Legitymacja

Tygodnik Solidarność


Związkowe Gadżety

Program Grosik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 380714
Start Aktualności No images

REGION ZIEMIA PRZEMYSKA

(18.05.2018) Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Osób Niewidomych odbyło się w Przemyślu. Dotychczas funkcję przewodniczącego pełnił kol. Marian Sowiński, członek Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność". W dniu dzisiejszym podjął decyzję o niekandydowaniu. Serdecznie dziękujemy Koledze Marianowi za te wszystkie lata pracy na rzecz osób niewidomych, jak i wszystkich członków NSZZ "Solidarność".
Nowym przewodniczącym Sekcji na kadencję 2018 - 2022 został wybrany kol. Jerzy Łaba, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Spółdzielni Niewidomych "Start" w Przemyślu. Gratulujemy i życzymy wytrwałości w pracy związkowej.
W WZD uczestniczyli: Tadeusz Majchrowicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej, reprezentujący Krajową Komisję Wyborczą, Krzysztof Rowiński Pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność " ds. Osób Niepełnosprawnych i Szymon Wawrzyszko Przewodniczący Zarządu regionu Ziemia Przemyska


Od lewej: Jerzy Łaba i Marian Sowiński

 

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność oraz Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich podpisali 5 kwietnia porozumienie w sprawie reform na rynku pracy. Sygnatariusze porozumienia postulują, by rząd jak najszybciej zajął się wprowadzeniem zmian w życie. 
Związkowcy i reprezentanci pracodawców domagają się przede wszystkim ujednolicenia zasad podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu osób wykonujących pracę na podstawę umów zlecenia, umów agencyjnych i innych umów o świadczenie usług, szczególnie uwzględnienia maksymalnej podstawy naliczenia składek do wysokości 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej: tutaj

Źródło: www.tysol.pl

 

 

Oświadczenie Piotra Dudy, przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, w związku z pismem ZZP PIP do Głównego Inspektora Pracy dot. obowiązków PIP wobec ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Dziękujemy koleżankom i kolegom ze Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy za potwierdzenie, że praca w soboty i niedziele jest bardzo uciążliwa, jest przyczyną wielu schorzeń, zarówno natury psychicznej jak i fizycznej oraz ma degradujący wpływ na życie rodzinne. Praca w handlu najczęściej wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i odpowiedzialnością materialną. Dziękujemy też za przywołanie w liście do Głównego Inspektora Pracy uzasadnienia obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, uznając zawarte tam argumenty za swoje własne. 
To potwierdza słuszność działań, które wspólnie z partnerami podjęła NSZZ „Solidarność” dla wprowadzenia ograniczenia handlu w niedzielę. Jednocześnie jest sprzeczne z postulatami OPZZ, który w zamian za wyższe wynagrodzenie opowiada się za tym, aby pracownicy handlu, bez względu na skutki dla ich zdrowia i dla funkcjonowania ich rodzin, w ten dzień przychodzili do pracy.
Odnosząc się do apelu zawartego w piśmie do GIP warto zaznaczyć, że inspektorzy wykonując obowiązki wynikające z ustawy nie muszą wyłącznie w niedzielę dokonywać kontroli. Mają wiele innych możliwości pracy w tygodniu (np. kontrola ewidencji czasu pracy, monitoring, dokumenty sprzedaży, itp.). Najważniejsze, aby inspektorzy PIP, mając na względzie destrukcyjny dla pracownika i jego rodziny charakter pracy w soboty i niedziele – co potwierdzają związkowcy z ZZP PIP w swoim liście – bardzo poważnie zaangażowali się w egzekwowanie prawa do wolnej niedzieli. Jeśli bowiem oni sami uznają swoją sobotnią i niedzielną pracę, nie będącą pracą fizyczną, za degradującą zdrowie, tym bardziej powinni zrozumieć pracowników handlu, którzy nie tylko umysłowo, ale i fizycznie ciężko pracują.

To niezwykle ważna i doniosła misja największego sojusznika pracowników – Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
Komitet Obchodów 100. Rocznicy Urodzin Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, Patrona Technikum nr 8 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu

zapraszają do wzięcia udziału w konkursach
z okazji 100. rocznicy urodzin Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka:

Konkurs literacko - wizualny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

"Śladami Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
w 100. rocznicę urodzin"

Konkurs malarski dla dorosłych

"Ksiądz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk - budowniczy świątyń
(w 100.rocznicę urodzin)


adresowany do artystów profesjonalnych i amatorów

Prace konkursowe należy dostarczyć do 30 kwietnia 2018 roku na adres: Technikum nr 8 im. Ks. Abp. I. Tokarczuka, ul. Dworskiego 100, Przemyśl 37-700 z dopiskiem tytułu odpowiedniego konkursu.

Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne na stronie:
www.rokignacegotokarczuka.pl/index.php/konkurs

 

W 2018 r. przypada 100. rocznica urodzin Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka, pierwszego metropolity przemyskiego,  niestrudzonego krzewiciela norm etycznych, przywódcy duchowego w czasach komunizmu.
Sejm RP oraz Sejmik Województwa Podkarpackiego ustanowili rok 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. „Dedykowanie roku 2018 Ignacemu Tokarczukowi wiąże się z przypadającą z 100. rocznicą urodzin arcybiskupa, który przez wiele dekad jako ordynariusz archidiecezji przemyskiej był duchowym przywódcą mieszkańców Podkarpacia i ich zmagań z komunistycznym systemem” – czytamy w uchwale radnych Sejmiku.

W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin śp. Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka: 
-  13 stycznia br. odbyła się “Sesja naukowa z okazji 100. rocznicy urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka”. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach V Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej i rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego, w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w sali audiowizualnej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Na rozpoczęcie części naukowej głos zabrał Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który przypomniał, że 8 czerwca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Większość z nas go pamięta jako człowieka niezłomnego – mówił Marszałek Kuchciński, który na zakończenie swojego wystąpienia, na ręce dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Jana Jarosza, przekazał oryginał uchwały do zbiorów Muzeum (Źródło: www.przemyska.pl).
- 1 lutego br. (w dzień urodzin) o godz. 8.30 rozpocznie się konferencja naukowa pt. „Deus Caritas w życiu ks. abp. Ignacego Tokarczuka” (Deus Caritas - Bóg jest miłością) - aula Instytutu Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W ramach konferencji  obok sesji wykładowych przedstawiona zostanie sztuka o Księdzu Arcybiskupie (klerycy WSD Przemyśl) oraz wywiad z ks. abp. Ignacym Tokarczukiem z archiwum TVP Rzeszów. Poza tym:  wernisaż wystawy z okazji 100. rocznicy urodzin (
godz. 17.00 w Muzeum Archidiecezjalnym) oraz msza św. o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej.

Fot.: www.parafia-gorzanka.pl

 

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza wyższe limity zwolnień z PIT m.in.:

1)
kwotę zwolnioną z podatku w wysokości 380 zł podniesiono na 1000 zł
- zwolniona z PIT jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;

2) kwotę zwolnioną z podatku w wysokości 638 zł podwyższono do 1000 zł
- od początku 2018 r. wolne od podatku są zapomogi, inne niż te otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji
, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł;

3) wolne od PIT są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
a. z funduszu socjalnego, zfśs, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami - niezależnie od ich wysokości (do końca 2017 r. limit do 2280 zł),
b. z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł;

4) zrezygnowano ze zróżnicowania kwoty zwolnienia w zależności od rodzaju opieki sprawowanej nad dzieckiem poprzez podwyższenie go do jednolitej wysokości 1000 zł
- wolne od PIT są świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł;

5) kwotę wolną od PIT podniesiono z poziomu 760 zł do 2000 zł, w związku z czym w 2018 r. wyłączone z podstawy opodatkowania są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 ze źródeł innych niż zfśs – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.

Źródło:serwiskadrowego.pl
 

Ostatni rok dla organizatorów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” był wyjątkowo pracowity i skomplikowany. Połączenie działów rozwoju i szkoleń, współpraca z regionami, kilkanaście kampanii lokalnych, ogólnopolskich a także międzynarodowych. Działając wspólnie z organizatorami z regionów udało nam się przyłączyć do związku prawie 1 600 nowych członków. Utworzyliśmy 22 nowe organizacje związkowe i rozwinęliśmy ponad 80 już istniejących. Podpisaliśmy kilka umów o współpracy z instytucjami międzynarodowymi, regionami oraz komisjami zakładowymi. Uczestniczyliśmy w pracach zespołu ds. rozwoju związku przy KK, byliśmy wszędzie tam, gdzie poruszano temat organizowania pracowników.

Więcej: tutaj

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zastrzeżenia głowy państwa dotyczą "dochowania standardów procesu legislacyjnego”. 
Przypomnijmy, że chodzi o przedstawioną przez rząd ustawę znoszącą limit trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia jako podstawy składki na ubezpieczenie społeczne. Związki zawodowe ale także wiodące organizacje pracodawców protestowały, gdyż tryb procedowania nad tym projektem, który ma charakter zmiany systemowej, uniemożliwił ich efektywny udział w procesie legislacyjnym. Solidarność zwracała także uwagę, że ostatecznym efektem forsowanych przez rząd rozwiązań będzie drastyczne i nieakceptowalne społecznie zróżnicowanie przyszłych emerytur wypłacanych przez ZUS.

Źródło, więcej: http://www.tysol.pl/a14878-Emerytury-Prezydent-podziela-ocene-Solidarnosci-ze-rzad-naruszyl-standardy-dialogu-spolecznego

 

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 46

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................