Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 416183
Start No images

(21-22.10.11) Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Lear Corporation Poland II w Jarosławiu zorganizowała w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Dukat” w Horyńcu Zdroju wyjazdowe posie-dzenie Komisji Zakładowej połą-czone ze szkoleniem nt. Rozwój Związku. Na posiedzeniu podjęto uchwały m.in. w sprawie: zgłoszenia i poparcia Piotra Miazgi przewodni-czącego KZ, jako kandydata na członka Zarządu Regionu, wyboru Kingi Czarnik na przewodniczącą zespołu ds. rozwoju związku w za-kładzie, przyjęcia 21 nowych człon-ków, podjęcia działań dot. organizo-wania pracowników w związek zawodowy,  wystąpienia do praco-dawcy z żądaniem podwyżki płac dla pracowników w wysokości 500 zł do wynagrodzenia zasadnicze-go od 2.01.2012 r. oraz wystąpienie o przygotowanie i przekazanie do 6.XII. br. bonów świątecznych dla pracowników.

 Szkolenie dla członków Komisji Zakładowej i koordynatorów zakładowych ds. rozwoju związku prowadził Janusz Zabiega z Działu Szkoleń Komisji Krajowej, który przedstawił zagadnienia dot. komunikacji interpersonalnej oraz podstaw działania organizacji związkowej w zakładzie pracy. Organizacja związkowa w Lear Corporation Poland II w Jarosławiu liczy obecnie 343 członków na około 1700 pracowników i priorytetem pracy związkowej w tym zakładzie jest pozyskiwanie nowych członków związku. Dążenie do sprawiedliwości, uczciwości i godnego traktowania pracowników zawsze będzie sednem pracy związkowej, a najlepszą drogą do zabezpieczenia własnych interesów przez pracowników jest wywieranie wpływu na pracodawcę poprzez zorganizowanie się w duży, silny związek zawodowy.

 

Podczas pobytu w Horyńcu Zdroju uczestnicy zwiedzili w Nowinach Horynieckich cmentarz żołnierzy poległych w I wojnie światowej oraz miejsce objawienia Matki Bożej. W Radrużu zwiedzono cerkiew grekokatolicką pw. św. Praskewii wzniesioną pod koniec XVI w.

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................