Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność"

Grupy PZU

Związek zawodowy to masowa organizacja społeczna zrzeszająca na zasadzie dobrowolności ludzi pracy najemnej. Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Związki próbują więc przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie kodeksu pracy pracodawców, zabiegają o wyższe pensje i lepsze warunki pracy dla pracowników. Często prowadzą również działalność samopomocową (np. fundusze strajkowe), edukacyjną (np. kursy przekwalifikowujące) i oświatową (np. kampanie informacyjne o prawach przysługujących pracownikom).

Związek zawodowy (według ustawy) jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Jest on niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji, a organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.

Aby stać się Członkiem Związku należy tylko wypełnić deklarację członkowską NSZZ „Solidarność” i oczywiście skontaktować się z przedstawicielem reprezentującym związek na danym terenie (deklaracja do pobrania w dziale Dokumenty). Z chwilą podpisania deklaracji i przekazania jej przedstawicielowi reprezentującemu związek stajemy się członkami NSZZ „Solidarność”.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Share This