Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 636843
Start Dział Prawny No images

Dział Prawny

Radca Prawny - mgr Ewa Kalnicka

Poniedziałek - Wtorek w godzinach 8:00 - 16:00

Środa w godzinach 8:00 - 12:00


Prawnik - mgr Szymon Wawrzyszko


 Prawo obowiązujące
http://www.solidarnosc.org.pl/index.php/prawo-w-pracy/prawo

 

 Od 8 lipca 2009 r. obowiązują nowe przepisy o radach pracowników. Organizacje związkowe nie mogą wyznaczać przedstawicieli do rady pracowników. Rady wybrane w trybie "związkowym" i "mieszanym" do dnia nowelizacji, będą działały do końca swojej kadencji. Nowe przepisy nie odnoszą się bezpośrednio do obowiązywania porozumień podpisanych w trybie art. 24 ustawy o informowaniu tj. do dnia wejścia w życie ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Nowelizacja wprowadzona została ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U.2009 Nr 97, poz. 805) i wynika z konieczności dostosowania przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. (sygn. akt K 23/07). Za niekonstytucyjne TK uznał przepisy odnoszące się do trybu wyboru i sposobu odwoływania rady pozostawiając ustawodawcy 12 miesięcy na nowelizację ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550 ze zm.).

Więcej…

 

Organizacja Zakładowa zgodnie z art. 2.1 Ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników podlega obowiązkowi ewidencyjnemu. Organizacja Zakładowa składa wniosek o nadanie NIP na druku NIP-2 w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo dla danej Organizacji. Przy składaniu wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej niezbędne są następujące dokumenty: - zaświadczenie o nadanym numerze REGON, - poświadczenie o rejestracji Organizacji Związkowej wydane przez Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" , - Statut NSZZ "Solidarność" potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność", - Dokument, najczęściej jest to umowa najmu lub użyczenia, potwierdzający prawo do korzystania z lokalu, pomieszczenia lub nieruchomości w której Organizacja Zakładowa ma swoją siedzibę i biuro. Informujemy, że wszystkie Organizacje Zakładowe posiadające osobowość prawną podlegają obowiązkowi prowadzenia ewidencji rachunkowej w taki sposób, aby można było ustalić wysokość dochody bądź straty, podstawy opodatkowania i należnego podatku, oraz obowiązkowi składania w urzędzie skarbowym właściwym miejscowo zeznania CIT-8, CIT-8/0 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w danym roku podatkowym. Złożenie zeznania CIT-8, CIT-8/0 upływa 31 marca roku następnego.

 

Organizacja zakładowa na podstawie art. 62.3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej obowiązana jest do złożenia w urzędzie statystycznym (dla Organizacji Zakładowych działających i zarejestrowanych w Regionie Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" jest do Oddział GUS w Przemyślu, ul. Katedralna 5) wniosku o nadanie numeru REGON. Wniosek taki składany jest na formularzu RG -1, wraz z poświadczeniem o rejestracji Organizacji Zakładowej wydanym przez Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność". Urząd wydaje zaświadczenie o nadaniu numeru REGON w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Aby Organizacja Zakładowa mogła założyć konto w dowolnie wybranym przez siebie banku należy posiadać nadany numer REGON oraz NIP. W przypadku braku Numeru Identyfikacji Podatkowej czy Numeru Identyfikacyjnego należy najpierw dokonać stosownych rejestracji. Organizacja Zakładowa posiadająca stosowne numery przy zakładaniu konta w banku powinna mieć: - kserokopie zaświadczenia o nadanym numerze REGON ( oryginał do wglądu), - kserokopie zaświadczenia o nadanym numerze NIP ( oryginał do wglądu), - poświadczenie o rejestracji Organizacji Związkowej wydane przez Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" , - potwierdzenie uchwały podjętej przez Komisję Zakładową dot. upoważnienia stosownych osób do założenia i dysponowania rachunkiem bankowym wydane prze Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność", - Statut NSZZ "Solidarność" potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność", - stosowne pieczątki.

 


Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................