Niniejszy wpis ma za zadanie przypomnieć Koleżankom i Kolegom podstawowe informacje na temat rozwiązywania umów o pracę. W sytuacji w której następuje rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem na zasadzie porozumienia stron pracodawca nie ma obowiązku powiadamiać o tym fakcie związku zawodowego (jeżeli pracownik jest członkiem ZZ), a tym samym związek nie ma możliwości wypowiedzenia się w takiej sprawie. Co więcej podpis pracownika pod takim porozumieniem jest skuteczny i zamyka drogę do podjęcia kolejnych kroków. Oczywiście jeśli takie rozwiązanie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy.

Definicja porozumienia stron jest następująca:

Jest to uniwersalny, bo z założenia bezkonfliktowy, sposób rozwiązania umowy o pracę. W tym trybie może być rozwiązana każda umowa bez względu na jej rodzaj i okres, na jaki została zawarta. W praktyce do rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron dochodzi wtedy, gdy jedna ze stron stosunku pracy złoży ofertę rozwiązania umowy w tym trybie, a druga przyjmie ją bezwarunkowo. Oferta ta powinna wskazywać oczekiwany tryb ustania stosunku pracy, a także termin, w którym umowa miałaby zostać rozwiązana. Wyrażenie zgody przez drugą stronę stosunku pracy musi być bezwarunkowe, ponieważ stanowi tylko odpowiedź na złożoną ofertę. Przepisy kodeksu pracy, choć wymieniają porozumienie stron jako jeden ze sposobów rozwiązania stosunku pracy, nie regulują bliżej tej instytucji. Mają więc do niej zastosowanie poprzez art. 300 k.p. przepisy kodeksu cywilnego, zwłaszcza te dotyczące składania oświadczeń woli. Przy rozwiązywaniu umowy o pracę w drodze porozumienia stron nie obowiązują żadne ograniczenia, jakie przepisy prawa pracy nakładają na inne sposoby rozwiązywania tych umów. Oznacza to, że do rozwiązania umowy o pracę w tym trybie dojść może z każdym pracownikiem, nawet tym, którego stosunek pracy jest szczególnie chroniony. Dotyczy to m.in. kobiet w ciąży i na urlopie macierzyńskim, pracowników w wieku przedemerytalnym itp.

W przypadku każdej innej próby rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem – członkiem związku zawodowego, pracodawca informuje związek o tym fakcie na piśmie. Wynika z tego oczywista konkluzja, której nie będziemy tu przytaczać. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że pracownik ma prawo odmówić podpisania takiego dokumentu. W przypadku przedmiotowego rozwiązania umowy za porozumieniem stron automatycznie zmienia się jego tryb oraz procedura informowania.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że prawo obowiązujące w Polsce, mówi, iż reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy. Najlepszym sposobem, aby poprawić swoje warunki pracy jest zachęcenie jak największej ilości kolegów z pracy do dołączenia do NSZZ „Solidarność”. Im więcej członków Związku będzie w naszym miejscu pracy, tym większy wpływ będziemy mieć na warunki pracy i wysokość zarobków. Przynależność do naszego związku to także ochrona przed nieuprawnionymi działaniami pracodawcy i indywidualna pomoc prawna. Nie raz udowodniliśmy już, że jesteśmy skuteczni, przez co dajemy Wam poczucie bezpieczeństwa w naszej firmie.

Prze­wod­ni­cząca Komi­sji Międzyzakła­do­wej
NSZZ „Soli­dar­ność” Grupy PZU
Joanna Ratajczak


Share This