KSN NSZZ Solidarność

Posiedzenie stałego Komitetu Równości ETUCE, Bruksela 2015

Sprawozdanie

z posiedzenia stałego Komitetu Równości ETUCE

ETUCE Standing Committee for Equality (SCE)

16 – 17. 03.  2015, Bruksela

W posiedzeniu wzięło udział 50 przedstawicieli z 26 krajów. Oprócz członków ETUCE reprezentowane były związki zawodowe z Argentyny, Albanii i Azerbejdżanu.

Na posiedzeniu przedstawiono wyniki ankiety nt. przestrzegania zasad równości w sektorze edukacji. Na 24 organizacji – członków respondentów odpowiedziało 17. W dyskusji wielu przedstawicieli związków krajowych podnosiło problem niedostosowania niektórych pytań tej ankiety do realiów danego kraju i związku.

Przedstawiono także program działania na lata 2016-2018. Priorytetami tego programu będą:

- rozwiązywanie problemów związanych z migracją (edukacja dzieci uchodźców, adaptacja nauczycieli w krajach emigracji)

- wspieranie i szkolenia dla nauczycieli pracujących z uczniami/studentami niepełnosprawnymi,

- wspieranie dialogu społecznego w obszarze edukacji.

Komitet współdziała z EIGE (European Institute for Gender Equality – Europejskim Instytutem ds. Równouprawnienia) z siedzibą w Wilnie.

Przyjęto szczegółowe rekomendacje działań na rok 2015 w obszarze dialogu społecznego i równości (Recommendations on Social Dialogue and Equal Opportunities). Najistotniejsze punkty tego dokumentu (z punktu widzenia KSN) to:

1. Komitet stwierdza, że dane dotyczące zawodu nauczycielskiego (zebrane i publikowane przez odpowiednie ministerstwa i instytucje) wskazują na wolniejszy rozwój karier kobiet niż mężczyzn, głównie z powodu ciężaru, związanego z godzeniem pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych. W wielu krajach występują trudności w uzyskaniu urlopów rodzicielskich i pracy na części etatu. Nawet w krajach, w których dialog społeczny funkcjonuje, nie podejmowane są dostateczne działania w tych sprawach.

Komitet sugeruje podejmowanie następujących działań w tym obszarze:

-  organizowanie szkoleń i seminariów, również przy współudziale ETUCE,

- lobbowanie za adekwatnymi regulacjami prawnymi,

- usprawnianie lub w niektórych krajach przywrócenie dialogu społecznego, na poziomie europejskim i narodowym.

2. Komitet stwierdza, że atrakcyjność kariery w zawodzie nauczycielskim lub w obszarze nauki wśród ludzi młodych jest ciągle niska. Ponadto, neoliberalne tendencje prywatyzacji i komercjalizacji edukacji zagrażają wolności akademickiej i są kontra produktywne w stosunku do promocji równych szans (kobiet i mężczyzn) w edukacji.

Komitet sugeruje podejmowanie następujących akcji w tym zakresie:

- stosowanie wszystkich możliwych kanałów informacji do informowania o konsekwencjach polityki neoliberalnej w edukacji (segregacja na rynku pracy, dyskryminacja społeczna); Komitet zachęca do włączenia się związków krajowych do kampanii prowadzonej przez ETUCE/EI przeciwko prywatyzacji.

- promocja tworzenia możliwości rozwoju zawodowego dla kobiet w sektorze edukacji (wyrównywanie szans na poziomie narodowym i regionalnym).

- rozwijanie strategii komunikacji przez media dla promocji pozytywnego postrzegania zawodu nauczycielskiego w społeczeństwie (prestiżu nauczycieli i pozostałego personelu), co wpłynie na większą atrakcyjność tego zawodu pośród młodych kobiet i mężczyzn.

 
W dokumencie, streszczonym powyżej,  który załączam w całości w oryginale angielskim, nie ma moim zdaniem żadnych stwierdzeń sprzecznych z naszym stanowiskiem. Były próby włączenia do tego dokumentu pewnych sformułowań dotyczących "płci kulturowej" i "róznych orientacji", ale zostały one odrzucone dużą większością głosów, między innymi dzięki interwencji Przewodniczącej Kounki Damianowej z Bułgarii, koleżanki z GEW i mojej.

W trakcie posiedzenia przeprowadziłam rozmowy ws ewentualnych projektów. KSN mogłaby zgłosić jakiś  projekt dot.  młodych naukowców, szczególnie młodych kobiet (m.in. doktorantów i doktorantek), opierając się na wymienionych wyżej akcjach sugerowanych przez Komitet. Przedstawicielka ZNP, Dorota Obidniak twierdzi, że najlepiej byłoby zrobić to np. wspólnie z GEW, z którym KSN miał dobre kontakty (również Sekcja Oświaty i Sekretariat). ZNP brała udział w kilku takich projektach, nie jako leader, tylko jako uczestnik w większych projektach z innymi związkami.

Od Susan Flockhard z ETUCE otrzymałam informacje o stronach www, na których można aplikować o projekty. Załączam poniżej adresy (linki), które byłyby przydatne dla KSN:

1. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&, in particular the budget lines 001, 002 and 004.

2. JUST:http://ec.europa.eu/justice/grants1/upcoming-calls/index_en.htm

3. HUMAN RIGHTS EDUCATION YOUTH PROGRAMME:
http://www.welcomeurope.com/european-funds/human-rights-education-youth-programme-522+422.html#tab=onglet_details.
applying as a research centre/university EASI - (1.1.) PROGRESS.

4.http://www.welcomeurope.com/european-funds/easi-1-1-progress-904+804.html#tab=onglet_details


W chwili obecnej biuro ETUCE w Brukseli przygotowuje broszurę  nt. możliwości finansowania w krajach sieci CEE, gdzie będzie znacznie więcej informacji.

 

                                                                                                 Maria Kotełko

                                                                            Członek Komisji ds. Międzynarodowych KSN

                                                                                 (członek Komitetu Równości ETUCE)

Łódź, 20. kwietnia 2015r.