zł do 11 000 zł będą mogli odliczyć kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy 1 188 zł a 556,02 zł (miesięcznie od 99 zł do 46, 34 zł), będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 11.000 zł
- powyżej 11 000 zł do 85 528 zł będą mogli odliczyć kwotę zmniejszającą podatek równą 556,02 zł,  (bez zmian)
- powyżej 85 528 zł  do 127 000 zł będą mogli odliczyć kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy 556,02 zł a 0 zł, (miesięcznie od 46,34 zł do 0 zł), będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 127.000 zł),
- powyżej 127 000 zł nie będą korzystać z kwoty zmniejszającej podatek.

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 45

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................