Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 638902
Start No images

- do pobrania wniosek (doc)

Regulamin
przyznawania tytułu
"
Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność"

§ 1

Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" może przyznać tytuł: Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" osobie, która dochowuje wierności ideałom "Solidarności" i spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1. Swoją postawą w służbie, w pracy, w życiu osobistym przyczyniała się do popularyzacji ideałów "Solidarności".
2.Wspierała aktywnie działalność struktur związkowych, przyczyniała się do ich rozwoju lub wniosła na rzecz Związku inne znaczące zasługi.
3. Nie będąc członkiem naszego Związku wspierała czynnie - w kraju lub za granicą - jego działalność.
4. Była represjonowana za działalność na rzecz NSZZ "Solidarność" w okresie PRL lub w okresie późniejszym.

§ 2

Osoba, której przyznano tytuł otrzymuje:
1. akt nadania tytułu Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność",
2. odznakę: Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność"

§ 3

1. Wniosek o wszczęcie procedury nadawania tytułu; Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" może składać:
1) Prezydium Zarządu Regionu,
2) rada regionalnej sekcji branżowej
3) komisja zakładowa /oddziałowa /międzyzakładowa/ podzakładowa.
2. Wniosek musi zawierać krótki życiorys kandydata i opis zasług wraz z uzasadnieniem.
3. Wniosek składa się do Zarządu Regionu nie później niż na jeden miesiące przed terminem posiedzenia Zarządu Regionu, na którym rozpatrywane będą wnioski.
4. Wnioski dotyczące kandydatów spełniających warunki zawarcia w par. 1 pkt 1,2 nie mogą być składane w stosunku do członków związku pełniących aktualnie funkcje związkowe.
5. Wnioski składa się na formularzu opracowanym przez Zarząd Regionu.

§ 4

1. Prezydium Zarządu Regionu przedstawia na Oddziałach Zarządu Regionu w celu konsultacji wykaz osób zgłoszonych i spełniających warunki regulaminu. Kopie wniosków są do wglądu w siedzibie Zarządu Regionu.
2. Zastrzeżenia w stosunku do zgłoszonych kandydatów można zgłaszać pisemnie do Prezydium Zarządu Regionu w terminie 15 dni.
3. W przypadku braku zastrzeżeń złożonych w ustalonym terminie, wniosek zostanie zgłoszony pod obrady Zarządu Regionu.
4. Zgłoszone zastrzeżenia rozpatruje Regionalna  Komisja Rewizyjna i przedstawia swoją opinię Zarządowi Regionu.

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................