Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 434813
Start No images

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza wyższe limity zwolnień z PIT m.in.:

1)
kwotę zwolnioną z podatku w wysokości 380 zł podniesiono na 1000 zł
- zwolniona z PIT jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;

2) kwotę zwolnioną z podatku w wysokości 638 zł podwyższono do 1000 zł
- od początku 2018 r. wolne od podatku są zapomogi, inne niż te otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji
, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł;

3) wolne od PIT są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
a. z funduszu socjalnego, zfśs, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami - niezależnie od ich wysokości (do końca 2017 r. limit do 2280 zł),
b. z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł;

4) zrezygnowano ze zróżnicowania kwoty zwolnienia w zależności od rodzaju opieki sprawowanej nad dzieckiem poprzez podwyższenie go do jednolitej wysokości 1000 zł
- wolne od PIT są świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł;

5) kwotę wolną od PIT podniesiono z poziomu 760 zł do 2000 zł, w związku z czym w 2018 r. wyłączone z podstawy opodatkowania są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 ze źródeł innych niż zfśs – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.

Źródło:serwiskadrowego.pl
Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................